Ǩeäinnčiõ'lǧǧõs Če'vetjäu'rr – Pulmank, 60-70ǩm

Čeʹvetjäuʹrr - Opukasjäuʹrr - Eessakjäuʹrr, 19ǩm

Čeʹvetjääuʹrest vueʹljeest jååʹđet vuõššân kuålvvši, jokk da jäuʹrr kuâŋŋsi mieʹldd. Mâŋŋa dââʹst pääʹljes mâânn sieʹǩǩmieʹccest. Kuʹǩes da ǩeeʹʒʒes Sundeejääuʹr vuäitt kâʹrvved nuõrtibeäʹl leʹbe motorpieʹǩǩiraʹnni ǩeeʹjjmieʹldd viõstârbeäʹl. Ouʹddel ku puäʹđet Opukasjääuʹr tolstõõllâmpäiʹǩǩ, âlgg vuõʹššân kääʹlled Äylijooǥǥ rââst leʹbe mõõnnâd motorpieʹǩǩjid rajjum moost ǩeeʹjjmieʹldd.

Nuʹtt 2 ǩm Opukasjääuʹrest lij Pâʹjj 1 -nõmmsaž tolstõõllâmpäiʹǩǩ. Tõt lij Njauddâmjooǥǥ saujjreeddast, sorččimoostâst 0,8 ǩm pââi årra. Mâŋŋa Njauddâmjooǥǥ, kååʹtt lij peäglvaž luõssjokk, puäʹđet Silisjoʹǩǩe, kååʹtt kääʹlet rââst leʹbe tuʹlvvääiʹj suuǥǥât/mõõnât troossin vaʹrrjum võnnsin. Määŋgpeällsaž kueʹstelm årrai määŋgin elemeentin: pieʹccmieʹccest, tuõddârjõlggsest, jieʹǧǧin, kaʹlljin, juõvin da lääddin. Mäʹtǩǩkõskk poott Eessakjääuʹr meäʹccǩiõmppu.

Eessakjäuʹrr - Huikkimajokk, 9ǩm

Tuõddârčeä´r mojjee jõlggâz, läädd da u´cc vuåju. Ku lij jottum 4 ǩm Eessakjääu´rest tââ´v årra , puä´đet palggsi räätktõ´ǩǩe. Räätktõõǥǥâst liâ kuõi´t årra rätkkjeei pälggaz: joo´tti vuäitt juä´tǩǩed tââ´v årra Huikkimajooǥǥ meä´ccǩiõmppu le´be jåå´tted ääppla Rousajää´ur meä´ccǩiõmppu. Räätktõõǥǥâst lij 5 ǩm:r mä´tǩǩ kuhttu meä´ccǩiõmppu.

Leʹbe mäʹtǩǩkõskk Eessakjäuʹrr - Rousajäuʹrr - Huikkimajokk, 15ǩm

Pääʹljes Rousajäurra rätkkai 4 ǩm tââʹv årra Eessakjääuʹrest. Lyöttijääuʹr tâʹvvǩeeʹjjest lij vuåjuž pâʹjjelmõõnnâmnalla. Tuõddârčeäʹrr da eža muõrrteʹmes tuõddârõllâs vuârâʹtte pälggaz kuâŋŋsest. Rousajääuʹr meäʹcckeâmpp lij Rousajääuʹr saaujbeäʹlnn, 9 ǩm:r ǩeeʹjjest Eessakjääuʹrest.

Rousajääuʹrest pääʹljes mäʹcc 6 ǩm:r määʹtǩ oʹđđest väʹlddǩieinnu da Huikkimajoʹǩǩe. Rousajääuʹr meäʹcckeâmpast vueʹljeest pääʹljes mâânn jooǥǥ kuâŋŋad Rousajääuʹr årra da kârvv jääuʹr viõstârbeäʹl. Pääʹljes kaggaatt tuõddâr rõddja, koʹst kueʹstelm liâ äävas kookkas čâʹlmmkueddma. Huikkimajooǥǥ meäʹcckeâmpp käunnai suõʹǩǩes tuõddârčeäʹr peeitast.

Huikkimajokk - Tsaarajäuʹrr, 12ǩm

Huikkimajooǥǥâst jååʹđet miâlggât muõrteʹmes tuõddârõllsest mueʹtǩi čõõđteʹm Tsaarajääuʹri årra. Pääʹljes mâânn čõõđ Kaldoaaiv da Njauddâm paalǥâskooʹddi kõskksa ääiʹt ââlda Tsaarajääuʹr meäʹcckeâmp.

Tsaarajäuʹrr - Tsuomasjäuʹrr, 11ǩm

Pääʹljes mâânn muõrteʹmes tuõddârčieʹlj ǩieʹjjmieʹldd. Pälggaz kuâŋŋsest kaggõõtti Golmmesoaivi (379 m) čååʹǩǩest lij Lääʹddjânnam da Taar raajjtiõtt. Ǩeäinn mââimõs ǩeâmpp lij Tsuomasjääuʹr meäʹccǩeâmpp. Ǩeâmp tueʹǩǩen pâjjan Cuomasvääʹr- tuõddâr (435 m) âlladvuõʹtte, mooččâs peiʹvven čåkka kuärŋŋai kuärŋŋamvääiʹv tuõddâr moštt späʹssbõõššâd, čuäʹjteel suʹnne kueʹstelmi mooččâdvuõđ Taʹrre da pâʹjjel põõstaijânnam.

Tsuomasjäuʹrr - Pulmankjäuʹrr, 13 ǩm

Pääʹljes mâânn Lääʹddjânnam da Taar raajj kuâŋŋ ǩeäin tââʹv årstempäikka, Pulmankjääuʹrr saujjǩeâcca. Jååʹttem loppmääʹtǩest Pulmankjooǥǥ pâʹjjel mõõnât moost ǩieʹjjmieʹldd.