Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd

Govva: Liisa Virta.

Nuõrti-Sääʹmjânnam
Suäʹđjel
Urho Kekkosen meermeäʹcc
Pääiʹǩ håidd Meäʹcchalltõs.

 

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd lij Urho Kekkosen meermieʹccest Čuõmmjooǥǥ kuâŋŋsest kueʹhtt ǩilomettar Äiʹttjääuʹrest äppla. Ǩeʹdd lij 1940-lååǥǥast leämmaž nuõrttsaaʹmi jälstemvuʹvdd, kååʹtt lij suõʹjjuum da ouddlâsttum.

Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd leäi Peäccam Suõʹnnʼjelsiid ååraš Semenoff piârri ǩieʹsspäiʹǩǩen eeʹjjin 1946 - 1948. Tõt lij ânnʼjõš Lääʹddjânnam vuuʹdest pueʹrmõsân seillam nuõrttsaaʹmi raajjâmvueʹǩǩ, kååʹtt lij rajjum vuäʹmm Suõʹnnʼjelsiid äʹrbbvuõđ mieʹlddsânji. Päiʹǩǩ lij põrttraajjâmhistoor da nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõđstes beäʹlnn ärvvai. Peäccmest evakko jouddâm Suõʹnnʼjelsiid saaʹmid aazzteš loopplânji Čeʹvetjäurra.

Kuva: Sulo Norberg

 

Äävaiåårramääiʹj

 • Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩedda vuäitt tobdstõõttâd pirreeʹjj.
  • Põrtt lij lokkuum, leša jeeʹres ǩeʹddmääʹrǩ šelljpõõrtid peäss tobddstõõttâd jiijjâz ââst mieʹldd. Sääuʹn ij vuäǯǯ paakkeed.
  • Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeeʹddest jiâ leäkku vuäʹpstempersonkååʹdd.

Õhttvuõđteâđ

 • Lââʹssteâđaid pääiʹǩest vuäǯǯ Suâlčiõʹljest kääzzkõspäiʹǩǩ Kiehisest.

Jååʹttemõhttvuõđ

Aautin

 • Jååttmõš Čuõmmjooǥǥ Sääʹmǩeeʹddid oʹnnast pueʹrmõsân Suâlčiõʹlj da Âʹvvel kõõskâst Paalǥâsvuäjast Äiʹttjäurra jåårǥleei Låttjooǥǥ meäʹccauttčuõkku mieʹldd. Mäʹtǩǩ Âʹvvlest sâdd leeʹd 53 ǩm da Suâlčiõʹljest 48 ǩm. Äiʹttjäurra jooʹttjin lij aainâs šiõǥǥ ainsmâʹtted meäʹccauttčuõkku jååʹttem tueʹpp-poodd Kääzzkõspäiʹǩǩ Kiehisest.
 • Äiʹttjääuʹrest åårrai årstempääiʹǩest vuâlgg pääʹljes kueiʹt ǩilomettar määʹtǩ tueʹǩǩen åårrai Sääʹmǩeâdda. Pääʹljes iʹllakku pelkkum luõttu.

Takai jååʹttemõhttvuõđ

 • Takai jååʹttemõhttvuõđ sääʹmǩedda jiâ leäkku.

Mäddkartt

Kääzzkõõzz

 • Čuõmmjooǥǥ sääʹmǩeʹdd lij jiõččtuåimmlaž tobdstõõttâmpäiʹǩǩ, koʹst jiâ leäkku vuäʹpstempersonkååʹdd.
 • Sääʹmǩeeʹdd vuʹvdd lij muʹzeivuʹvdd, koʹst tollstõõllmõš da kuõrjtõõvvmõš lij ǩiõlddum.
 • Ââldmõõzz meäʹcc- da varrjemǩeâmp liâ: Snellmanpõrtt, Ceäggvääʹrr da Porttikoski.
 • Ââldmõõzz tollstõõllâmpääiʹǩ liâ Äiʹttjääuʹr da Kueʹttjääuʹr reeddast.
 • Čuõmmjooǥǥâst vuäitt šeeʹlled kueʹl Låttjooǥǥ da Čuõmmjooǥǥ virkkõõvvâmkueʹllšeeʹllemlooʹvin nr. 1568 (www.eraluvat.fi)
 • Lââʹssteâđaid vuuʹd kääzzkõõzzin

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

 • Vuuʹdest jiâ leäkku kääzzkõõzz liikkeemcõgldõsnallšem oummid.