Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd. Snimldõk: Liisa Virta.

Nuõrti-Sääʹmjânnam, Suäʹđjel, Urho Kekkonen meermeäʹcc
 

 

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd lij Urho Kekkosen meermieʹccest Čuõmmjooǥǥ kuâŋŋsest kueʹhtt ǩilomettar Äiʹttjääuʹrest äppla. Ǩeʹdd lij 1940-lååǥǥast leämmaž nuõrttsaaʹmi jälstemvuʹvdd, kååʹtt lij suõʹjjuum da ouddlâsttum.

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd leäi Peäccam Suõʹnnʼjelsiid ååraš Semenoff piârri ǩieʹsspäiʹǩǩen eeʹjjin 1946 - 1948. Tõt lij ânnʼjõš Lääʹddjânnam vuuʹdest pueʹrmõsân seillam nuõrttsaaʹmi raajjâmvueʹǩǩ, kååʹtt lij rajjum vuäʹmm Suõʹnnʼjelsiid äʹrbbvuõđ mieʹlddsânji. Päiʹǩǩ lij põrttraajjâmhistoor da nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõđstes beäʹlnn ärvvai. Peäccmest evakko jouddâm Suõʹnnʼjelsiid saaʹmid aazzteš loopplânji Čeʹvetjäurra.

Äävaiåårramääiʹj

  • Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩedda vuäitt tobdstõõttâd pirreeʹjj.
    • Põrtt lij lokkuum, leša jeeʹres ǩeʹddmääʹrǩ šelljpõõrtid peäss tobddstõõttâd jiijjâz ââst mieʹldd. Sääuʹn ij vuäǯǯ paakkeed.
    • Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeeʹddest jiâ leäkku vuäʹpstempersonkååʹdd.

Õhttvuõđteâđ

Jååʹttemõhttvuõđ da mäddkaart

Aautin

  • Jååttmõš Čuõmmjooǥǥ Sääʹmǩeâdda oʹnnast pueʹrmõsân Suâlčiõʹlj da Âʹvvel kõõskâst Paalǥâsvuäjast Äiʹttjäurra jåårǥleei Låttjooǥǥ meäʹccauttčuõkku mieʹldd. Mäʹtǩǩ Âʹvvlest sâdd leeʹd 53 ǩm da Suâlčiõʹljest 48 ǩm. Äiʹttjäurra jooʹttjin lij aainâs šiõǥǥ ainsmâʹtted meäʹccauttčuõkku jååʹttem tueʹpp-poodd kääzzkõspäiʹǩǩ Kiehisest.
  • Äiʹttjääuʹrest åårrai årstempääiʹǩest vuâlgg pääʹljes kueiʹt ǩilomettar määʹtǩ tueʹǩǩen åårrai Sääʹmǩeâdda. Pääʹljes ij leäkku pelkkum luõttu.

Takai jååʹttemneävvaivuiʹm

  • Takai jååʹttemõhttvuõđ sääʹmǩeâdda jiâ leäkku.

Liâdggsa kaart

Kääzzkõõzz

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

  • Vuuʹdest jiâ leäkku kääzzkõõzz liikkeemcõgldõsnallšem oummid.

Vuuʹd raʹddai: Meäʹcchalltõs, Sääʹmjânnam Luâđkääzzkõõzz (lääddas) (Lapin Luontopalvelut).

Tän seeid addrõs lij lundui.fi/saamkiolle/cuommjooggsaamkedd.