Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeeʹdd šelljpõõrt

Jälstemkueʹtt

 • Kuäʹđ raʹjješ e. 1946 vuõssmõs jälstemsââʹjjen. Tõʹst jälste Ååđaž, Nättli, Pietar, Eeʹled, Mäʹrjj da Oʹnddri.
 • Põõrt valmštõõvvâm mieʹldd e. 1947 kuätta muʹtte Evvan "Uʹcc-Evvan" da Jååffaž pääʹrneezvuiʹm. Mâŋŋa-ko sij siʹrdde Vuâskjäurra, kueʹtt kuâđđji jälsteǩâni da rääi jååʹttem ǩeʹttemkueʹtten.

Põrtt

 • Põrtt lij vuâsti valmstõõvvâm e. 1947 da tõʹst jälste Ååđaž, Nättli, Pietar, Eeʹled, Mäʹrjj da Oʹnddri. Põrtt lij rajjum oʹđđest e. 1983. Põõrt raajjmõõžžâst jeät leäkku jäʹǩǩtum tääʹrǩeʹld tuâlʼjõžääiʹj raajjâmvueʹjj, vuäʹmm põrtt leäi kõččâm da läähhlõõvvâm.

Säuʹnn

 • Säuʹnn še lij rajjum oʹđđest e. 1983, vuõššân rajjum säuʹnn leäi kõččâm da läähhlõõvvâm. Suõvvsääuʹnest taarbšem põõzzâttâmčääʹʒʒ pakkeeš ouddâl ålggan jõnn kruâitast. Reeddast leäi koolm ǩieʹđj âʹlnn åårrai jõnn kruâitt, koʹst tuõlddee põzldõõǥǥid, painnu da ciʹcce sääiʹmid, nueʹttid da ǩiõudid.

Leäkk leʹbe liemu

 • Leäkk leäi nuõrttsaaʹmid sääʹmnallšem peäccam beäʹlnn puättam raajjâm-mall. Puõccu mõʹnne liõkku mieʹǩǩri leʹbe čuõškpoodd suõjju. Leäǥǥ oođeeš e. 1980.

Njõlläiʹtt leʹbe ruõkkâmäiʹtt

 • Njõlläiʹtt ij kuul sääʹmǩeâdda. Njõllääiʹt jueʹlǧǧ lij, 260 cm kuʹǩes čuõldd, lij leämmaž viirrâm juʹn 1940-lååǥǥast, õuddâl Semenoffiʹʒʒi voudda pueʹttem. Njõllääiʹtest lij veâl kuâđđjam puârast rajjum njiʹšǩǩmuõrr leʹbe ǩiõtkâm da tõõzz luõzzpieʹccǩin õhttuum kueʹhtt suäj leʹbe kueʹhtt tuäʹresmuõr.

Puäʒʒäidd

 • Puäʒʒäidd lij nuʹtt 1400 mettar, kååʹtt lij rajjum ǩeʹddmääʹrǩ pirr da vuuʹd šõrradvuõtt lij nuʹtt 8 ha. Ääid âlladvuõtt lij 150 cm. "Peässtõkkân" ääid čõõnnmõõžžâst liâ õʹnnum väinnäiggsa saksslai teʹlfonkaaʹbel da nääuʹl. Bieʹǩǩ ääidast lij tivvum 1980-lååǥǥast.

Jueʹlǧǧäiʹtt

 • Äiʹtt lij rajjum e. 1947 maddu kuäivvum čuõldi ool, kookk leʹjje šõõluum viâreeʹl peäʹcckõõrâst meädda säʹppleei da smääʹtti diõtt.

Ǩiiugân

 • Ǩiuggân lij muʹrjjam Matti Sverloff miâlggâd obbnes oʹđđest e. 1980. Ǩiuggna kooll räpttǩeäʹdǧǧ ǩiuggânnjääʹlm ouʹdde da reäʹppna seämmnalla. Ǩiuggnest paʹštteš leeiʹbid.

Sauʒʒpuʹvrr da -äidd

 • Saauʒ leʹjje mâŋŋa puõcci nuʹbben vääžnmõs nuõrttsaaʹmi kuäʹttjieʹlli. Saauʒ leʹjje ekka puuʹrest. Peivva tõid õʹnneš poortemääidast leʹbe puäʒʒääidast, koozz tõid viʹǩǩeš võnnsin.

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeeʹdd aazztemkääʹvv

 1. Jälstemkueʹtt
 2. Põrtt
 3. Jueʹlǧǧäiʹtt
 4. Ǩiiugân
 5. Säuʹnn
 6. Ǩeâllar
 7. Njõlläiʹtt
 8. Pieʹnnepõõrtâž
 9. Sauʒʒpuʹvrr
 10. Sauʒʒäidd
 11. Puäʒʒäidd
 12. Leäkk