Luâđast jååʹttemetikeeʹtt

Luâđ ciistâst âânnmõš, jååttmõš, kuõrjtõõvvmõš, tool piijjâm da rooskteʹmes luâđast jååʹttem – ko täid kuõskki vuâkkõõzz lie huâđast, leäk vaalmâš vueʹlǧǧed. Vääʹld vuäʹnuum luâđast jååʹttemetikeeʹtt huõđđu da tobdstõõđ pâi še jååʹttempääikad tääʹrǩab vuâkkõõzzid pääiʹǩ seeidain.
1. Ââʹn ciistâst luâđ – jeäʹl muuʹtt tõn. Tråckkan âʹlǧǧe leeʹd ǩidd.
2. Siâzz mieʹrǩǩuum ǩeäinaid da jääʹǩǩet jeeʹres jååʹttemnaaʹlid kuõskki vuâkkõõzzid. Tääʹrǩest tuu jååʹttempääiʹǩ liikkummuž rääʹjtemvuuʹdid da -aaiʹjid.
3. Kuõrjtõõv tåʹlǩ soovšum paaiʹǩid. Jeäʹl tiʹsǩǩed leʹbe põõzzõõđ vuõiʹǧǧest čäccõõzzâst. Jääʹǩǩet poostpõõrti vuâkkõõzzid.
4. Pii tool tåʹlǩ soovšum paaiʹǩid, siâzz reissǩiʹtti. Jeäʹl pii tool rääʹss- leʹbe kuõrbbvaartõõzz ääiʹj.
5. Jeäʹl njieʹššed.

Ââʹn ciistâst luâđ

 • Tråckkan âʹlǧǧe leeʹd ǩidd
 • Ǩiõčč jieʹllʼjid da tõi õõʹljid nokk kuʹǩǩen.
  • Ouddmiârkkân saimaanueʹrjj, seämmanalla ko jeeʹres jieʹlli, kaiʹbbje pieʹzz raajjâmrääuh da jiijjâz sââʹj še jeeʹres aaiʹji.
 • Vääʹld lokku še šââddaid. Šââddai tänccjõõvvmõš sniimmʼmen lij čuõlmm määŋgin paaiʹǩin. Suõjjlemvuuʹdin ij vuäǯǯ noorrâd šââddaid. Šuurmõs vueʹzzest Meäʹcchalltõõzz vaaldšmem vuuʹdin muõʹrji uussâm da kuõbbri noorrâm lij soovšum, leâša måtam suõjjlemvuuʹdin vuäiʹtte leeʹd rääʹjtõõzz. Luâttmuõrrkarddsin muõʹrji uussâm da kuõbbri noorrâm lie pâi ǩiõlddum, da meermieʹcci jäʹrjstõsvuâkkõõzzin vuäiʹtte leeʹd rääʹjtõõzz.
 • Leäkku vasttõõzzlaž luâđast sosiaalʼlaž media kanaalin da neeʹttest. Ainsmââʹtt, što tuu jueʹǩǩem GPS-ǩiõj da sosiaalʼlaž media siiskõõzz jääʹǩǩte suõjjlemvuuʹd vuâkkõõzzid
 • Ǩieʹđji laađđâm pååʹmhâtt luâđ da kulttuur.
  • Ouddmiârkkân Lappi tuõddrin maatkčeeʹji laađđâm ǩieʹđj pååʹmhâʹtte tuõddri luâđlaž, talli tuejjeem ǩeʹrjjmääddaid da moʹtte luâttkueʹstelm. Seämmanalla tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz lie vaar vueʹlnn.

Jååʹttem

 • Siâzz peelktõõǥǥid jååʹđeen da vieʹlt luâđ ânnʼjõõvvmõõžž.
  • Jõnn kõʹllʼjeeimieʹri diõtt mädd vuäitt ânnʼjõõvvâd.
 • Tääʹrǩest jååʹttempääikad vueiʹtlvaž liikkummuž rääʹjtemvuuʹdid da -aaiʹjid jååʹttempääiʹǩ vuäʹppõõzz da vuâkkõõzz -seeidast.
  • Ouddmiârkkân määŋgid jieʹǧǧid da suõlluid di suõllui reeddaid lie pijjum liikkeemrääʹjtõõzz looʹddi pieʹzz raajjâmpââʹj ääiʹj.
 • Vääʹld lokku še jeeʹres luâđast jooʹttjid tõn diõtt, ko luâtt lij puki õhttsaž.
 • Jääʹǩǩet jeeʹres jååʹttemnaaʹlid kuõskki vuâkkõõzzid.
  • Juõʹǩǩ åʹrnn ij vuäǯǯ ouddmiârkkân vuejjad tanccâmkååʹlzin. Täujja tanccâmkååʹlzin vuejjma ââʹnteei ǩeäinaid leät iʹlmmtam jeäʹrben jååʹttempääiʹǩ ǩeäin-seeidast.
 • Ko meälak, seeilat uuʹccmõsân 50 mettar kõõsk ǩeâmpai reeddain. Jiõk tâma ââʹn privatt moostid kõhttpäiʹǩǩen.  

Kuõrjtõõvvmõš

 • Seʹlvvet, lij-a kuõrjtõõvvmõš soovšum tuu vaʹlljeem kõʹllʼjempääiʹǩest.
  • Luâttsuõjjlemvuuʹdin, mâʹte meermieʹccin, kuõrjtõõvvmõš lij takainalla soovšum tåʹlǩ jeäʹrben miârkkum kääđas-sõõʹjin.
  • Tääʹrǩest kuõrjtõõvvmõõžž jååʹttempääiʹǩ vuäʹppõõzz da vuâkkõõzz -seeidast.
 • Jõs instak poostpõõrtâst, tobdstõõđ poostpõrttetiketta.
 • Vääʹld lokku jeeʹres kuõrjtõõvvi da insteei oummid. Sij vuäiʹtte leeʹd levvjam peeiʹv jååttmõõžžâst da haaʹlee naaudšed luâđ rääuhast.
 • Jeäʹl tiʹsǩǩed leʹbe põõzzõõđ vuõiʹǧǧest čäccõõzzâst leʹbe kääiv lååʹǩǩ âʹlnn. Vääl õnnum põõssâmčääʹʒʒ maddu nokk kookkas čäccõõzzâst.
 • Jiânnai õnnum kõhttpääiʹǩest čäccõʹsse nårrje hieʹlǩeld kolibakteeʹr, jõs njeäʹšščääʹʒʒ lueʹštet vuõiʹǧǧest čäccõʹsse leʹbe kaivvu.  
 • Jõnn jooukin kaʹnnat täʹrǩsted, lij-a jååʹttempääiʹǩest vuäǯǯamnalla kääđas-sââʹjj, koon joukk vuäitt vaʹrrjed jiijjâs ââʹnnma.
 • Jõnn joouk õõlǥče iʹlmmted sij pueʹttmest pääiklaž äʹššneǩ-kääzzkâʹsttempäikka.
 • Tuejjed šõddmõšiʹlmmtõõzz. Šõddmõõžži jäʹrjstummuš Meäʹcchalltõõzz valdšmest leʹddi vuuʹdin (metsa.fi).

Tool piijjâm

 • Taarbšak tool piijjma pâi mäddvuäʹmsteei lååʹv tõn diõtt, ko tool piijjâm ij leäkku juõʹǩǩka vuõiggâdvuõtt.
 • Siâzz veärr-raajjmõõžžâst reissǩiʹtti. Reissǩiʹtti ââʹnnem lij soovšum še rääʹss- da kuõrbbvaartõõzz ääiʹj. Vuâmmaž, što rääʹss- leʹbe kuõrbbvaartõõzz ääiʹj reʹssǩiʹttji ââʹnnem ij leäkku soovšum tõin šõddi piâkkâmvaar diõtt.
 • Jõs piijak tool, ââʹn tåʹlǩ miârkkum da huõllum tollsââidõõzzid. Luâttsuõjjlemvuuʹdin, mâʹte meermieʹccin, tool piijjâm lij soovšum huõllum da miârkkum tollsââidõõzzin. Rääʹjtemvueʹzzin tool piijjâm lij ǩiõlddum.
 • Lappist, Tâʹvv-Vuâđđmääddast, Kainuust di Tâʹvv-Kaʹrjjlest Meäʹcchalltõs lij tuʹmmstõõǥǥines ouddam takai lååʹv tool piijjma riikk määddain. Tool piijjma vuäitt ââʹnned määdd âʹlnn leʹddi kåʹšǩǩoouʹsid, -riiʹssid da siõm suõʹbddjid. Jõs vuâlla peäʹl ǩilomettar seʹst lij huõllum tollsââidõs, âlgg tolstõõllâm šõddad toʹben. Luâttsuõjjlemvuuʹdin, koid lij tuejjuum håidd- da ââʹnnemplaan leʹbe uvddum jäʹrjstõsvuâkkõs, jääʹǩǩtet tool piijjmest tõn, mâid täid plaanid da vuâkkõõzzid leät linjjääm. Ouddmiârkkân tääuʹjmõs meermieʹccin tool piijjâm lij soovšum tåʹlǩ huõllum tollsââidõõzzin. 
  • Retkikartta.fi lij Meäʹcchalltõõzz taʹrjjeem määusteʹmes karttkääzzkõs, koʹst vuäitak tobdstõõttâd riikk määddai da čaaʹʒʒi määŋgpeällsaž taʹrjjummša. Karttkääzzkõõzzâst vuäitak täʹrǩstõõllâd jeeʹresnallšem vuuʹdid, mâʹte luâttsuõjjlem- da luâđast jååʹttemvuuʹdid luâđastjooʹttja jurddum kääzzkõõzzeez- da rajjseezvuiʹm.
  • Luontoon.fi-kääzzkõõzzâst jååʹttempääiʹǩ Vuäʹppõõzz da vuâkkõõzz -seeidast vuäitak täʹrǩsted, leät-a jååʹttempäikka ǩeeʹrjtam jeäʹrben vuâkkõõzzid da vuäʹppõõzzid jm. tool piijjâm kuõskeeʹl.
 • Jeäʹl lååʹǧǧ pieʹss leʹbe vääʹld määʹrfsaaʹǧǧid jieʹlli muõrin.
 • Ââʹn tool piijjma vaʹrrjum muõrid šieʹšteeʹl.
 • Tääʹrǩest pâi, lij-a vuuʹdest viõǥǥâst rääʹss- leʹbe kuõrbbvaartõs.
 • Rääʹss- leʹbe kuõrbbvaartõõzz ääiʹj tool piijjâm lij ǩiõlddum še tääuʹjmõs huõllum da miârkkum tollsââidõõzzin.
 • Rääʹss- leʹbe kuõrbbvaartõõzz ääiʹj tool piijjâm lij soovšum tåʹlǩ kattum tollsââidõõzzin, koin lij truuba, di poostpõõrti da ǩeâmpai tollsõõʹjin jeäʹrab vaarčõsvuõđ jääʹǩǩteeʹl. Puâllteei vaʹsttad pâi tool piijjâm staanvuõđâst. Vuâmmšak tâma, što tool piijjâm vueiʹtet ǩieʹldded päiʹǩǩmeâldlânji.
 • Jeäʹl ââʹn ǩeârddââʹnnemgriill. Tõt kueʹrmat pirrõõzz, ij-ǥa leäkku lååvlaž rääʹss- leʹbe kuõrbbvaartõõzz ääiʹj.
 • Tääʹrǩest tool piijjma õhttneei vuäʹppõõzzid tuu vaʹlljeem jååʹttempääiʹǩ vuäʹppõõzz da vuâkkõõzz -seeidast.

Rooskteʹmes luâđast jååʹttem

 • Jeäʹl njieʹššed, peʹce viiǥǥ rooskid meâldad ääʹššmeâldlaž paaʒʒtõspäikka.
 • Siõm meäʹr porrmõšpaaʒʒtõõzzid vuäitak piijjâd jååʹttempääiʹǩ kompostooʹre leʹbe kåʹšǩǩnuuʹžnka, leâša ij jeeʹresnallšem nuuʹžnka. Tõk tâʹppe jeeʹresnallšem nuuʹžniǩ.
 • Siõm mieʹrid puuʹttes põʹmmai da âssaspõʹmmai vuäitak ââʹnned kuäʹcǩǩnjõssân tollsââidõõzzâst leʹbe poostpõõrt tollsââʹjest.
 • Ââʹn pâi siõm roskksiâkk mieʹldd, noor tõõzz rooskid, koid jeärraz lie väjldâttam.
 • Lahttsekldõõǥǥid vuäitt ââʹnned intiimhygieniast huõl ââʹnnma. Vuâmmaž kuuitâǥ, što tääuʹjmõs lahttsekldõõǥǥ âʹnne seʹst plastiikk, ij-ǥa tõid vuäǯǯ piijjâd nuuʹžnka, peʹce tõid paʹǩǩeet siõm siâkk sizz da puuʹtet meädda luâđast. Männʼjõš-suõʹji ǩiõzzõõǥǥid, piiutâsnooulid da tampoonid paʹǩǩeet siõm siâkk sizz da puuʹtet meädda luâđast.

Mäʹtǩǩ

 • Siâzz âʹlddluâđast jååttmõõžž. Vääʹʒʒeeʹl, tanccâmkååʹlzin leʹbe suuǥǥeeʹl jie šõõdd piâstti.
 • Ââʹn õõlmâs jååʹttemneävvaid teʹl, ko tõt lij vueiʹtlvaž.
 • Ǩiččlõõdd joukksäättaid.
 • Reissu kookkas hääʹrvben, leâša jaauk toʹben kuuʹǩǩben.