Låttjooǥǥ sääʹmǩeeʹdd

Låttjooǥǥ sääʹmǩeeʹdd põõrt. Snimldõk: Tuija Kangasniemi / Meäʹcchalltõs.

Nuõrti-Lappi, Aanar, Suäʹđjel, Urho Kekkonen meermeäʹcc

 

Låttjooǥǥ sääʹmǩeeʹddin (Ååʹsǩjäuʹrr da Ååʹsǩkuõškk) vuäitt tobdstõõttâd vuäʹmm Peäccam Suõʹnn’jelsiid raajjâmvuâkka. Låttjooǥǥ sääʹmǩeeʹdd lie Peäccam Suõʹnn’jelsiidâst evakko jouddâm Semenoff da Fofanoff piârrji jälstempääiʹǩ. Sääʹmǩeeʹdd lie Urho Kekkonen meermieʹcc tââʹvbeäʹlnn, Låttjooǥǥ nuõrtibeäʹlnn nuʹtt kueʹhtt ǩilomettred Lått- da Čuõmmjooǥǥi õhttnempääiʹǩest pâjj-joʹǩǩe. Sääʹmǩeeʹdd lie leämmaž aazztum 1940-lååǥǥast. Urho Kekkonen meermieʹcc altteem mieʹldd tõk lie suõʹjjuum. Meäʹcchalltõõzz luâttkääzzkõõzz huâll Sääʹmǩeeʹddin. Luâttkääzzkõõzz lie teevvam ǩiiʹddi põõrtid mõõnni vuâra iiʹjjin 2013–2014 da 2017.

Låttjooǥǥ kuâŋŋsest Ååʹsǩkuõšk puõtt åårrai põõrt leʹjje Semenoff piârri täʹlvvpõõrt. Ååʹsǩjääuʹr reeddast åårrai põõrt leʹjje Evvan Semenoff da Fofanoff piârrji põõrt, koin vuâsti leät jälstum pirreeʹjji. Semenoffiʹʒʒi ǩieʹsspäiʹǩǩ leäi 12 ǩm määʹtǩ rääʹjest Čuõmmjooǥǥ Kueʹttjääʹur reeddast. Låʹttjooǥǥ täʹlvvpäikka puõʹtteš suukkâmvõnnsin juʹn påʹrǧǧmannu looppâst da ǩieʹsspäikka puõʹtteš mååusat vueʹssmannust. Põõrt leʹjje Peäccmest evakko jouddâm Semenoffiʹʒʒi da Fofanoffiʹʒʒi jälstemsââʹjjen eeʹjjin 1946-1948. Mâŋŋa Suõʹnn’jelsiid saaʹmid aazzteš põõššinalla Čeʹvetjääuʹr pirrõʹsse. Sääʹmǩeeʹddi ǩeʹddmärkka kuulli šelljpõõrti da põõrti raajjâmvueʹjj lie jääʹǩǩtam vuäʹmm äʹrbbvuõđ vueʹjjid da tõn nallšeʹld lie ärvvai nuõrttsaaʹmi mieʹlddsa äʹrbbvuõđes beäʹlnn.

Äävaiåårramääiʹj da õhttvuõđteâđ

Paaiʹǩid vuäitt tobdstõõttâd pirr eeʹjj, leša tälvva peäss aauʹtin tåʹlǩ Raajj-Jooʹsep raajjväärdõkpääiʹǩ räjja. Loppmäʹtǩǩ (nuʹtt 3 ǩm) feʹrttai čuõiggâd. Lââʹssteâđaid pääiʹǩest vuäǯǯ Urho Kekkonen meermieʹcc kääzzkõspääiʹǩest.

Jååʹttemõhttvuõđ da mäddkaart

Aautin

Låttjooǥǥ sääʹmǩeeʹddid peäss pueʹrmõsân tobdstõõttâd Raajj-Joospa viikki čuõkku mieʹldd. Âʹvvlest mõõnât vuõššân Njeäʹllem čuõkku (nr 91) nuʹtt 7 ǩm, mâŋŋa jåårǥlet Akujääʹurest vuäʹljsbeälla vuõiʹǧǧest Raajj-Jooʹsep da Muurman årra. Vuejat vuõiʹǧǧest nuʹtt 38 ǩm raajjväärdõkpääiʹǩ räjja. Raajjväärdõkpääiʹǩ puõtt, čuõkku saaujbeäʹl, vuâlgg meäʹccauttčuâǥǥas, kååʹtt veekk Låttjooǥǥ kuâŋŋsa, tõʹst sääʹmǩeeʹddid lij veâl nuʹtt kolmm ǩilomettar mäʹtǩǩ. Tälvva meäʹccauttčuõkku jeät aurrjukku. Määʹtǩ vuäitt juäʹtǩǩed sââʹvǩivuiʹm leʹbe obbsest muõttväʹʒʒemkäʹmmivuiʹm.

Mäddkartt

Kääzzkõõzz

  • Sääʹmǩeeʹdd vuʹvdd lij museovuʹvdd, koʹst tollstõõllmõš da kuõrjtõõvvmõš lij ǩiõlddum. Ââldmõõzz tollstõõllâmpääiʹǩ lie Čuõmmjooǥǥ njääʹlmest, ââldmõs lij nuʹtt õõut ǩilomettar määʹtǩ tueʹǩǩen Ååʹsǩjääuʹr sääʹmǩeeʹddest.
  • Ââldmõõzz meäʹcc- da varrjemǩeâmp lie Snellmanpõõrt meäʹccǩeâmpp, Ceäggvääʹr meäʹcc- da varrjemǩeâmpp.

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

  • Pääiʹǩest jie leäkku kääzzkõõzz liikkeemcõgldõsnallšem oummid.

Vuuʹd raʹddai: Meäʹcchalltõs, Lappi Luâđkääzzkõõzz (lääddas) (Lapin Luontopalvelut).

Tän seeid addrõs lij lundui.fi/saamkiolle/lattjooggsaamkeedd.