Čeʹvetjääuʹr – Njauddâm vuuʹd luâtt

Puärraz maainste Njuhččʼčeäppatjääuʹrest da Njauddâm siidâst. Leša Maaiʹlm motstââvv, da täk čuõʹvves da mooččâs kueʹstelm kook liâ vuuʹdest. Ǩieʹssäiggsa jooʹtti väʹldd hieʹlǩeld juâmasvuõđ tobddmõš da peiʹvv kååʹtt ij luâštõõđ ni voops oudd čuõvvâd- da paakkasvuõđ innân peiʹvven. Äiʹǧǧ mâânn aaibâs vuâmmšeǩâni matte kaappâstrââʹdd peʹccelnallšem jiõnnummuš kuʹǩǩen uʹcc jieʹǧǧest.

Kuäʹss-ne eeʹjjääiʹj vaajtõs lij mâʹte Õllvääʹr tuõddârkåʹddsäʹppleein kaaunõõttmõš: jäskka jiõk tõʹst ni teâttam, mâŋŋa tõt väʹldd tuu vuâmmšemvuõđ. Kåʹddsäʹppli maainast tuʹnne, mäʹhtt ton suu rääuh sieʹjjtak da õuʹddel ko ton ǩiõrggnak toobštõõttâd suiʹn, son lij juʹn meädda. Tuʹnne kuâđđai pâi mõõččâs mõštt.

A vuuʹd čääʹcc: timaant čuõvvääb jääuʹr, kooi čääʹcc vuäǯǯ tuu tobddâd mii lij koškklõõvvmõš da mäʹhtt tõn čackkummuš kooll tobddâd. Nuʹtt šiõǥǥ čääʹʒʒ jiõk kaaun ni tivttneeʹǩǩi maainâs kolmmkääivain. Täk jääuʹr õuʹdde še kueʹllšiiʹllʼja smakkjeällmõõžžid kueʹllen, koid ij aainâs vuäǯǯ ni pueʹrmõs kueʹllkaaupin - leša ij pâi ij-ǥa juõʹǩǩkaid.

Čõhčč pohtt puäʹđeen aibbmõõžž paradiisâst, nuʹtt leeiʹǥas tõt lij: mueʹrji vâʹllj da smakk, koin jiõk silttääm ni niõǥǥeed. Mieʹccsteei šeeʹllem reepp liâ jiõnnân da čuäjtõzzân nâkkar räjja, ij kââʹll vuâra meäʹccooumaž kuõđđu nõtta šilli. Jânnam ročkkjummuužž poostaijânnmest vuäinnam ij vueiʹn teänab nåkam euʹnnčuõvvõõzz - grååma ǥu puäʹđeel mååusat.

Nåkam ooumaž kååʹtt lij išttâd åårram seuʹnnjnam jeäʹǩǩesiinn tollsââʹjest Sääʹmpalggaz kuâŋŋad da ǩiõččâm mäʹht iskkâr ǩiirdče täʹsnnâlmma da vuäinnam mäʹhtt tõk liâ õhtt da seämma ââʹlmveeidasvuõtt, fiʹttai vuäzzes da äʹrttles pääiʹǩ tän reeʹǧǧes, leša nuʹtt šmiõrkõs poostaijânnamkueʹstlmest.

(Martti Lintula, luâttvahssi)