Nuõʹrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt

Tâʹvv-Sääʹmjânnam
Aanar (nuõʹrttsäämǩiõʹlle)
Čeʹvetjääuʹr-Njauddâm vuʹvdd Nuõʹrttsaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt håidd Sääʹm-mu'zei.

 

Nuõʹrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt Čeʹvetjääuʹr siidâst tobddstâtt nuõʹrttsaaʹmi äʹrbbvuõʹtte da sääʹmkulttuur årra. Čeʹvetjäuʹrr lij nuõʹrttsääʹmkulttuur jäärnâǩpäiʹǩǩ Lääʹddjânnam sääʹmvuuʹdest aazzjimeäʹr da kulttuur ruõkkâm peäʹlest.

Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt vuâđđčuäjtõõzz tiiŋg, fiilm, snimldõõǥǥ da teekst maainste Čeʹvetjääuʹr-Njauddâm vuuʹd histoorâst. Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt tuåmmai vuäʹmm sääʹmpõõrtâst. Valdia raajti Aanar kååʹdd nuõrtibeälla määŋgaid seämmanallšem põõrtid 1940- lååǥǥ looppâst, ko Peäccmest täʹlvv-vääiʹn äiʹǧǧen evakko vuâlggam nuõrttsaaʹmid čuäʹjteš jälstempaaiʹǩid Lääʹddjânnam beäʹlnn. Čeʹvetjäurra aazzõʹtte âʹlddsin Suõʹnnʼjelsiid sääʹm, da sij diõtt voudda raʹjješ õhttseʹžže 52 sääʹmpõrttâd.

Äʹrbbvuõttpõrtt eeʹttkâstt väinnääiʹj loopp aazztem äiggsa põrttmaal, koon plaanumuužžâst vaʹlddeš lokku še nuõrttsaaʹmi raajjâmvuâkka. Äʹrbbvuõttpõrttân tuåimmjeei ruõʹpsses põrtt leäi vuõššân Kirakkajääuʹrest. Põõrt lââʹssen tallu kuuli še äiʹtt. Põrtt kuâđđji jälsteǩâni, da kuâras åårram põõrt siʹrddeš ânnʼjõš päikka 1990-lååǥǥ aalǥâst.

Sääʹm-muʹzei Siida lij raajjâm Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõđ ǩeʹddmärkka ålggmuʹzei. Ålggmuʹzeeʹjest liâ Suõʹnnʼjelsiid äiggsa ǩieʹspääiʹǩ rekonstruktio põõrtin da njõllääiʹtin.

Äävaiåårramääiʹj

11.6. - 20.9. vu - pi čiâss 10 - 17
Äʹrbbvuõttpõʹrtte tobdstõõttmõš lij määuʹsteʹmes. Äʹrttli pueʹttmest leʹčči šiõǥǥ suåppâd ooudbeäʹlnn.

Õhttvuõđteâđ

Jååʹttemaddrõs: Sevettijärventie 9041, 99930 Sevettijärvi
Pååʹštaddrõs: Saamelaismuseosäätiö, Inarintie 46, 99870 Inari
Teʹlfon: Äʹrbbvuõttpõrtt 0400 373 015 / Siida 0400 898 212 Neʹttpååʹšt: kolttaperinnetalo(at)samimuseum.fi tai siida(at)samimuseum.fi

Jååʹttemõhttvuõđ

Aautin

  • Nuõʹrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt lij Kaamâs - Njauddâm -čuõkku (nââmar 971) kuâŋŋsest Čeʹvetjääuʹr ceerkav paaldâst.

Takai jååʹttemneävvain

  • Čeʹvetjäurra lij arggpeeiʹvi pååʹštauttõhttvuõtt da ǩeässa lââʹssen juõʹǩǩpeivvsaž

Bussauttõhttvuõtt Kaamâs siidâst. Äiʹǧǧtaaul www.matkahuolto.fi

Liâdggsa kaart

Kääzzkõõzz

  • Teâđ nuõʹrttsaaʹmi äʹrbbvuõđâst da Kaldoaivi da Väʹččär poostaijânnamvuuʹdi da âʹlddvuuʹdi luâđast da luâđastjååttem diõtt.
  • Kaaupšemnalla jm. liâ lââʹssen nuõʹrttsaaʹmi äʹrbbvuâlaž ǩiõtt-tuâi da kaart.

Põõšši čuäjtõs

  • Äʹrbbvuõttpõõrtâst lij čuäjtõs, kååʹtt jiiʹjjesnalla čuäjtââll ǩiõččja nuõʹrttsaaʹmi histoor da ânnʼjõžpeeiʹv tiiŋgeezvuiʹm, snimldõõǥǥeezvuiʹm da ǩiõtt-tuâjeezvui´ʹ. Ålggmuʹzeeʹjest vuäitt tobdstõõttâd nuõʹrttsääʹm ǩieʹsspäikka.

Ǩeʹddmäʹrǩǩ

  • Äʹrbbvuõttpõõrt ǩeʹddmääʹrǩest äʹlǧǧe Čeʹvetjäuʹrr - Pulmank -jååʹttemǩeäinn, 60 - 70 ǩm, da Aanarpääʹljes, 100 ǩm. Äʹrbbvuõttpõrtt lij õhtt Sääʹm pälggaz, 90 ǩm vueʹlǧǧempaaiʹǩin.

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

  • Põʹrtte ij piâzz kååʹlezstuuʹlin