Väʹččär poostaijânnamvuʹvdd

Snimldõk: Petteri Polojärvi / Meäʹcchalltõs.

Tâʹvv-Sääʹmjânnam, Aanar
Šorradvuõtt 1550 ǩm2, rajjum 1991

 


Väʹččär poostaijânnam juâmasvuõđ kõõskâst jooʹtti samai janttââvv. Tåʹben jõs koʹst vuäitt tobddâd tuõđnallšem poostaijânnam. Väččra koʹlle Aanarjääuʹr nuõrtipeäʹl reed da suõllu de Taarr da Ruõššjânnam kõʹsǩǩe kuâđđjeei jääuʹri da jooǥǥi räʹtǩǩem meäʹccvuʹvdd. Taarr raai nuuʹbb beäʹlnn poostaijânnam juätkkai Övre Pasvik meermieʹccest. Väʹččär čårrmeäʹcc lij Čeʹvetjääuʹr siidâst sauʹjje, Jõnn Aanar tueʹǩǩen, Taarr da Ruõššjânnam raaji vuâstta da čuâǥǥasteʹmes mueʹtǩi tueʹǩǩen ainsmâʹtt, što poostaijânnam juâmasvuõtt ama ij turist diõtt puäʹđ ni kuäʹss staammltõõvvâd.

Väʹččär lij luâđstes raʹhtti da ǩeäʹdǧǧai peäʹccmieʹcci, jieʹǧǧi da čaaʹʒʒi mosaikk. Poostaijânnam ääppalpieʹll, jiõčč Väʹččär pâjjan muõrteʹmes äävtuõddren. Vuuʹd tuõddârsǩieʹrrid tuõddârlõsttmääiǥaž pooʹri uʹrvvreʹssen 1960-lååǥǥast, mii lââʹzzti vuuʹd raʹhttivuõđ. Jooʹtti peäʹlest poostaijânnam lij väʹǯǯel rääʹppesvuõđes diõtt. Tõn juõʹvvjid da lubbli labyriintid ij teäʹđateʹmes jooʹtti käʹnned vueʹlǧǧed jååʹtted. Jäänaš jooʹtti jåʹtte Aanarjääuʹrest kueʹllšeeʹllmen. Väʹččär poostaijânnmest liâ še čårrjääuʹr, kook liâ šiõǥǥ kueʹllšeeʹllemjääuʹr. Vuuʹd čõõđ mâʹnne kueʹhtt motorǩeâlkktuäʹl Čeʹvetjäurra, nuʹbb vuâlgg Âʹvvlest da nuʹbb Njeäʹllmest. Vääʹǯǯeeʹl vaaʒʒtõõǥǥ poostaijânnma puäʹtte tââvbeäʹlnn Jankkila da saaujbeäʹlnn Kessi čõõđ.

Väʹččär poostaijânnmest lij luâđjieʹllemvueʹjjid rajjum jälstummuš juätkkjam kuäʹssjažäiggsai ääiʹjin pâi tääi peeiʹvi räjja. Aanarjäuʹrr vuõnin liâ veâl čårrtääl, koin jieʹllemnääll da jieʹllemvueʹjj liâ seillam miâlggâd muttstõõđǩâni.

Vuuʹd håidd: Meäʹcchalltõs, Sääʹmjânnam Luâđkääzzkõõzz (lääddäs) (Lapin Luontopalvelut).

Tän seeid addrõs lij lundui.fi/saamkiolle/vaccar.