Če´vetjäu´rr - Pulmank -ǩeäinn kääzzkõõzz

Juukkâmčää´cc

 • Juõ´ǩǩ meä´ccǩeâmpast lij čää´ccvä´lddempäi´ǩǩ
 • Čää´cc lij juukkâmnalla ǩeäin kuâŋŋsest, leša luâttčaa´ʒʒi ââ´nnem-/juukkâmčää´ʒʒen âânnmõš lij joo´tti jii´jjes vää´ldest. Ǩeässa čää´cc kännad kâ´l ǩe´tted.

Njeä´ššhuõll

 • Ǩeäin kue´htten tuâǥǥmõs tââ´vbeä´lnn åårrai meä´ccǩeâmpain lij ekopäi´ǩǩ, jee´res meä´ccǩeâmpain liâ sie´ǩǩnjeä´ššlee´tt.
 • Joo´ttjest tuäivat, štõ põhtt rooskees meädda mie´ccest. Looǥǥ lââ´zz rooskibeä´lnn čeestainallšem luâđastjååttmõõžžâst.
 • Pirrõõzz šie´štti luâđastjååttmõš

Puä´lddemmuõrrhuõll

 • Puä´lddemmmuõr vuejat meä´ccǩeâmpaid ǩiddtää´lvest. Muõr liâ saa´đjum jobblõkkân da jäänaš luõddum. Puä´lddemmuõrrhuõll ânn´jâtt luâđree´ǧǧesvuõđid - âânak-tam luõddummuõrid šie´štee´l.

Huõlâst va´sttee

 • Roskk- da puä´lddemmuõrrhuõlâst va´sttee Meä´cchalltõs, Sää´mjânnam luâttkääskõõzz. Lââ´ssteâđaid oudd Pâ´jj - Sää´mjânnam luâttkuvddlõs Siidast, te´lfon 0206 39 7740

WC:t

 • Juõ´ǩǩ meä´ccǩeâmpain liâ kå´šǩǩnuu´žneǩ.

Instumuš

Innsuõjjan kååvas le´be čääcctue´lljeei obbraaggâs

 • Innsuõjjan kåvvaz le´be obbraggâz ciâggtumuš lij såå´všum juõ´ǩǩoummuvuõiggâdvuõđin. Jânnam ânn'jõõvvâm diõtt vuäitt ââ´nned ju´n iinstum instempaai´ǩid.

Meä´ccǩeâmp

Ǩeâmp, kook liâ saaujest tââ´v årra jåå´ttmen:

 • Eessakjäu´rr, 19 ǩm Če´vetjääu´rest
 • Rousajäu´rr, 28 ǩm Če´vetjääu´rest. Rousajäu´rr lij vä´lddǩeäinast nuõrttja mõõnni måå´ǩǩ kuâŋŋsest
 • Huikkimajokk, 28 ǩm Če´vetjääu´rest vä´lddǩeäin mie´ldd jåå´đeest
 • Tsaarajäu´rr, 40 ǩm Če´vetjääu´rest
 • Tsuomasjäu´rr, 51 ǩm Če´vetjääu´rest

Jee´res kääzzkõõzz

 • Vuu´d tu´ri´smmpõrggji teâđ liâ www.inarilapland.org - interne´ttseeidin
 • Teâđaid â´lddvuu´d jee´res kääzzkõõzzin käunn Aanar da Uccjooǥǥ kåå´dd interne´ttseeidin.