Maid Mallá luonddumeahcis sáhttá dahkat?

Vázzit merkejuvvon johtolaga mielde

Mallá luonddumeahcis beassá bievlaáigge johtit dušše merkejuvvon bálgá mielde. Bálggis mohkohallá duottarmeahcis: filttiin, jekkiin ja guolbaniin. Johtolaga mielde manadettiin šaddá rasttildit máŋggaid jogažiid ja juova. Johtolat heive beaivečuozáhahkan vánddardeaddjái, gii lea dábálaš álššaid nalde. Sihke dealttástallan ja meahccesihkkelastin lea luonddumeahcis gildojuvvon. Mallá bakte sáhttá joatkit vánddardeami Golmma váldegotti rádjemearkka lusa ja viidáseappot Ruoŧa ja Norgga stuoraduoddariidda.

Meallut

Gilbesjávrre gáddečázit heivejit meallumii, muhto fávlái ii gánnát vuolgit, jos ii leat hui hárjánan dasa. Gilbbesjávrre čáhci lea álohii galmmas ja čáhceheahtái šaddan olbmui veahkki sáhttá ollet báikke nala beare maŋŋit.

Guokte kajáhka duottarjávrris mas šerres čáhci. Ovddabealde goalmmát kajáhka ravda. Duohken várit, main jasat ja alit albmi. Lea beaivvadat eahket.

Várdát lottiid

Mallá ja Gilbbesjávrre lottit leat árktalaččat ja earenoamážat. Geasset johttái addet eallámušaid duottarmarrasiid biellocizážat, vintánat ja juobe čierggesrastát sihká bálljážiid skáittit, láfolat ja bihčosat. Dálvet vánddardeaddji sáhttá álkit fuobmát girona ja ilosnuvvat rievssaha gipmeskeaikimis giđđamarrasiin. Giikkárastin Gilbbesjávrái sáhttá buktit áiccastaga árktalaš bárbmolottiin dego haŋŋáin ja skoarain.

Geahčadit oaidnámušaid ja oidnosiid

Mallá luonddumeahci okta oaidnámuš lea unnit Mallá váriin, man čohkkii doalvu vánddardanbálggis. Doppe rahpasa fiinna oainnus Gilbbesjávrái. Vánddardanjohtolaga guoras leaba maid Gihccegorži ja Golmma váldegotti rádjemearka. Lassidiehtu oaidnámušain.

Ovddabealde Kalohttamáđija rahpama muitogeađgi. Muitogeađggi bálddas rovvemuorat, maid mielde beassá duohken lean rádjageađggi lusa. Duohken várit ja jávri.

Oahpásmuvvat luonddudállui

Gilbbesjávrre luonddudállu addá ođđaseamos gežiid Mallá vánddardeapmái. Doppe sáhttá háhkat gárttaid maid Norgga ja Ruoŧa vánddardanbáikkiide ja oastit maid skeaŋkkaid ruoktot doalvuma várás. Luonddudálu vuođđočájáhus Skandaid ravddas muitala Gilbbesjávrre guovllu luonddus, geologiijas, elliin ja olbmuin.

Čuoigat fuolahuvvon láhttu mielde ja meahcis

Muohtagokčasa áigge lihkadeapmi meahcis iežas vuimmiiguin lea lobálaš. Njukčamánus miessemánnui luonddumeahci čađa Golddáluoktái manná fuolahuvvon čuoiganláhttu. Eará sajes duoddaris čuoigi šaddá dahkat iežas luottaid.