Dárkkis váruhusaid

Vuovde- ja gulubuollinváruhusa áigge dolastallan lea lobálaš dušše bohcciiguin, gokčojuvvon dolastallanbáikkiin sihke ávdinstopuid ja barttaid dollasajiin earenoamáš várrugasvuođain. Dola cahkkeheaddji vástida álo dolastallama dorvvolašvuođas. Válddathan vuhtii, ahte dolastallan dain sáhttá gildojuvvot báikegottiid guovdu.

Dárkkis fámus lean váruhusaid (ilmatieteenlaitos.fi, suomagillii)

Rávvagat Sipoonkorpi álbmotmeahcis johtaleapmái

Sipoonkorpi álbmotmeahcis lea

lobálaš

 • johttin vácci, čuoigga, suga ja mealu
 • sihkelasttin lea lobálaš juohkeolbmovuoigain
 • čoaggit murjjiid ja ávkeguobbariid
 • oaggun earret Byabäcken-, Ritobäcken- ja Hälsängsbäcken-jogain sihke Storträskis. 
 • guolásteaddji: dárkkis guolástusráddjehus "kalastusrajoitus.fi!" (https://kalastusrajoitus.fi/#kalastusrajoitus, suomagillii). 

ráddjejuvvon

 • sajusdola cahkkeheapmi ja gohtten, mat leaba lobálaččat dušše daidda čujuhuvvon báikkiin.
 • eará go juohkeolbmovuoigatvuođaide gullevaš doaimmaide dárbbašuvvo eanas dáhpáhusain lohpi Meahciráđđehusas. Dakkár lobit leat ee. dutkanlobit ja stuorra dáhpáhusaid lobit.
  • Meahciráđđehus lea hábmen sierra rávvaga ja skovi (www.metsa.fi) daid lobiid ohcamii.

Govva: Tiina Niikkonen

gildojuvvon

 • gittiid duolbman
 • guohttu ealliid biebman ja hehtten
 • sajusdola cahkkeheapmi meahccebuollinváruhusa áigge
 • biebmoelliid luoitin luovos
 • eará go biebmoguobbariid čoaggin sihke muoraid, miestagiid dehe eará šattuid ja daid osiid váldin ja vahágahttin
 • eanan- dehe báktevuođu vahágahttin ja eananávdnasiid dehe ruvkeminerálaid váldin
 • luonddudilálaš riggeelliid bivdin, goddin dehe badjelii geavvan dehe daid besiid heavaheapmi
 • čielgedávttehis elliid bivdin dehe čoaggin
 • mohtorfievrruin vuodjin earret dasa čujuhuvvon luottaid mielde
 • ribahuhttin ja ráhkadusaid vaháguhttin

Ovddalgihtii ráhkkaneapmi

Mátketelefuvnnaid gullon

 • Vaikko Suoma mátkekommunikašuvdnafierpmit leat gokčevaččat, de Sipoonkorpi guovllus sáhttet leat itkoguovllut eandalii duoddariid gaskasaš gurain. Dárkkis mátkekommunikašuvdnafierpmi gokčevašvuođa iežat telefunoperáhtoris. Dasa lassin leat báikkit, gos mátketelefuvdna ii doaimma dehe telefuvnnain leat hehttehusat. Dalle gánnáha omd. mannat allelažžii, jalges sadjái ja/dahje váldit telefovnna SIM-goartta eret heahteriŋgema boddii. Gánnáha maid váldit vuhtii, ahte sierralágán mátketelefuvnnaid gaskkas leat gullonerohusat.

Dorvvolašvuohta

 • Jus dus reaissustat boahtá heahti, ovdamearkan láhppot, lápmašuvat dahje áiccat meahccebuollima, riŋge nummirii 112 ja daga heahtedillialmmuhusa.
 • Váldde mielde vuosttašveahkki dárbašiid.
 • Vánddardeami ABC:
 • Ođđaseamos áigeguovdilis áššit gávdnojit suomagielalaš fierpmesiidduin.

Doala beatnaga gitta. Govva: Seppo Leinonen

Luonddusuodjalanguovlluin biebmoeallit eai oaččo leat veaiddalasas.