Nuõ´rttsaa´mi ä´rbbvuõttpõrtt

Tâ´vv-Sää´mjânnam
Aanar (nuõ´rttsäämǩiõlle)
Če´vetjääu´r-Njauddâm vu´vdd Nuõ´rttsa´mi ä´rbbvđõttpõõrt håidd Sää´m-mu´zei.

 

Nuõ´rttsaa´mi ä´rbbvuõttpõrtt Če´vetjääu´r siidâst tobddstâ´tt nuõ´rttsaa´mi ä´rbbvuõ´tte da sää´mkulttuur årra. Če´vetjäu´rr lij nuõ´rttsää´mkulttuur jäärnâǩpäi´ǩǩ Lää´ddjânnam sää´mvuu´dest aazzjimeä´r da kulttuur ruõkkâm peä´lest.

Nuõrttsaa´mi ä´rbbvuõttpõõrt vuâđđčuäjtõõzz tiiŋg, fiilm, snimldõõǥǥ da teekst maainste Če´vetjääu´r-Njauddâm vuu´d histoorâst. Nuõrttsaa´mi ä´rbbvuõttpõrtt tuåmmai vuä´mm sää´mpõõrtâst. Valdia raajti Aanar kåå´dd nuõrtibeälla määŋgaid seämmanallšem põõrtid 1940- lååǥǥ looppâst, ko Peäccmest tä´lvv-vääi´n äi´ǧǧen evakko vuâlggam nuõrttsaa´mid čuä´jteš jälstempaai´ǩid Lää´ddjânnam beä´lnn. Če´vetjäurra aazzõ´tte â´lddsin Suõ´nn'jelsiid sää´m, da sij diõtt voudda ra´jješ õhttse´žže 52 sää´mpõrttâd.

Ä´rbbvuõttpõrtt ee´ttkâstt väinnääi´j loopp aazztem äiggsa põrttmaal, koon plaanumuužžâst va´lddeš lokku še nuõrttsaa´mi raajjâmvuâkka. Ä´rbbvuõttpõrttân tuåimmjeei ruõ´psses põrtt leäi vuõššân Kirakkajääu´rest. Põõrt lââ´ssen tallu kuuli še äi´tt. Põrtt kuâđđji jälsteǩâni, da kuâras åårram põõrt si´rddeš ânn'jõš päikka 1990-lååǥǥ aalǥâst.

Sää´m-mu´zei Siida lij raajjâm Nuõrttsaa´mi ä´rbbvuõđ ǩe´ddmärkka ålggmu´zei. Ålggmu´zee´jest liâ Suõ´nn'jelsiid äiggsa ǩie´sspääi´ǩ rekonstruktio põõrtineezz da njõllääi´tineez.

Äävaiåårramääi´j

11.6. - 20.9. vu - pi čiâss 10 - 17
Ä´rbbvuõttpõ´rtte tobdstõõttmõš lij määu´ste´mes. Ä´rttli pue´ttmest le´čči šiõǥǥ suåppâd ooudbeä´lnn.

Õhttvuõđteâđ

Jåå´ttemaddrõs: Sevettijärventie 9041, 99930 Sevettijärvi
Påå´štaddrõs: Saamelaismuseosäätiö, Inarintie 46, 99870 Inari
Te´lfon: Ä´rbbvuõttpõrtt 0400 373 015 / Siida 0400 898 212 Ne´ttpåå´št: kolttaperinnetalo(at)samimuseum.fi tai siida(at)samimuseum.fi

Jåå´ttemõhttvuõđ

Aautin

  • Nuõ´rttsaa´mi ä´rbbvuõttpõrtt lij Kaamâs - Njauddâm -čuõkku (nââmar 971) kuâŋŋsest Če´vetjääu´r ceerkav paaldâst.

Takai jåå´ttemneävvain

  • Če´vetjäurra lij arggpeei´vi påå´štauttõhttvuõtt da ǩeässa lââ´ssen juõ´ǩǩpeivvsaž

Bussauttõhttvuõtt Kaamâs siidâst. Äi´ǧǧtaaul www.matkahuolto.fi

Liâdggsa kaart

Kääzzkõõzz

  • Teâđ nuõ´rttsaa´mi ä´rbbvuõđâst da Kaldoaivi da Väccâr põõstaijânnamvuu´di da â´lddvuu´di luâđast da luâđastjååttem diõtt.
  • Kaaupšemnalla jm. liâ lââ´ssen nuõ´rttsaa´mi ä´rbbvuâlaž ǩiõtt-tuâi da kaart.

Põõšši čuäjtõs

  • Ä´rbbvuõttpõõrtâst lij čuäjtõs, kåå´tt jii´jjesnalla čuäjtââll ǩiõččja nuõ´rttsaa´mi histoor da ânn'jõžpeei´v tiiŋgeezvui´m, snimldõõǥǥeezvui´m da ǩiõtt-tuâjeezvui´m. Ålggmu´zee´jest vuäitt tobdstõõttâd nuõ´rttsää´m ǩie´sspäikka.

Ǩe´ddmä´rǩǩ

  • Ä´rbbvuõttpõõrt ǩe´ddmää´rǩest ä´lǧǧe Če´vetjäu´rr - Pulmank -jåå´ttemǩeäinn, 60 - 70 ǩm, da Aanarpää´ljes, 100 ǩm. Ä´rbbvuõttpõrtt lij õhtt Sää´m pälggaz, 90 ǩm vue´lǧǧempaai´ǩin.

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

  • Põ´rtte ij piâzz kåå´lezstuu´lin