Väʹččär pälggaz, vääl da tuäʹl

  • Väʹččär põõstaijânnamvuuʹdest jiâ leäkku peälkkum pälggaz.

Jeeʹres reisspeäggtõõzz

  • Väʹččär tâʹvvraai räjja mâânn Kirakkajääuʹrest Pakanajooǥǥ Ǩiõmppu 14 ǩm mettsaž tiõttum vaaʒʒtõk. Pakanajooǥǥâst leʹbe Jankkilast, mât-a vuäʹmm leâsnaitääl še nõõmtet, vaaʒʒtõk jåårǥal mååusat tââv årra da mâânn Njauddma. Jankkila - Njauddâm jäämkõskk lij nuʹt 14 ǩm. Täk jiâ kuõsttu veâl ni pukin ođđsõmõs kaartin.

Čääʹcc- da meällamvääl

  • Aanarjäuʹrr suäpp puârast võnnsin suukkmõʹšše. Võõnâssäätk liâ Aanrest, Veskonjaarǥâst da Njeäʹllmest. Võõnâslueʹšttempääiʹǩ liâ mäŋgg. Vääl liâ väältiõttin tiõttum da Aanarjääuʹr võõnâsmäʹtǩǩkaart hiâlpte jååttmõõžž. Aanarjääuʹrest jååʹttmen âlgg muʹštted što šõŋŋ vuäitt motstõõvvâd jåʹttlânji da jõnn jõõrŋin liâ kuäʹss-ne ahttâr.
  • Čeʹvetjääuʹr meällamvääl mâʹnne Čeʹvetjääuʹrest Čueʹlsjääuʹr da Čueʹlsvuõn čõõđ Aanarjäurra da ooudâs Njeʹǯǯjäurra, koʹst lij ǩieʹssemmueʹtǩǩõhttõs Källvuõʹnne da ooudâs Partakko. Njeʹǯǯjääuʹrest vääll juätkkai Pääʹnnjääuʹr, Jorbbuljääuʹr da Mihkaljääuʹr čõõđ mååusat Čeʹvetjäurra. Määʹtǩ kõõskâst liâ mäŋgg muâtkõõǥǥ.
    • Turismmpääiʹǩ: Määʹtǩ kõõskâst liâ kueʹhtt meäʹccǩeâmp, Sollumusjääuʹrest da Čueʹlsmueʹtǩest da Villi Pohjola võurrǩeâmpp Riʹmnnjʼnjaarǥâst. Leiʹrrsââi määʹtǩ kõõskâst liâ Čeʹvetjääuʹrest, Partakkost da Jorbbuljääuʹrest. Meällamväällkaart liâ vuäǯǯamnalla Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel tuåimmpääiʹǩest.

Motorǩeâlkktuäʹl da -ǩeäin

  • Motorǩeâlkktuäʹl da -ǩeäin Nuorgam - Njauddâm - Čeʹvetjääuʹr - Njeäʹllem - Âʹvvel da Aanar kõõskâst. Lââʹssteâđaid da lååʹvid vuäǯǯ Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest da Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast.