Čuõmmjooǥǥ sää´mǩee´dd da šelljpõõrt

Jälstemkue´tt

  • Kuä´đ ra´jješ e. 1946 vuõssmõs jälstemsââ´jjen. Tõ´st jälste Ååđaž, Nättli, Pietar, Ee´led, Mä´rjj da O´nddri.
  • Põõrt valmštõõvvâm mie´ldd e. 1947 kuätta mu´tte Evvan "U´cc-Evvan" da Jååffaž pää´rneezvui´m. Mâŋŋa-ko sij si´rdde Vuâskjäurra, kue´tt kuâđđji jälsteǩâni da rääi jåå´ttem ǩe´ttemkue´tten.

Põrtt

  • Põrtt lij vuâsti valmstõõvvâm e. 1947 da tõ´st jälste Ååđaž, Nättli, Pietar, Ee´led, Mä´rjj da O´nddri. Põrtt lij rajjum o´đđest e. 1983. Põõrt raajjmõõžžâst jeät leäkku jä´ǩǩtum tää´rǩe´ld tuâl'jõžääi´j raajjâmvue´jj, vuä´mm põrtt leäi kõččâm da läähhlõõvvâm.

Säu´nn

  • Säu´nn še lij rajjum ođđest e. 1983, vuõššân rajjum sä´unn leäi kõččâm da läähhlõõvvâm. Suõvvsääu´nest taarbšem põõzzâttâmčää´ʒʒ pakkeeš ouddâl ålggan jõnn kruâitast. Reeddast leäi koolm ǩie´đj â´lnn åårrai jõnn kruâitt, ko´st tuõlddee põzldõõǥǥid, painnu da ci´cce sääi´mid, nue´ttid da ǩiõudid.

Leäkk le´be liemu

  • Leäkk leäi nuõrttsaa´mid sää´mnallšem peäccam beä´lnn puättam raajjâm-mall. Puõccu mõ´nne liõkku mie´ǩǩri le´be čuõškpoodd suõjju. Leäǥǥ oođeeš e. 1980.

Njõlläi´tt le´be ruõkkâmäi´tt

  • Njõlläi´tt ij kuul sää´mǩeâdda. Njõllääi´t jue´lǧǧ lij, 260 cm ku´ǩes čuõldd, lij leämmaž viirrâm ju´n 1940-lååǥǥast, õuddâl Semenoffi´ʒʒi voudda pue´ttem. Njõllääi´test lij veâl kuâđđjam puârast rajjum nji´šǩǩmuõrr le´be ǩiõtkâm da tõõzz luõzzpie´ccǩin õhttuum kue´htt suäj le´be kue´htt tuä´resmuõr.

Puäʒʒäidd

  • Puäʒʒäidd lij nu´tt 1400 mettar, kåå´tt lij rajjum ǩe´ddmää´rǩ pirr da vuu´d šõrradvuõtt lij nu´tt 8 ha. Ääid âlladvuõtt lij 150 cm. "Peässtõkkân" ääid čõõnnmõõžžâst liâ õ´nnum väinnäiggsa saksslai te´lfonkaa´bel da nääu´l. Bie´ǩǩ ääidast lij tivvum 1980-lååǥǥast.

Jue´lǧǧäi´tt

  • Äi´tt lij rajjum e. 1947 maddu kuäivvum čuõldi ool, kookk le´jje šõõluum viâree´l peä´cckõõrâst meädda sä´ppleei da smää´tti diõtt.

Ǩiiugân

  • Ǩiuggân lij mu´rjjam Matti Sverloff miâlggâd obbnes ođđest e. 1980. Ǩiuggna kooll räpttǩeä´dǧǧ ǩiuggânnjää´lm ou´dde da reä´ppna seämmnalla. Ǩiuggnest pa´štteš leei´bid.

Sauʒʒpu´vrr da –äidd

  • Saauʒ le´jje mâŋŋa puõcci nu´bben vääžnmõs nuõrttsaa´mi kuä´ttjie´lli. Saauʒ le´jje ekka puu´rest. Peivva tõid õ´nneš poortemääidast le´be puäʒʒääidast, koozz tõid vi´ǩǩeš võnnsin.