Väccâr pälggaz, vääl da tuä´l

  • Väccâr põõstaijânnamvuu´dest jiâ leäkku peälkkum pälggaz.

Jee´res reisspeäggtõõzz

  • Väccâr tâ´vvraai räjja mâânn Kirakkajääu´rest Pakanajooǥǥ Ǩiõmppu 14 ǩm mettsaž tiõttum vaaʒʒtõk. Pakanajooǥǥâst le´be Jankkilast, mât-a vuä´mm leâsnaitääl še nõõmtet, vaaʒʒtõk jåårǥal mååusat tââv årra da mâânn Njauddma. Jankkila - Njauddâm jäämkõskk lij nu´t 14 ǩm. Täk jiâ kuõsttu veâl ni pukin ođđsõmõs kaartin.

Čää´cc- da meällamvääl

  • Aanarjäu´rr suäpp puârast võnnsin suukkmõ´šše. Võõnâssäätk liâ Aanrest, Veskonjaarǥâst da Njeä´llmest. Võõnâslue´šttempääi´ǩ liâ mäŋgg. Vääl liâ väältiõttin tiõttum da Aanarjääu´r võõnâsmä´tǩǩkaart hiâlpte jååttmõõžž. Aanarjääu´rest jåå´ttmen âlgg mu´štted što šõŋŋ vuäitt motstõõvvâd jå´ttlânji da jõnn jõõrŋin liâ ku´äss-ne ahttâr.
  • Če´vetjääu´r meällamvääl mâ´nne Če´vetjääu´rest Čue´lsjääu´r da Čue´lsvuõn čõõđ Aanarjäurra da ooudâs Nje´ǯǯjäurra, ko´st lij ǩie´ssemmue´tǩǩõhttõs Källvuõ´nne da ooudâs Partakko. Nje´ǯǯjääu´rest vääll juätkkai Pää´nnjääu´r, Jorbbuljääu´r da Mihkaljääu´r čõõđ mååusat Če´vetjäurra. Mää´tǩ kõõskâst liâ mäŋgg muâtkõõǥǥ.
    • Tu´ri´smmpääi´ǩ: Mää´tǩ kõõskâst liâ kue´htt meä´ccǩeâmp, Sollumusjääu´rest da Čue´lsmue´tǩest da Villi Pohjola våurrǩeâmpp Ri´mnnj'njaarǥâst. Lei´rrsââi mää´tǩ kõõskâst liâ Če´vetjääu´rest, Partakkost da Jorbbuljääu´rest. Meällamväällkaart liâ vuäǯǯamnalla Meä´cchalltõõzz ´vvel tuåimmpääi´ǩest.

Motorǩeâlkktuä´l da -ǩeäin

  • Motorǩeâlkktuä´l da -ǩeäin Nuorgam - Njauddâm - Če´vetjääu´r - Njeä´llem - ´vvel da Aanar kõõskâst. Lââ´ssteâđaid da låå´vid vuäǯǯ Meä´cchalltõõzz ´vvel tuåimmpääi´ǩest da Pâjj-Sää´mjânnam luâđkuvddlõõzzâst Siidast.