Čuõmmjooǥǥ sää´mǩe´dd

Govva: Liisa Virta.

Nuõrti-Sää´mjânnam
Suä´đjel
Urho Kekkosen meermeä´cc
Pääi´ǩ håidd Meä´cchalltõs.

 

Čuõmmjooǥǥ sää´mǩe´dd lij Urho Kekkosen meermie´ccest Čuõmmjooǥǥ kuâŋŋsest kue´htt ǩilomettar Äi´ttjääu´rest äppla. Ǩe´dd lij 1940-lååǥǥast leämmaž nuõrttsaa´mi jälstemvu´vdd, kåå´tt lij suõ´jjuum da ouddlâsttum.

Čuõmmjooǥǥ sää´mǩe´dd leäi Peäccam Suõ´nn'jelsiid ååraš Semenoff piârri ǩie´sspäi´ǩǩen ee´jjin 1946 - 1948. Tõt lij ânn´jõš Lää´ddjânnam vuu´dest pue´rmõsân seillam nuõrttsaa´mi raajjâmvue´ǩǩ, kåå´tt lij rajjum vuä´mm Suõ´nn'jelsiid ä´rbbvuõđ mie´lddsânji. Päi´ǩǩ lij põrttraajjâmhistoor da nuõrttsaa´mi ä´rbbvuõđes beä´lnn ärvvai. Peäccmest evakko jouddâm Suõ´nn'jelsiid saa´mid aazzteš loopplânji Če´vetjäurra.

Kuva: Sulo Norberg

 

Äävaiåårramääi´j

 • Čuõmmjooǥǥ sää´mǩedda vuäitt tobdstõõttâd pirree´jj.
  • Põrtt lij lokkuum, leša jee´res ǩe´ddmää´rǩ šelljpõõrtid peäss tobddstõõttâd jiijjâz ââst mie´ldd. Sääu´n ij vuäǯǯ paakkeed.
  • Čuõmmjooǥǥ sää´mǩee´ddest jiâ leäkku vuä´pstempersonkåå´dd.

Õhttvuõđteâđ

 • Lââ´ssteâđaid pääi´ǩest vuäǯǯ Ääppalskääid luâttkõõskõõzzâst le´be Kääzzkõspäi´ǩǩ Kuä´cǩǩnjõõzzâst.

Jåå´ttemõhttvuõđ

Aautin

 • Jååttmõš Čuõmmjooǥǥ Sää´mǩee´ddid o´nnast pue´rmõsân Suâlčiõ´lj da ´vvel kõõskâst Paalǥâsvuäjast Äi´ttjäurra jåårǥleei Låttjooǥǥ meä´ccauttčuõkku mie´ldd. Mä´tǩǩ ´vvlest sâdd lee´d 53 ǩm da Suâlčiõ´ljest 48 ǩm. Äi´ttjäurra joo´ttjin lij aainâs šiõǥǥ ainsmâ´tted meä´ccauttčuõkku jåå´ttem tue´pp'poodd Ääppalskääid luâttkõõskõõzzâst le´be Kääzzkõspäi´ǩǩ Kuä´cǩǩnjõõzzâst.
 • Äi´ttjääu´rest åårrai årstempääi´ǩest vuâlgg pää´ljes kuei´t ǩilomettar mää´tǩ tue´ǩǩen åårrai Sää´mǩeâdda. Pää´ljes i´llakku pelkkum luõttu.

Takai jåå´ttemõhttvuõđ

 • Takai jåå´ttemõhttvuõđ sää´mǩedda jiâ leäkku.

Mäddkartt

Kääzzkõõzz

 • Čuõmmjooǥǥ sää´mǩe´dd lij jiõččtuåimmlaž tobdstõõttâmpäi´ǩǩ, ko´st jiâ leäkku vuä´pstempersonkåå´dd.
 • Sää´mǩee´dd vu´vdd lij mu´zeivu´vdd, ko´st tollstõõllmõš da kuõrjtõõvvmõš lij ǩiõlddum.
 • Ââldmõõzz meä´cc- da varrjemǩeâmp liâ: Snellmanpõrtt, Ceäggvää´rr da Porttikoski.
 • Ââldmõõzz tollstõõllâmpääi´ǩ liâ Äi´ttjääu´r da Kue´ttjääu´r reeddast.
 • Čuõmmjooǥǥâst vuäitt šee´lled kue´l Uk-meermie´cc virkkõõvvâmkue´llšee´llemloo´vin nr. 1563 (www.eraluvat.fi)
 • Lââ´ssteâđaid vuu´d kääzzkõõzzin

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

 • Vuu´dest jiâ leäkku kääzzkõõzz liikkeemcõgldõsnallšem oummid.