Če´vetjääu´r - Njauddâm vuu´d vuâkkõõzz

Vuâkkõõzz Če´vetjääu´r - Njauddâm vuu´dest

 • Joo´tti jåått vuu´dest juõ´ǩǩoummuvuõiggâdvuõđin.
 • Jee´resnallšem tuåimm'muužži raajjmõš õõlǥad Meäcchalltõõzz låå´vv
 • Jõnn ä´rttlin lij šiõǥǥ saaǥǥstõõllâd vuõššân Meä´cchalltõõzzin.
 • Tollstõõllmõš lij seännum mie´rǩǩuum tollsõõjin. Looǥǥ tool raajjmest.

Õudde´l mätkka vuâlggmõõžž

Mä´tǩǩte´lfooni kolljummuš

 • Če´vetjääu´r - Njauddâm vuu´dest te´lfoon jiâ kullu juõ´ǩǩpääi´ǩest. Väccâr põõstaijânnamvuu´dest liâ jiânnai õõtkâspääi´ǩ, ko´st te´lfon jiâ kullu. Ko´lljemvuõđ vuäitak ooccâd kuä´rŋee´l õ´lljab päikka le´be čuõkku kuâŋŋsest.

Staanvuõtt

 • Vu´vdd lij põõstaijânnamnallšem, da jååttmõš ouddlâ´stt teä´ttemsilttõõzzid. Veä´ǩǩvuäǯǯmõš jie´đääi´j veekk jii´jjes-i ääi´j ij-ǥa leäkku pâi a´lǩǩi. Jie´ttnââmar lij 112.
 • Lij šiõǥǥ i´lmmted jåå´ttem mä´tǩǩplaan da äi´ǥǥtaull puärrsid, taaurõõžžid da â´lddruåđid. Lââ´ssen Pâjj-Sää´mjânnam luâđkuvddlõ´sse, te´lfon 0206 39 7740, vuäitt kue´đđed i´lmmtõõzz, leša te´l âlgg aainâs mu´štted i´lmmted mååusat puättmõõžžâst.

Jåå´ttemniâvv

 • Meä´ccjânnam lij vaajtõõvlaž, leša pälggaz jiâ leäkku rää´ppes. Čää´ccpaai´ǩi pâ´jjel mõõnnâmpääi´ǩ liâ eža jiânnai: mått-mi paai´ǩin jiâ leäkku moost da mått-mi paai´ǩin âlgg kää´lled.
 • Če´vetjääu´rest lij porrmõštarbsiǩioškk da Njauddmest liâ porrmõškaaup.
 • Vuu´d čää´ʒʒ liâ juukkâmnalla.

Tu´ristäi´ǧǧ

 • Lõstt roočkeemäi´ǧǧ älgg čohččmannu aalǥbeä´lnn da peštt kue´htt kolmm neä´ttel.