Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuuʹd åårstempääiʹǩ

Ääʹššlažkääzzkõs da vuäʹpstummuš

 • Siida - Sääʹmmuʹzei da Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs
 • Äʹrbbvuõttpõrtt, teʹlfon 0400 373 015, lij äävai ǩeässa.
  • Nuõrttsaaʹmi kulttuur da äʹrbbvueʹjj čuäjtõõzz.
  • Vuäʹsttemnalla uʹccouddaz, ǩeeʹrj da sääʹmǩiõttʼtuâi.
  • Åuggamjååʹttem vuäʹpstummuš.

Stuällõõttmõš, pävvrõõššmõš da jeävvsi vuästtmõš.

Kaaup, ǩioškk da restraant

 • Čeʹvetjääuʹrest lij baar da Njauddmest liâ porrmõškaaup.
 • Puäʒʒtääll Toini Sanila; porrmõš lij tiʹllʼjemnalla.

Tollsââʹjjpääiʹǩ da kåvvaz

 • Källkuõšk, Säuʹnnkuõšk da Õđđâmpäʹšttem kåvvaz.
 • Opukasjääuʹr tollsââʹjjpääiʹǩ

Äävvtoolraajjmõš meäʹccpuâlljemvaaʹrr äiʹǧǧen lij kiõlddum še tollsââʹjjpääiʹǩin.

Juukkâmčääʹcc

Vuuʹd čääʹʒʒ liâ juukkâmnalla. Veʹrddčääʹcc lij pueʹrab. Ǩeässa čääʹʒʒ kännad ǩeʹtted.

Njeäʹššhuõll

 • Meäʹccǩeâmpain liâ njeäʹššnoorrâmpääiʹǩ.
 • Tollsõõʹjin liâ njeäʹššleeʹtt.
 • Jooʹttjest tuäivat jäʹǩǩted njieʹšštemes jååttmõõžž vuâđđjuuʹrtid: jååʹttemäiʹǧǧen šõddâm njeäʹšš, kååʹtt ij mäddõõv puuʹtet mieʹccest meädda da tõt rääʹtǩet. Looǥǥ lââʹzz njieʹššteʹmes jååttmõõžžâst.

Nuuʹžniǩ

Juõʹǩǩ tollsââʹjjpääiʹǩest, kåvvaz da meäʹccǩeâmpain liâ kåʹšǩǩnuuʹžniǩ.

Instummuš

Innsuejj da kåvvaz

Jooʹtti vuäitt leeirõõttâd vuuʹdest juõʹǩǩoummuvuõiggâdvuõđin. Jooʹtti tuäivat insted tollsââʹjjpaaiʹǩin da meäʹccǩeâmpai luʹnn leʹbe vuäʹmm instempaaiʹǩin, što jânnam ij ânnʼjõõvči. Vueʹđđemassi âʹlǧǧe leeʹd aainâs mieʹldd, håʹt-i vueʹǩǩen leʹčči insted meäʹccǩeâmpain.

 • Källkuõšk, Säuʹnnkuõšk da Õđđâmpäʹšttem kåvvaz.

Meäʹccǩeâmp

Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuuʹdest liâ vitt meäʹccǩeâmp. Sollumusjääuʹr meäʹccǩeâmp lokku vääʹldǩâni ǩeâmp liâ Sääʹmpälggaz kuâŋŋsest, Čeʹvetjääuʹr čuõkku tââvbeäʹlnn.

 • Sollumusjäuʹrr lij Sollumusjääuʹr ääpalbeäʹlnn.
 • Eessakjäuʹrr lij Eessakjääuʹr vuärjjalreedast.
 • Huikkimajokk lij Huikkimajooǥǥâst nuʹtt 500 m tââvas uʹcc luubbâl reeddast nuʹtt 100 m palggaz kuâŋŋad
 • Rousajäuʹrr lij Rousajääuʹr låʹddǩerʹddembeäʹlnn kolggi vuåju nuõrtireeddast, 100m jääuʹrest.

Võurrǩeâmp

Vuuʹdest liâ čiččâm võurrǩeâmppad.

 • Kuosnijokk lij Njauddâmjooǥǥ saujjreeddast.
 • Säuʹnnkuõškk lij Njauddâmjooǥǥ saujjreeddast Säuʹnnkuõšk pââibeäʹlnn.
 • Õđđâmpäʹšttem lij Õđđâmpäʹšttemluubbâl reeddast Njauddâmjooǥǥ saujjbeäʹlnn; joʹǩǩe lij 500 m mäʹtǩǩ.
 • Silisjokk.

Mäʹtǩǩaaut da -vaaun

Mäʹtǩǩaautid da -vaaunid vuäitt åårstâʹtted čuâǥǥasvaaldšem åårstõkpaaiʹǩid.

Instummuš âʹlddvuuʹdest

Turismmpääiʹǩ da põrggi âʹlddvuuʹdest:

 • Puäʒʒtääll Toini Sanila.
 • Čeʹvetjääuʹr Nili-Tuvat.
 • Peuralmpi Camping.

Lââʹzz âʹlddvuuʹd instempaaiʹǩin vuäitt kõõjjeed Aanar kååʹdd turismm - infost (www.inarilapland.fi, suomi).

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi palvvlõõzz

Vuuʹdest jiâ leäkku kääzzkõõzz  liikkeemcõgldõsnallšem oummuid. Sääʹmmuʹzei da Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast vuäitt liikkeed kååʹlezstuuʹlin, tåʹben lij še inva-nuuʹžniǩ da åuggmuʹzeivuuʹdest vuäitt liikkeed ǩieʹssäiʹǧǧen vieʹǩǩteejain.

Jeeʹres kääzzkõõzz âʹlddvuuʹdest

 • Âʹvvlest, nuʹtt 155 ǩm:r ǩeeʹjjest Čeʹvetjääuʹrest, liâ jiânnai jeeʹresnallšem kääzzkõõzz.
 • Čeʹvetjääuʹrest lij tiõrvâsvuõttpõrtt, baar da taksi- ja jarplankääzzkõspõrggi.
 • Njauddmest, nuʹtt 30 ǩm Čeʹvetjääuʹrest liâ porrmõškaaup, puäʹlddemkuâni jueʹǩǩempäiʹǩǩ da taksipõrggi.
 • Âʹlddvuud porrmõškaaupin liâ taalkâsškaap.