Če´vetjääu´r - Njauddâm vuu´d luâtt

Puärraz maainste Njuhčč'čeäppatjääu´rest da Njauddâm siidâst. Leša Maai´lm motstââvv, da täk čuõ´vves da mooččâs kue´stelm kook liâ vuu´dest. Ǩie´ssäiggsa joo´tti vä´ldd hie´lǩeld juâmasvuõđ tobddmõš da pei´vv kåå´tt ij luâštõõđ ni voops oudd čuõvvâd- da paakkasvuõđ innân pei´vven. Äi´ǧǧ mâânn aaibâs vuâmmšeǩâni ma´te kaappâstrââ´dd pe´ccelnallšem jiõnnummuš ku´ǩǩen u´cc jie´ǧǧest.

Kuä´ss-ne ee´jjääi´j vaajtõs lij mâ´te Õllvää´r tuõddârkå´ddsä´ppleein kaaunõõttmõš: jäskka jiõk tõ´st ni teâttam, mâŋŋa tõt vä´ldd tuu vuâmmšemvuõđ. Kå´ddsä´ppli maainast tu´nne, mä´htt ton suu rääuh sie´jjtak da õu´ddel ko ton ǩiõrggnak toobštõõttâd sui´n, son lij ju´n meädda. Tu´nne kuâđđai pâi mõõččâs mõštt.

A vuu´d čää´cc: timaant čuõvvääb jääu´r, kooi čää´cc vuäǯǯ tuu tobddâd mii lij koškklõõvvmõš da mä´htt tõn čackkummuš kooll tobddâd. Nu´tt šiõǥǥ čää´ʒʒ jiõk kaaun ni tivttnee´ǩǩi maainâs kolmmkääivain. Täk jääu´r õu´dde še kue´llšii´ll'ja smakkjeällmõõžžid kue´llen, koid ij aainâs vuäǯǯ ni pue´rmõs kue´llkaaupin - leša ij pâi ij-ǥa juõ´ǩǩkaid.

Čõhčč põhtt puä´đeen aibbmõõžž paradiisâst, nu´tt leei´ǥas tõt lij: mue´rji vâ´llj da smakk, koin jiõk silttääm ni niõǥǥeed. Mie´ccsteei šee´llem reepp liâ jiõnnân da čuäjtõzzân nâkkar räjja, ij kââ´l vuâra meä´ccooumaž kuõđđu nõtta šilli. Jânnam ročkkjummuužž põõstaijânnmest vuäinnam ij vuei´n teänab nåkam eu´nnčuõvvõõzz - grååma ǥu puä´đeel mååusat.

Nåkam ooumaž kåå´tt lij išttâd åårram seu´nnjnam jeä´ǩǩesiinn tollsââ´jest Sää´mpalggaz kuâŋŋad da ǩiõččâm mä´ht iskkâr ǩiirdče tä´snnâlmma da vuäinnam mä´htt tõk liâ õhtt da seämma ââ´lmveeidasvuõtt, fi´ttai vuäzzes da ä´rttles pääi´ǩ tän ree´ǧǧes, leša nu´tt šmiõrkõs põõstaijânnamkue´stlmest.

(Martti Lintula, luâttvahssi)

Liiŋk kääzzkõssid da lââ´ssteâ˜ait kaunnje lää´ddǩiõlsai addrõõssin: