Väccâr vuâkkõõzz

Vuâkkõõzz Väccrest jåå´ttem diõtt

  • Vuu´dest liâ viõǥǥâst juõ´ǩǩoummuvuõiggâdvuõđ.
  • Riikk jânnmin Pâjj-Sää´mjânnmest lij meä´cchaltõs ouddam låå´v tool raajjmõ´šše rii´ssid da ååu´sid ââ´nee´l nõtta jee´res låå´v. Mäddmuõrid le´be maddu viirrâm occnjaž ärvvsai muõri vä´lddmõ´šše da âânnmõ´šše taarbšet mäddmuõrrlåå´pp, kåå´tt låå´v vuäǯǯ Pâjj-Sää´mjânnam luâđkuvddlõõzzâst Siidast le´be Meä´cchalltõõzz ´vvel tuåimmpääi´ǩest Tuäivet ââ´nned tollsââ´jjpaai´ǩid. Äävvtoolraajmõš meä´ccpuâlljemvaa´rr äi´ǧǧen lij kiõlddum še rajjum tollsââ´jjpääi´ǩin.
  • Muu´št kue´đđed i´lmmtõõzz jiijjad äi´ǥǥtaaulâst da mä´tǩǩplaanâst taaurõõžžid, puärrsid da â´lddruåđid le´be Meä´cchalltõõzz ´vvel tuåimmpäikka. Jie´đšõddmest te´lfonnââmar, koozz vuäitak vuõssmõšân soi´ttjed lij 112! Vuu´d peälštemveä´ǩǩ lij lää´jjšiõtt'tõõžž mie´lddsaž tuåimm, da tõn vuäǯǯ pue´rmõššân da jå´ttlu´bun ǩidd jie´ttnââmar pääi´ǩ. Muu´št i´lmmtõõttâd ǥu leäk puä´ttam reeisast mååusat, što tuu jiâ ää´lǥči jääutai ooccâd da ooʒʒjid tu´šše mie´ldd piijjâd. Peälštemveä´ǩǩ rääjj tu´šše ooccmest laask.

Õudde´l mätkka vuâlggmõõžž

Mä´tǩǩte´lfooni kolljummuš

  • Põõstaijânnamvuu´dest te´lfoon jiâ kullu juõ´ǩǩpääi´ǩest. Väccâr põõstaijânnamvuu´dest liâ jiânnai õõtkâspääi´ǩ, ko´st te´lfon jiâ kullu. Ko´lljemvuõđ vuäitak ooccâd kuä´rŋee´l õ´lljab päikka le´be čuõkku kuâŋŋsest.

Mä´tǩǩniâvv

  • Väccâr põõstaijânnamvu´vdd suäpp nåkam joo´ttjid, kook liâ jiânnai jååttam mie´ccest. Palvvlõõzz jiâ leäkku, ij-ǥa põõstaijânnmest pi´rǧǧed nõtta ää´ššmie´lddsai mä´tǩǩniâvvaita: kartt, kompass, innsuejj, pihttâz, vue´đđemsiâkk da mä´tǩǩjeä´vves liâ vääžnai mä´tǩǩniâvv.
  • Väccâr jäällmõõžž liâ aartkla, mä´tǩǩniâvv â´lǧǧe lee´d tõnmie´lddsa. Ǩie´ss šâdd emansa ǩie´ssmannu peä´lrää´jest da põõšši muõtt kuâdd täujja ju´n kålggmannust. Tä´lvv puõllšipoodd puõlâš vuäitt põõššâd vuâlla -20 graatted. Vaalmštõõđǩâni da nõtta ää´ššmie´lddsai mä´tǩǩniâvvaita ooccanj jååttam joo´ttja mä´tǩǩ vuäitt lee´d â´ǩǩed.