Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuuʹd jååʹttemõhttõõzz da kaart

Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuʹvdd lij Aanarjääuʹr ääppalbeäʹlnn. Vuʹvdd lij väʹlddčuõkku 4:st Aanar tââvbeäʹlnn rätkkjem Čeʹvetjääuʹr čuõkku (nââmar 971) kuâŋŋsest.

Jååʹttemõhttõõzz

Aautin

 • Čuâǥǥas Čeʹvetjäurra (nââmar 971) rätkkai väʹlddčuõkku 4:st nuʹtt 25 ǩm Aanrest tââvv årra. Čeʹvetjääuʹr siʹjdde lij Kammâz čuâǥǥasräätktõõǥǥâst 90 ǩm.

Takai jååʹttemniâvvain

 • Čeʹvetjäurra da Njauddma lij pååʹštauttõhttõs Aanrest (Âʹvvel - Njauddâm -pååʹštautt jåått arggpeeiʹvi) da Uccjooǥǥâst (jåʹttlõsvuâr Vadsõ / Tana - Ruäʹvnjargg, mottjeteʹm Nuorgam - Âʹvvel), Kammsest lij vaajtõs Aanrest puõʹtti pååʹštauʹtte.
 • Ruäʹvnjaarǥâst lij juõʹǩǩpeivvsaž linjauttõhttõs Aanra.
 • Ââldmõs seivvamǩeʹdd lij Âʹvvlest.

Reissu vuõʹlǧǧempääiʹǩ

 • Årstempääiʹǩ liâ Sääʹmpõõrt šelljpirrõõzzâst (vuuʹd viõstârpieʹll, vuäʹpstemtaull), Njuäʹmmelkuõškâst (Čeʹvetjäuʹrr - Njauddâm čuâǥǥas, vuäʹpstemtaull) da Kirakkajääuʹrest (Čeʹvetjäuʹrr - Njauddâm čuâǥǥas). Njauddmest (vuuʹd nuõrtipieʹll) tõʹst še lij vuuʹd vuäʹpstemtaull, leša iʹllakku veerǥlažnallšem årstempäiʹǩǩ.
 • Võõnâslueʹšttemsäätk liâ Čeʹvetjääuʹr siidâst da Njuäʹmmelkuõškâst Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm čuâkkaz kuâŋŋsest.

Kaart

Neeʹtt kaart

 • Mäddmettʼteemstrooiteʹl karttpäiʹǩǩ õõlǥat registâʹttmõõžž.

Jeeʹres kaart

 • Čeʹvetjääuʹr - Nuorgam virksmõõvvâmkartt, 1:100 000, Karttkuvddlõs 2009. Kaartid vuäitt vuäʹstted Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast, Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest, Genimapest da ǩeʹrjjkaaupin.
 • Topograaff kaart nââmar W523, W524 ja X513, 1:50 000. Kaartid vuäitt vuäʹstted Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast, Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest, Tuõddâr- Sääʹmjânnam luâđkõõskõõzzâst da Mäddmettʼteemstrooitleʼst.
 • GT čuâǥǥaskartt, 1:400 000. Kaartid vuäitt vuäʹsted Genimapest da ǩeʹrjjkaaupin.

Kaarti kaaupšempääiʹǩ

 • Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs
 • Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspäiʹǩǩ
 • Tuõddâr- Sääʹmjânnam luâđkõõskõs
 • Karttakeskus
 • Calazo
 • Mäddmettʼteemstrooiteʹl

Liiŋk kääzzkõõzzid da lââ´ssteâđaid kaunnje lääʹddǩiõlsai addrõõssin: