Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd. Snimldõk: Liisa Virta.

Nuõrti-Lappi, Suäʹđjel, Urho Kekkonen meermeäʹcc
 

 

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd lij Urho Kekkosen meermieʹccest Čuõmmjooǥǥ kuâŋŋsest kueʹhtt ǩilomettar Äiʹttjääuʹrest äppla. Ǩeʹdd lij 1940-lååǥǥast leämmaž nuõrttsaaʹmi jälstemvuʹvdd, kååʹtt lij suõʹjjuum da ouddlâsttum.

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd leäi Peäccam Suõʹnn’jelsiid ååraš Semenoff piârri ǩieʹsspäiʹǩǩen eeʹjjin 1946 - 1948. Tõt lij ânnʹjõš Lääʹddjânnam vuuʹdest pueʹrmõsân seillam nuõrttsaaʹmi raajjâmvueʹǩǩ, kååʹtt lij rajjum vuäʹmm Suõʹnn’jelsiid äʹrbbvuõđ mieʹlddsânji. Päiʹǩǩ lij põrttraajjâmhistoor da nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõđes beäʹlnn ärvvai. Peäccmest evakko jouddâm Suõʹnn’jelsiid saaʹmid aazzteš loopplânji Čeʹvetjäurra.

Jååʹttemõhttvuõđ da mäddkartt

Aautin

  • Jååttmõš Čuõmmjooǥǥ Sääʹmǩeeʹddid oʹnnast pueʹrmõsân Suâlčiõʹlj da Âʹvvel kõõskâst Paalǥâsvuäjast Äiʹttjäurra jåårǥleei Låttjooǥǥ meäʹccauttčuõkku mieʹldd. Mäʹtǩǩ Âʹvvlest šâdd leeʹd 53 ǩm da Suâlčiõʹljest 48 ǩm. Äiʹttjäurra jooʹttjin lij aainâs šiõǥǥ ainsmâʹtted meäʹccauttčuõkku jååʹttem tueʹpp’poodd Urho Kekkonen meermieʹcc kääzzkõspääiʹǩest.
  • Äiʹttjääuʹrest åårrai årstempääiʹǩest vuâlgg pääʹljes kueiʹt ǩilomettar määʹtǩ tueʹǩǩen åårrai Sääʹmǩeâdda. Pääʹljes ij leäkku pelkkum luõttu.

Mäddkartt

Kääzzkõõzz

  • Sääʹmǩeeʹdd vuʹvdd lij museovuʹvdd, koʹst tollstõõllmõš da kuõrjtõõvvmõš lij ǩiõlddum.
  • Ââldmõõzz meäʹcc- da varrjemǩeâmp lie: Snellmanpõrtt, Ceäggvääʹrr da Porttikoski.
  • Ââldmõõzz tollstõõllâmpääiʹǩ lie Äiʹttjääuʹr da Kueʹttjääuʹr reeddast.

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

  • Vuuʹdest jie leäkku kääzzkõõzz liikkeemcõgldõsnallšem oummid.

Vuuʹd raʹddai: Meäʹcchalltõs, Lappi Luâđkääzzkõõzz (lääddas) (Lapin Luontopalvelut).

Tän seeid addrõs lij lundui.fi/saamkiolle/cuommjooggsaamkedd.