Če´vetjääu´r - Njauddâm vuu´d åårstempääi´ǩ

Ä´ššlaipalvvlõõzz da vuä´pstummuš

 • Siida - Sää´mmu´zei da Pâjj-Sää´mjânnam luâđkuvddlõs
 • Sää´mpõrtt, te´lfon 0400 373 015, lij äävai ǩeässa.
  • Nuõrttsaa´mi kulttuur da ä´rbbvue´jj čuäjtõõzz.
  • Vuä´sttemnalla u´ccouddaz, ǩee´rj da sää´mǩiõtt'tuâi.
  • Åuggamjåå´ttem vuä´pstummuš.

Stuällõõttmõš, pävvrõõššmõš da jeävvsi vuästtmõš.

Kaaup, ǩioškk da restraant

 • Če´vetjääu´rest lij baar da Njauddmest liâ porrmõškaaup.
 • Puäʒʒtääll Toini Sanila; porrmõš lij ti´ll'jemnalla.

Tollsââ´jjpääi´ǩ da kåvvaz

 • Källkuõšk, Säu´nnkuõšk da Õõđpä´šttem kåvvaz.
 • Opukasjääu´r tollsââ´jjpääi´ǩ

Äävvtoolraajjmõš meä´ccpuâlljemvaa´rr äi´ǧǧen lij kiõlddum še tollsââ´jjpääi´ǩin.

Juukkâmčää´cc

Vuu´d čää´ʒʒ liâ juukkâmnalla. Ve´rddčää´cc lij pue´rab. Ǩeässa čää´ʒʒ kännad ǩe´tted.

Njeä´ššhuõll

 • Meä´ccǩeâmpain liâ njeä´ššnoorrâmpääi´ǩ.
 • Tollsõõ´jin liâ njeä´ššlee´tt.
 • Joo´ttjest tuäivat jä´ǩǩted njie´šštemes jååttmõõžž vuâđđjuu´rtid: jåå´ttemäi´ǧǧen šõddâm njeä´šš, kåå´tt ij mäddõõv puu´tet mie´ccest meädda da tõt rää´tǩet. Looǥǥ lââ´zz njie´ššte´mes jååttmõõžžâst.

WC:t

Juõ´ǩǩ tollsââ´jjpääi´ǩest, kåvvaz da meä´ccǩeâmpain liâ kå´šǩǩnuu´žneǩ.

Instummuš

Innsuejj da kåvvaz

Joo´tti vuäitt leeirõõttâd vuu´dest juõ´ǩǩoummuvuõiggâdvuõđin. Joo´tti tuäivat insted tollsââ´jjpaai´ǩin da meä´ccǩeâmpai lu´nn le´be vuä´mm instempaai´ǩin, što jânnam ij ânn'jõõvči. Vue´đđemassi â´lǧǧe lee´d aainâs mie´ldd, hå´t-i vue´ǩǩen le´čči insted meä´ccǩeâmpain.

 • Källkuõšk, Säu´nnkuõšk da Õõđpä´šttem kåvvaz.

Meä´ccǩeâmp

Če´vetjääu´r - Njauddâm vuu´dest liâ vitt meä´ccǩeâmp. Sollumusjääu´r meä´ccǩeâmp lokku vää´ldǩâni ǩeâmp liâ Sää´mpälggaz kuâŋŋsest, Če´vetjääu´r čuõkku tââvbeä´lnn.

 • Sollumusjäu´rr lij Sollumusjääu´r ääpalbeä´lnn.
 • Eessakjäu´rr lij Eessakjääu´r vuärjjalreedast.
 • Huikkimajokk lij Huikkimajooǥǥâst nu´tt 500 m tââvas u´cc luubbla reeddast nu´tt 100 m palggaz kuâŋŋad
 • Rousajäu´rr lij Rousajääu´r lå´ddǩer´ddembeä´lnn kolggi vuåju nuõrtireeddast, 100m jääu´rest.

Våurrǩeâmp

Vuu´dest liâ čiččâm våurrǩeâmppad.

 • Kuosnijokk lij Njauddâmjooǥǥ saujjreeddast.
 • Säu´nnkuõškk lij Njauddâmjooǥǥ saujjreeddast Säu´nnkuõšk pââibeä´lnn.
 • Õõđpä´šttem lij Õõđpä´šttemläädd reeddast Njauddâmjooǥǥ saujjbeä´lnn; jo´ǩǩe lij 500 m mä´tǩǩ.
 • Silisjokk.

Mä´tǩǩaaut da -vaaun

Mä´tǩǩaautid da -vaaunid vuäitt åårstâ´tted čuâǥǥasvaaldšem åårstõkpaai´ǩid.

Instummuš â´lddvuu´dest

Tu´ri´smmpääi´ǩ da põrggi â´lddvuu´dest:

 • Puäʒʒtääll Toini Sanila.
 • Če´vetjää´ur Nili-Tuvat.
 • Peuralmpi Camping.

Lââ´zz â´lddvuu´d instempaai´ǩin vuäitt kõõjjeed Aanar kåå´dd tu´ri´smm - infost (www.inarilapland.fi, suomi).

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi palvvlõõzz

Vuu´dest jiâ leäkku palvvlõõzz liikkeemcõgldõsnallšem oummuid. Sää´mmu´zei da Pâjj-Sää´mjânnam luâđkuvddlõs Siidast vuäitt liikkeed kåå´lezstuu´lin, tå´ben lij še inva-wc da åuggmu´zeivuu´dest vuäitt liikkeed ǩie´ssäi´ǧǧen vie´ǩǩteejain.

Jee´res palvvlõõzz â´lddvuu´dest

 • ´vvlest, nu´tt 155 ǩm:r ǩee´jjest Če´vetjääu´rest, liâ jiânnai jee´resnallšem palvvlõõzz.
 • Če´vetjääu´rest lij tiõrvâsvuõđpõrtt, baar da taksi- ja jarblanpalvvlõspõrggi.
 • Njauddmest, nu´tt 30 ǩm Če´vetjääu´rest liâ porrmõškaaup, puä´lddemkuâni jue´ǩǩempäi´ǩǩ da taksipõrggi.
 • ´lddvuu´d porrmõškaaupin liâ taalkâsškaap.
 • Ââldmõs takaite´lfon lij Aanrest.