Väʹččer poostvuʹvdd

Snimldõk: Petteri Polojärvi / Meäʹcchalltõs.

Tâʹvv-Lappi, Aanar
Vuʹvddšorradvuõtt 1573 ǩm2, alttuum1991

 

Väʹččer Poostaijânnam juõmâsvuõđ kõõskâst jooʹtti samai jiântââvv. Tåʹben jos koʹst vuäitt tobddâd tuõđnallšem poostaijânnam. Väččra koʹlle Aanarjääuʹr nuõrtipeäʹl reedd da suõllu de Taarr da Ruõššjânnam kõʹsǩǩe kuâđđjeei jaauʹri da jooǥǥi räʹtǩǩem veeidas meäʹccvuʹvdd. Väʹččer poostvuʹvdd lij vueʹss Lääʹdd-, Taar- da Ruõššjânnmi suõjjeemvuʹvddobbvuõđ, Pasvik-Inari Trilateral Park (pasvik-inari.net). Pasvik-Aanar õhttsažtuâjj lij vuäǯǯam EUROPARC Transboundary Parks -sertifikaat čuäjtõssân vueʹǩǩšõs valdiai raajid râstldeei luâđsuõjeemõhttsažtuâjast.

Väʹččer čårrmeäʹcc lij Čeʹvetjääuʹr siidâst sauʹjje, Jõnn Aanar tueʹǩǩen, Taarr da Ruõššjânnam raajid vuâstta. Čuõkkuteʹmes mueʹtǩi tueʹǩǩen åårrmõš ainsmâtt, što poostaijânnam juâmasvuõtt ama ij turiisti diõtt puäʹđ ni kuäʹss stamltõõvvâd.

 Väʹččer lij luâđstes raʹhtti da ǩeädggai peäʹccmieʹcci, jieʹǧǧi da čaaʹʒʒi mosaikk. Poostaijânnam ääppalpieʹll, jiõčč Väʹččer õllâs pâjjan muõrteʹmes äävtuõddren. Vuuʹd tuõddârsǩieʹrrid tuõddârlõsttmääiǥaž pooʹri uʹrvvressen 1960-lååǥǥast, mii lââʹzzti vuuʹd raʹhttivuõđ. Jooʹtti peäʹlest poostaijânnam lij väʹǯǯel rääʹppesvuõđes diõtt. Tõn juõʹvvjid da lubbli labyriintid ij teäʹđteʹmes jooʹtti käʹnnet vueʹlǧǧed jååʹtted. Jäänaš jooʹtti jåʹtte Aanarjääuʹrest kueʹllšeeʹllmen. Väʹččer poostaijânnmest lie še čårrjääuʹr, kook lie šiõǥǥ kueʹllšeeʹllemjääuʹr. Vuuʹd čõõđ mâʹnne kueʹhtt motorǩeâlkkraʹnni Čeʹvetjäurra, nuʹbb vuâlgg Âʹvvlest da nuʹbb Njeäʹllmest. Vääʹǯǯeeʹl vaaʒʒtõõǥǥ poostaijânnma puäʹtte tââvbeäʹlnn Jankkila da saaujbeäʹlnn Kessi čõõđ.

Väʹččer poostaijânnmest lij luâđjieʹllemvueʹjjid vuâđđõõvvi jälstummuš juätkkjam tuâlʼjõž aaiʹjin pâi-sa tääi peeiʹvi räjja. Aanarjäuʹrr vuõnin lie veâl muäʹdd čårrpõõrt, koin jieʹllemnääll da jieʹllemvueʹjj lie seillam miâlggâd muttstõõđǩâni.

Vuuʹd håidd: Meäʹcchalltõs, Lappi Luâđkääzzkõõzz (lääddäs) (Lapin Luontopalvelut).

Tän seeid addrõs lij lundui.fi/saamkiolle/vaccer

Tän seeid addrõs lij lundui.fi/saamkiolle/vaccar.