Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹd kääzzkõõzz

Äʹššneǩ-kääzzkõs da vuäʹpstõs

Stuällõõttmõš, pävvrõõššmõš da jeävvsi vuästtmõš

Kaaup, ǩioškk da restraant

 • Čeʹvetjääuʹrest lij baar da Njauddmest liâ porrmõškaaup.
 • Puäʒʒtääll Toini Sanila; porrmõš lij tiʹllʼjemnalla.

Tollsââʹjjpääiʹǩ da kåvvaz

 • Källkuõšk, Säuʹnnkuõšk da Õđđâmpäʹšttem kåvvaz
 • Opukasjääuʹr tollsââʹjjpääiʹǩ

Äävvtoolraajjmõš meäʹccpuâlljemvaaʹrr äiʹǧǧen lij kiõlddum še tollsââʹjjpääiʹǩin.

Juukkâmčääʹcc

Vuuʹd čääʹʒʒ liâ juukkâmnalla. Veʹrddčääʹcc lij pueʹrab. Ǩeässa čääʹʒʒ kännad ǩeʹtted.

Njeäʹššhuõll

 • Meäʹccǩeâmpain liâ njeäʹššnoorrâmpääiʹǩ.
 • Tollsõõʹjin liâ njeäʹššleeʹtt.
 • Jooʹttjest tuäivat jäʹǩǩted njieʹšštemes jååttmõõžž vuâđđjuuʹrtid: jååʹttemäiʹǧǧen šõddâm njeäʹšš, kååʹtt ij mäddõõv puuʹtet mieʹccest meädda da tõt rääʹtǩet. Looǥǥ lââʹzz njieʹššteʹmes jååttmõõžžâst (lääddas).

Nuuʹžniǩ

Juõʹǩǩ tollsââʹjjpääiʹǩest, kåvvaz da meäʹccǩeâmpain liâ kåʹšǩǩnuuʹžniǩ.

Instummuš

Innsuejj da kåvvaz

Jooʹtti vuäitt leeirõõttâd vuuʹdest juõʹǩǩoummuvuõiggâdvuõđin. Jooʹtti tuäivat insted tollsââʹjjpaaiʹǩin da meäʹccǩeâmpai luʹnn leʹbe vuäʹmm instempaaiʹǩin, što jânnam ij ânnʼjõõvči. Vueʹđđemassi âʹlǧǧe leeʹd aainâs mieʹldd, håʹt-i vueʹǩǩen leʹčči insted meäʹccǩeâmpain.

 • Källkuõšk, Säuʹnnkuõšk da Õđđâmpäʹšttem kåvvaz

Meäʹccǩeâmp

Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹdest liâ nellj meäʹccǩeâmp. Sollumusjääuʹr meäʹccǩeâmp lokku vääʹldǩâni ǩeâmp liâ Sääʹmpälggaz kuâŋŋsest, Čeʹvetjääuʹr čuõkku tââʹvbeäʹlnn.

Võurrǩeâmp

Mäʹtǩǩaaut da -vaaun

Mäʹtǩǩaautid da -vaaunid vuäitt åårstâʹtted čuâǥǥasvaaldšem åårstõkpaaiʹǩid.

Instummuš âʹlddvuuʹdest

Âʹlddvuuʹd instempaaiʹǩin vuäitt kõõjjeed Aanar kååʹdd turismmvuäʹpstõõzzâst (inarilapland.fi, lääddas).

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

Vuuʹdest jiâ leäkku kääzzkõõzz  liikkeemcõgldõsnallšem oummuid. Sääʹm-museo da Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast (lääddas) vuäitt liikkeed kååʹlezstuuʹlin, tåʹben lij še inva-nuuʹžniǩ da åuggmuʹzeivuuʹdest vuäitt liikkeed ǩieʹssäiʹǧǧen vieʹǩǩteejain.

Jeeʹres kääzzkõõzz âʹlddvuuʹdest

 • Âʹvvlest (inari.fi), nuʹtt 155 ǩm ǩeeʹjjest Čeʹvetjääuʹrest, liâ jiânnai jeeʹresnallšem kääzzkõõzz.
 • Čeʹvetjääuʹrest lij tiõrvâsvuõttpõrtt, baar da taksi- ja jarplankääzzkõspõrggi.
 • Njauddmest, nuʹtt 30 ǩm Čeʹvetjääuʹrest liâ porrmõškaaup, puäʹlddemkuâni jueʹǩǩempäiʹǩǩ da taksipõrggi.
 • Âʹlddvuud porrmõškaaupin liâ taalkâsškaap.