Diehtodorvočilgehus Lundui.fi-siidduin


Meahciráđđehusa lundui.fi-siiddut leat buohkaide rabas siiddut, gos muitalit Meahciráđđehusa vánddardanbáikkiid bálvalusain ja áigeguovdilis áššiin.

Dieđuid čoaggin

Lundui.fi-siidduin galledeaddjis čoggojuvvojit dieđut máhcahatskoviin ja eaktodáhtolaš registrerenskoviin.

Máhcahatskoviin galledeaddji sáhttá háliidettiin guođđit oktavuođadieđuidis, jus háliida vástádusa máhcahahkii, man lea guođđán. Máhcahatskoviin sáhttá addit čuovvovaš persondieđuid: namma ja šleađgapoastačujuhus.

Eaktodáhtolašregistara persondieđuid oažžu njuolga olbmos alddis ja dain čoggo Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid eaktodáhtolaš doaibmiiguin beroštuvvan olbmuid registtar. Eaktodáhtolaš registrerenskoviin sáhttá addit čuovvovaš persondieđuid: namma, telefon, šleađgapoastačujuhus ja čujuhus. Eaktodáhtolašregistara diehtosuodječilgehus gávdno (luontoon.fi, suomagillii).

Dieđuid gieđahallan ja luobaheapmi

Máhcahatskoviin čoggojuvvon dieđut sirdašuvvet Meahciráđđehusa máhcahatvuđđui. Persondieđut eai luobahuvvo Meahciráđđehusa olggobeallái ja daid gieđahallet dušše ETA-guovllus siste.

Eaktodáhtolašregistara persondieđut eai addojuvvo Meahciráđđehusa olggobeallái ja dat gieđahallojuvvojit dušše EDG-guovllus (ETA) siste. Eaktodáhtolašregistara diehtosuodječilgehus gávdno (luontoon.fi, suomagillii)

Dieđuid seailluheapmi

Máhcahagaid oktavuođas addojuvvon persondieđut seailluhuvvojit nu guhká go máhcahaga gieđahallan Meahciráđđehusas gáibida.

Eaktodáhtolašregisttar seailluhuvvo nu guhká go eaktodáhtolašdoaibma Meahciráđđehusas dan gáibida.

Dieđuid suddjen

Lundui.fi-siidduid suddjemis čuovvut buori diehtodorvovuogádaga ja fámus lean lágaid ja njuolggadusaid ja daid dievasmahtán Meahciráđđehusa rávvagiid. Vuogádaga geavaheapmi lea ráddjejuvvon geavahanrivttiiguin dušše dieđuid bárggus dárbbašan olbmuide.

Diehtočoahkuid ávkkástallan

Lundui.fi-fierbmebálvalusas geavahit diehtočoahkuid ("cookies"). Diehtočoahkut leat terminálarusttega bláđána ja servera gaskasaš smávva teakstafiillat. Diehtočoahkuin ja eará dovddalmasain lea meroštallojuvvon fápmosis leahkináigi, man maŋŋá bláđán jávkada dovddalmasa. Geavahat dáid teknihkaid doaimmaid ollašuhttimii ja analistihkkii. Don sáhtat háliidettiin gieldit diehtočoahkuid vuostáiváldima dahje rievdadit du miehtama diehtočoahkuid vuostáiváldimis dahje jávkadit bláđánii vurkojuvvon diehtočoahkuid. Dát sáhttá dahkat goittotge váilevašvuođaid siidduid doaibmamii. Sáhtát oaidnit buot siidduid ávkkástallan diehtočoahkuid, du addán diehtočoahkkoásahusaid ja hábmet daid siidduid vuolleravddas lean Diehtočoahkut-liŋkkas.
 
Ávkkástallat Google Analyticsa 4:i ja Google Tag Manageri siidduideamet geavaheapmái gullevaš analistihkas. 
Fierbmebálvalusa geavaheamis čoggojuvvojit almmolaš statistihkalaš dieđut bálvalusa ovddideami várás. Fierbmebálvalusa galledeaddjiin eai čoggo persondieđut, main ovttaskas galledeaddji sáhtášii identifiseret.

Registrerejuvvon olbmo vuoigatvuođat

Registrerejuvvon olbmos lea vuoigatvuohta bivdit registardoallis iežas guoskevaš dieđuid sihke vuoigatvuohta bivdit eahpedárkilis ja feaillalaš dieđuid vuigema ja daid gieđahallama ráddjema dassážii go dieđuid doallevašvuohta lea sihkkarastojuvvon. Registrerejuvvon olbmos lea maiddái vuoigatvuohta dahkat váidaga bearráigeahččovirgeoapmahažžii persondieđuid gieđahallandoaimmain.

Registardoalli oktavuođadieđut

Diehtosuodječilgehusa ja registrerejuvvon olbmo vuoigatvuođaid guoskevaš gažaldagain vástida vuosttažettiin vuogádaga registtarvástoolmmoš Katariina Hopponen (katariina.hopponen [at] metsa.fi, 0206394315). Ja diehtosuodjevástideaddji Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen(at)metsa.fi, 0206394656). Diehtosuodjeáššiin bivdit váldit oktavuođa vuosttažettiin girjjálaččat njuolga registardoallái: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa dahje molssaeavttolaččat čujuhussii: tietosuoja(at)metsa.fi.

Beaivádahtton 8.5.2023