Ǩeäinnčiõ'lǧǧõs Če'vetjäu'rr – Pulmank, 60-70ǩm

Če´vetjäu´rr - Opukasjäu´rr - Eessakjäu´rr, 19ǩm

Če´vetjääu´rest vue´ljeest jåå´đet vuõššân kuålvvši, jokk da jäu´rr kuâŋŋsi mie´ldd. Mâŋŋa dââ´st pää´ljes mâânn sie´ǩǩmie´ccest. Ku´ǩes da ǩee´ʒʒes Sundeejääu´r vuäitt kâ´rvved nuõrtibeä´l le´be motorpie´ǩǩira´nni ǩee´jjmie´ldd viõstârbeä´l. Ou´ddel ku puä´đet Opukasjääu´r tolstõõllâmpäi´ǩǩ, âlgg vuõ´ššân kää´lled Äylijooǥǥ rââst le´be mõõnnâd motorpie´ǩǩjid rajjum moost ǩee´jjmie´ldd.

Nu´tt 2 ǩm Opukasjääu´rest lij Pâ´jj 1 -nõmmsaž tolstõõllâmpäi´ǩǩ. Tõt lij Njauddâmjooǥǥ saujjreeddast, sorččimoostâst 0,8 ǩm pââi årra. Mâŋŋa Njauddâmjooǥǥ, kåå´tt lij peäglvaž luõssjokk, puä´đet Silisjo´ǩǩe, kåå´tt kää´let rââst le´be tu´lvvääi´j suuǥǥât/mõõnât troossin va´rrjum võnnsin. Määŋgpeällsaž kue´stelm årrai määŋgin elemeentin: pie´ccmie´ccest, tuõddârjõlggsest, jie´ǧǧin, ka´lljin, juõvin da lääddin. Mä´tǩǩkõskk poott Eessakjääu´r meä´ccǩiõmppu.

Eessakjäu´rr - Huikkimajokk, 9ǩm

Tuõddârčeä´r mojjee jõlggâz, läädd da u´cc vuåju. Ku lij jottum 4 ǩm Eessakjääu´rest tââ´v årra , puä´đet palggsi räätktõ´ǩǩe. Räätktõõǥǥâst liâ kuõi´t årra rätkkjeei pälggaz: joo´tti vuäitt juä´tǩǩed tââ´v årra Huikkimajooǥǥ meä´ccǩiõmppu le´be jåå´tted ääppla Rousajää´ur meä´ccǩiõmppu. Räätktõõǥǥâst lij 5 ǩm:r mä´tǩǩ kuhttu meä´ccǩiõmppu.

Le´be mä´tǩǩkõskk Eessakjäu´rr - Rousajäu´rr - Huikkimajokk, 15ǩm

Pää´ljes Rousajäurra rätkkai 4 ǩm tââ´v årra Eessakjää´urest. Lyöttijääu´r tâ´vvǩee´jjest lij vuåjuž pâ´jjelmõõnnâmnalla. Tuõddârčeä´rr da eža muõrrte´mes tuõddârõllâs vuârâ´tte pälggaz kuâŋŋsest. Rousajääu´r meä´cckeâmpp lij Rousajääu´r saaujbeä´lnn, 9 ǩm:r ǩee´jjest Eessakjääu´rest.

Rousajääu´rest pää´ljes mä´cc 6 ǩm:r mää´tǩ ođđest vä´lddǩieinnu da Huikkimajo´ǩǩe. Rousajääu´r meä´cckeâmpast vue´ljeest pää´ljes mâânn jooǥǥ kuâŋŋad Rousajääu´r årra da kârvv jääu´r viõstârbeä´l. Pää´ljes kaggaatt tuõddâr rõddja, ko´st kue´stelm liâ äävas kookkas čâ´lmmkueddma. Huikkimajooǥǥ meä´cckeâmpp käunnai suõ´ǩǩes tuõddârčeä´r peeitast.

Huikkimajokk - Tsaarajäu´rr, 12ǩm

Huikkimajooǥǥâst jåå´đet miâlggât muõrte´mes tuõddârõllsest mue´tǩi čõõđte´m Tsaarajääu´ri årra. Pää´ljes mâânn čõõđ Kaldoaaiv da Njauddâm paalǥâskoo´ddi kõskksa ää´it ââlda Tsaarajääu´r meä´cckeâmp.

Tsaarajäu´rr - Tsuomasjäu´rr, 11ǩm

Pää´ljes mâânn muõrte´mes tuõddârčie´lj ǩie´jjmie´ldd. Pälggaz kuâŋŋsest kaggõõtti Golmmesoaivi (379 m) čåå´ǩǩest lij Lää´ddjânnam da Taar raajjtiõtt. Ǩeäinn mââimõs ǩeâmpp lij Tsuomasjääu´r meä´ccǩeâmpp. Ǩeâmp tue´ǩǩen pâjjan Cuomasvää´r- tuõddâr (435 m) âlladvuõ´tte, mooččâs pei´vven čåkka kuärŋŋai kuärŋŋamvääi´v tuõddâr moštt spä´ssbõõššâd, čuä´jteel su´nne kue´stelmi mooččâdvuõđ Ta´rre da pâ´jjel põõstaijânnam.

Tsuomasjäu´rr - Pulmankjäu´rr, 13 ǩm

Pää´ljes mâânn Lää´ddjânnam da Taar raajj kuâŋŋ ǩeäin tââ´v årstempäikka, Pulmankjääu´rr saujjǩeâcca. Jåå´ttem loppmää´tǩest Pulmankjooǥǥ pâ´jjel mõõnât moost ǩie´jjmie´ldd.