Če´vetjäu´rr - Pulmanki -ǩeäin vuâkkõõzz da šeâttmõõžž

Vuâkkõõzz ǩeäinast jåå´ttem diõtt

 • Kaldoaaiv põõstaijânnamvuu´dest liâ viõǥǥâst juõ´ǩǩoummuvuõiggâdvuõđ.
 • Ålggtool raajmõš lij meä´ccpuälljemvaa´r äi´ǧǧen ǩiõlddum.

Ou´ddel mätkka vue´lǧǧmest lij šiõǥǥ tie´tted

Mä´tǩǩte´lfooni kolljumuš

 • Hå´t Lää´ddjânnam mä´tǩǩsaakksääi´m kä´tte eža puârast koll'jemvuõđ. Kaldoaaiv põõstaijânnmest liâ jäänaš õõtkâspääi´ǩ. Mä´tǩǩte´lfoon vuei´tte koll'jed čuõkku kuâŋŋsest le´be ââ´lab paai´ǩin. Lââ´ssen mä´tǩǩte´lfooni koll'jemvuõđi kõõskâst liâ jeä´rdõõzz.

Staanvuõtt

 • Maainest jåå´ttemplaan puärrsid, dååmast åårrjid le´be tobbdsid le´be Pâ´jj - Sää´mjânnam luâttkuvddlõs Siida oummid. Muu´št lââ´ssen i´lmmtõõttâd, ǥu puädak mååusat. Ǩee´rjed nõõmad da plannum jåå´ttemǩeäin meä´ccǩeâmpai kue´ssǩerjja, te´l mââimõõzzâst kuõđđum teâtt veä´ǩǩad ooccâmtuâjast.
 • Ǩeäinn mâânn põõstaijânnmest, ko´st vie´ǩǩvuäǯǯmõš veekk ääi´j. Veä´ǩǩ ti´lljet pâi jie´ttnââmrest 112.
 • Ǩeäin jååttmõš ouddlâ´stt teä´ttemsilttõõzzid mie´ccestjoo´ttjest. Altteei joo´ttjest le´čči šiõǥǥ jåå´tted teä´ttevjoo´ttijivui´m.
 • Šoŋŋ muttâz liâ krõõtai eärben tälvva, seämma alggǩie´ssest da mâŋŋa veâl čâhčča. Šõõŋ še hue´nee te´lfooni ko´lljemvuõđ.

Jåå´ttemniâvv

 • Mie´ccest da tuõddârvuu´din jåå´ttmen pihttâz â´lǧǧe lee´d piõgg- da ää´rbtue´lljeeja da juâlgga läädnai vä´ǯǯemkä´mme.
 • Kartt da kompass liâ aainâs vääznai mätǩǩa vä´lddem niâvv, ä´ššmie´lddsaid mä´tǩǩniâvvaid ko´lle lee´d ǩe´ttemniâvv, innsuejj, vuõssveä´ǩǩlaukk da mä´tǩǩjeä´vves.

Ee´ǩǩääi´j

 • Čuõškkpodd âlgg lee´d ǩie´ssmannu peä´lrää´jest. Särnnamvue´jj mie´ldd čuõšk puä´tte evvanpeivva - hå´t vä´ǯǯemsue´bbin. Pää´res čuõškkpodd lij suei´nnmannust. Muõttgâ´ttem nallšem tä´lvv da ââ´brte´m kå´šǩǩ'ǩeä´zzi tiinje´m mue´ǩǩeei liâ uu´ccben.
 • Ǩeârõkäi´ǧǧ puätt čõhččmannu aalǥâst da pe´štt kue´htt le´be koumm neä´ttel. Eu´nnčuõvvõõzz čuõvvâdvuõtt vaajtââvv piiriee´jji.
 • Põõšši muõtt kuâldd jânnma kåldgg- le´be skamm'mannust. Muõtt vuäitt lee´d ooccanj pâi-sa ee´jjloopp räjja. Pue´rmõs cuõŋŋu liâ pâzzlâ´šttam-njuhččmannust. Muõtt sodd vue´ssmannu peä´lrää´jest. Tu´lvväi´ǧǧen ääbbstam jooǥǥi da vuåjai pâi´ljååttem paai´ǩid fe´rttai joo´tti jiõčč smiõt'tâd. Tu´lvv da tuu´lv pešttmuš lij tää´lv da ǩiđđääi´j mie´ldd, måkam tä´lvv nåkam-i ǩiđđ.

Tu´ristäi´ǧǧ

 • Suei´nn- da på´rǧǧmannust liâ jäänmõsân joo´tti. Joo´ttji ä´rttlest liâ še Njauddâmjooǥǥ årra mõõnni kue´llšii´lli.
 • Njuhččmannust lij nu´bb nåkam tu´ristäi´ǧǧ: põõstaijânnmest i´llakku teâsan, pukid joo´ttjid lij päi´ǩǩ koozz mõõnnâd.