Čeʹvetjäuʹrr - Pulmank -ǩeäinn kääzzkõõzz

Juukkâmčääʹcc

 • Juõʹǩǩ meäʹccǩeâmpast lij čääʹccväʹlddempäiʹǩǩ
 • Čääʹcc lij juukkâmnalla ǩeäin kuâŋŋsest, leša luâttčaaʹʒʒi ââʹnnem-/juukkâmčääʹʒʒen âânnmõš lij jooʹtti jiiʹjjes vääʹldest. Ǩeässa čääʹcc kännad kâʹl ǩeʹtted.

Njeäʹššhuõll

 • Ǩeäin kueʹhtten tuâǥǥmõs tââʹvbeäʹlnn åårrai meäʹccǩeâmpain lij ekopäiʹǩǩ, jeeʹres meäʹccǩeâmpain liâ sieʹǩǩnjeäʹššleeʹtt.
 • Jooʹttjest tuäivat, štõ põhtt rooskees meädda mieʹccest. Looǥǥ lââ´zz rooskibeäʹlnn čeestainallšem luâđastjååttmõõžžâst.
 • Pirrõõzz šieʹštti luâđastjååttmõš

Puäʹlddemmuõrrhuõll

 • Puäʹlddemmmuõr vuejat meäʹccǩeâmpaid ǩiddtääʹlvest. Muõr liâ saaʹđjum jobblõkkân da jäänaš luõddum. Puäʹlddemmuõrrhuõll ânnʼjâtt luâđreeʹǧǧesvuõđid - âânak-tam luõddummuõrid šieʹšteeʹl.

Huõlâst vaʹsttee

 • Roskk- da puäʹlddemmuõrrhuõlâst vaʹsttee Meäʹcchalltõs, Sääʹmjânnam luâttkääskõõzz. Lââʹssteâđaid oudd Pâʹjj - Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast, teʹlfon 0206 39 7740

WC:t

 • Juõʹǩǩ meäʹccǩeâmpain liâ kåʹšǩǩnuuʹžniǩ.

Instumuš

Innsuõjjan kååvas leʹbe čääcctueʹlljeei obbraaggâs

 • Innsuõjjan kåvvaz leʹbe obbraggâz ciâggtumuš lij sååʹvšum juõʹǩǩoummuvuõiggâdvuõđin. Jânnam ânnʼjõõvvâm diõtt vuäitt ââʹnned juʹn iinstum instempaaiʹǩid.

Meäʹccǩeâmp

Ǩeâmp, kook liâ saaujest tââʹv årra jååʹttmen:

 • Eessakjäuʹrr, 19 ǩm Čeʹvetjääuʹrest
 • Rousajäuʹrr, 28 ǩm Čeʹvetjääuʹrest. Rousajäuʹrr lij väʹlddǩeäinast nuõrttja mõõnni mååʹǩǩ kuâŋŋsest
 • Huikkimajokk, 28 ǩm Čeʹvetjääuʹrest väʹlddǩeäin mieʹldd jååʹđeest
 • Tsaarajäuʹrr, 40 ǩm Čeʹvetjääuʹrest
 • Tsuomasjäuʹrr, 51 ǩm Čeʹvetjääuʹrest

Jeeʹres kääzzkõõzz

 • Vuuʹd turismmpõrggji teâđ liâ www.inarilapland.fi/en/ - interneʹttseeidin
 • Teâđaid âʹlddvuuʹd jeeʹres kääzzkõõzzin käunn Aanar da Uccjooǥǥ kååʹdd interneʹttseeidin.