Väccâr åårstem- da vuä´ppõspääi´ǩ

Ä´ššlai vuä´pstummuš

 • Meä´cchalltõõzz ´vvel tuåimmpäi´ǩǩ
  • Vuä´pstummuš, vue´ǩǩummuš, kaart, čõõđtõõzz di kue´llšee´llem, mie´cstummuš- da motorǩeâlkklåå´vid voudda.
 • Pâjj-Sää´mjânnam luâđkuvddlõs Siida
  • Vuä´pstummuš, vue´ǩǩummuš, kaart, čõõđtõõzz di kue´llšee´llem, mie´cstummuš- da motorǩeâlkklåå´vid voudda.
  • Sää´mmu´zei čuä´jtõõzz, norltõõǥǥ da jee´res vuä´pstummuužž. Stuällõõttmõš, pävvrõõššmõš da jeävvsi vuästtmuš

Tollsââ´jjpääi´ǩ

 • Tollsââ´jjpääi´ǩ, koin ââ´net huõl liâ Aanarjääu´rest Čue´lsmue´tǩ da Pisternjaarǥ meä´ccǩeâmpai di Nammajääu´rest Piilola meä´ccǩeâmpai lu´nn.
 • Riikk jânnmin Pâjj-Sää´mjânnmest lij Meä´cchaltõs ouddam låå´v tool raajjmõ´šše rii´ssid da ååu´sid ââ´nee´l nõtta jee´res låå´v. Mäddmuõrid le´be maddu viirrâm occnjaž ärvvsai muõri vä´lddmõ´šše da âânnmõ´šše taarbšet mäddmuõrrlåå´pp. Låå´v vuäǯǯ Pâjj-Sää´mjânnam luâđkuvddlõõzzâst Siidast le´be Meä´cchalltõõzz ´vvel tuåimmpääi´ǩest. Tuäivet ââ´nned tollsââ´jjpaai´ǩid.
 • Äävvtoolraajjmõš meä´ccpuâlljemvaarr äi´ǧǧen lij kiõlddum še tollsââ´jjpääi´ǩin.

Reissǩe´ttemniâvvaid vuäǯǯ seârvvna ââ´nned.

Juukkâmčää´cc

Vuu´d čää´ʒʒ liâ juukkâmnalla. Ve´rddčää´cc lij pue´rab. Ǩeässa čää´ʒʒ kännad ǩe´tted. Čää´ʒʒ âânnmõš ǩeetǩâni lij joo´tti jii´jjes vää´ldest.

Njeä´ššhuõll

Väccâr põõstaijânnamvuu´d meä´ccǩeâmpain liâ ääu´ǩte´mes pååđnjeä´ššnoorrâmlee´tt, leša pue´rab lij pu´htted juõ´ǩǩkaž jii´jjes ääu´ǩte´mes pååđnjeä´ššnuä´đ meädda luâđast.

WC:t

 • Meä´ccǩeâmpain liâ kå´šǩǩnuu´žneǩ

Instummuš

Leeirrõõttmõš lij seännum juõ´ǩǩoummuvuõiggâvuõtt mie´lddsanja.

Meä´ccǩeâmp

Väccâr põõstaijânnamvuu´dest liâ nellj meä´ccǩeâmp, ko´st vuäitt insted iinn le´be kue´htt.

 • Pisternjargg lij Aanarjääu´r tââvbeä´lnn. Pisternjaarǥ nuõrtireeddast. Motorǩeâlkktue´ll jåått kuâŋŋad.
 • Čue´lsmue´tǩǩ lij Aanarjääu´rest ääppla cäkkõõttâm Čue´lsvuõn (Tsuolisvuona) čuõ´ppiǩ da Čue´lsjääu´r (Tsuolisjavri) mue´tǩ kõõskâst. Motorǩeâlkktue´ll jåått ǩeâmp kuâŋŋad.
 • Raajjvuei´vv lij äävai 1.6 - 30.9 da lij Väccâr pâ´jjtuõddâr Raajjvuei´v viõstârbeä´lnn.
 • Piilola lij Nammijääu´r nuõrtireeddast.

Våurrǩeâmpp

 • Ri´mnnj'njaarǥ våurrǩeâmpp 10 ǩm Partakko siidâst lå´ddǩerddma.

Instummuš â´lddvuu´dest

 • Põrttaazztummuš da leirrsââ´jj põõstaijânnamvuu´d pirrõõzzâst liâ Njeä´llmest, Partakkost, Jorbbuljääu´rest, Če´vetjääu´rest da Njauddmest.
 • Leirrõõttmõš lij seännum juõ´ǩǩoummuvuõiggâvuõđ mie´lddsanja. Aanarjää´urest meä´ccǩeâmpai lu´nn liâ tollsââ´jjpääi´ǩi lââ´ssen kuâtt tollsââ´jjpääi´ǩ Zååradsuâlljest, Tyllyluutâst da Pielpavuõnâst. Tollsââ´jjpääi´ǩ käunnje Jõnn-Maura jiõŋŋkuõđâšm da Veskonjaarǥ Kuõrbbsuâlljest.

Meä´ccǩeâmp

Aanarjääu´rest liâ kutt meä´ccǩeâmp, ko´st vuäitt insted iinn le´be kue´htt.

 • Zååradsuâll, Aanarjääu´r Källsačiõ´ljest, tââvbeällsab Zååradsuâll saujjreeddast.
 • Aikksuâll, Aanarjääu´r Sie´ǧǧes Aikksuõllu reddviâstârreeddast.
 • Jiõŋŋsuâll, Aanarjääu´r Jõnn Jiõŋŋsuõllu lå´ddǩer´ddemreeddast.
 • Kaikunuora, Aanarjääu´r saaujbeä´lnn, Sarminjaarǥ tâ´vvǩee´jjest.
 • Puõiddisuâll, Aanarjääu´r Varttasuõllu saaujbeä´lnn. Puõiddisuõllu tâ´vvǩee´jjest.
 • Kahkusuâll, Aanarjääu´r Viimassuõllu ääppalbeä´lnn. Kahkusuõllu lå´ddǩe´rddemreeddast.

Våurrǩeâmp

Våurrǩeâmpp va´rrjed jii´jjes âânnmõ´šše

 • Källsajäu´rr, ´vvel da Aanar kõõskâst, Vä´lddčuâǥǥas 4 kuâŋŋad, nu´tt 16 ǩm ´vvlest tââvas, Källsajääu´r reeddast.
 • Aikksuâll, Aanarjääu´r Sie´ǧǧes-Aikksuõllu viõstârreeddast sue´jjes luhtti käu´llmest.

Niâvvai da reisspihttsi vuåkrjummuš

 • Programmpalvvlõspõrggi vuåkrje reisspihttsid, kanoottid, võnnsid da motorǩeâlkaid.

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi palvvlõõzz

 • Väccâr põõstaijânnamvuu´dest jiâ leäkku palvvlõõzz liikkeemcõgldõsnallšem oummuid.
 • Pâjj-Sää´mjânnam luâđkuvddlõs Siida suäpp puârast kue´ssreisspäi´ǩǩen liikkeemcõgldõsnallšem oummuid.

Võnnsin joo´ttji palvvlõõzz

 • Vääl liâ tiõttum väälltiõttin. Aanarjääu´r võõnâsmä´tǩǩkaart 1:50 000.
 • Võõnâssäätk liâ Aanrest, Veskonjaarǥâst da Njeä´llmest.
 • Võõnâslue´šttempääi´ǩ liâ ´vvlest, Veskonjaarǥâst, Näŋŋnjaarǥâst, Njeä´llmest, Källsajääu´rest, Aanrest, Partakkost da Nje´ǯǯjääu´rest.

Jee´res palvvlõõzz â´lddvuu´dest

 • Ââldmõs baaŋk, påå´št, apteekk, tiõrvâsvuõđkuvddlõš, autt'teevvamstäällj da kaaup liâ ´vvlest.
 • Sijddkaaup da restraant liâ Njeä´llmest, Aanrest, Če´vetjääu´rest da Kammsest.
 • Puä´lddemkuân kaaupšempäi´ǩǩ lij Njauddmest.