Áššehasbálvalus ja oahpisteapmi

 • Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida
  • Meahciráđđehusa áššehasbálvalanbáiki Siiddas fállá dieđuid Anára vánddardanguovllu birra ja buot earáge Davvi-Sámi luonddučuozáhagain. Bissovaš ja molsašuvvi čájáhusaid lassin Siiddas fidne vánddardanrávvema, kárttaid ja lobiid oppa Davvi-Sámi guvlui.
 • Meahciráđđehusa Avvila bálvalanbáiki
  • Dieđut ja kárttat Davvi-Sámi guovllu birra
  • Guolástus-, meahccebivdo- ja meahccejohtolatlobiid vuovdin

Ovttasbargobeliid fállan bálvalusat Anárjávrris

Boradeapmi, málesteapmi ja nisttiid háhkan

Kafeat, restauráŋŋat, gávppit ja kioskkat

Juhkančáhci

 • Anárjávrri čázi jugaha dábálaččat, muhto čázádagaid čáhcekvalitehta eai leat dutkan.
 • Anárjávrri čázi dasttán Anára girkobáikki lahkosiin ii gánnát geavahit juhkančáhcin.

Dolastallanbáikkit

 • Meahciráđđehusa bajásdoallan fanastallandoarjjabáikkiin ja eará orustanbáikkiin gávdnojit fuolahuvvon dolastallanbáikkit. Loga lasi Vánddardeami ABC:a dolastallanrávvagiin.
 • Fanastallandoarjjabáikkiin gávdnojit olgodolastallanbáikkiid lassin gokčojuvvon dolastallanbáikkit. Dákkár doarjjabáikkit leat BielbavuotnaGáhkusuoluLuovvesuoluBeahcesullotJiekŋasuoluTyllylahtiSpeinnjárga ja Buoiddasuolu.
 • Dolastaladettiin gánnáha vuosttažettiin geavahit huksejuvvon dolastallanbáikkiid. Sajušdola cahkkeheapmi lea gildojuvvon meahccebuollinváruhusa áigge.
 • Fanastallandoarjjabáikkiin ja eará orustanbáikkiin leat muorranávsttut. Dain leat sullii 30 cm guhkkosaš goikehálggut, ja ákšu luddema várás. Geavat sesttovaččat boaldinmuora.

Bázahusfuolahus

 • Vuolggahámmaniin leat bázahusaid čohkkenlihtit. Dasa lassin muhtun fanastallandoarjjabáikkiin leat lihtit bázahusaid várás. Vánddardeaddjit galggašedje goittotge ieža buktit bázahusaideaset, go máhccet jávrri alde. Buolli bázahusad sáhttá boaldit sajušdolas. Biobázahusaid sáhttá guođđit eanaiduvvat hivssegiidda. Loga lasi čorges vánddardeamis.
 • Johtolatčilgehusas máinnašuvvon orustanbáikkiid fuolahusas vástida Meahciráđđehusa Pohjois-Lapin puistoalue. Lassedieđuid oažžu Davvi-Sámi luondduguovddáš Siiddas ja Avvila bálvalanbáikkis.

Hivssegat

 • Ávdin- ja beaivestobuin ja máŋggain dolastallanbáikkiin leat goikehivssegat.

Idjadeapmi

Tealttástallan ja lávut

 • Fanastallandoarjjabáikkiid oktavuhtii leat huksejuvvon dáid maŋimuš jagiid tealttástallanbáikkit, ee. Beahcesulluid, Tyllylahti ja Luovvesullo tealttástallanbáikkit. Tealttástallanbáikkiin leat muoras ráhkaduvvon tealtávuolážat, maid sáhttá laktit nubbi nubbái. Vuolážat vurkkoduvvojit goavddi vuolde, vai bissot goikkisin ja buhtisin.
 • Gaskaboddosaččat sáhttá tealttástallat juohkehačča vuoigatvuođain (suomagillii), beare ii heađuš báikki eará geavaheaddjiid.

Ávdinstobut

Ávdinstobuin sáhttá orodit ovtta dahje moadde ija, dárkilet dieđuid stobuid birra gávnnat stohpotiippat-siidduin. Anárjávrri ávdinstobut leat árbevirolaš ávdinstobut ja hui buori ortnegis. Garra dálkin dat fállet goike ja liegga suoji nu mealluide go mohtorfanastalliidege.

 • Beahcesuolu (Pecsuálui), Anárjávrris Seakkabeahcesullo (Segispecssuálui) davveoarjjabeale gáttis.
 • Jiekŋasuolu (Jieŋâsuálui), Anárjávrris leahkki Stuorra Jiekŋasullo (Stuorrâ Jieŋâsuálui) máttanuorttabeale gáttis.
 • Geaiggonuorri (Kiäigunyeri), Anárjávrri máttageahčen, Čárbmanjárgga (Čaarmânjargâ) davágeahčen.
 • Buoiddastohpu (Puiduusuálui), Anárjávrri Varttasullo (Varttaasuálui) máttabealde, Buoiddasullo davágeahčen.
 • Gáhkusuolu (Káhkusuálui), Anárjávrri Viimasullo (Viijmâš) davvenuorttabealde, Kahkusullo máttanuorttabeale gáttis.
 • Pišternjárga, Anárjávrri davágeahčen Pišternjárgga nuortagáttis.

Borramuša gánnáhivččii ráhkadit sierra vuoššangovddiid vuolde dain fanastallandoarjjabáikkiin, main dakkár lea. Ná dat, geat leat stobus vuoiŋŋasteamen, bállejit oađđit ráfis.

Láigobarttat

 • Beahcesuolu, Anárjávrri Seakkabeahcesullo oarjjabeale gáttis suddjes vuotnabađas ja Kettuniemi Davvi-Anárjávrris.
 • Kettuniemis várremat Davvi-Sámi luondduguovddáš Siiddas ja Meahciráđđehusa Avvila bálvalanbáikkis.
 • Meahciráđđehusa luonddubálvalusain leat Anárjávrris guokte gámppá, mat leat oaivvilduvvon turismafitnodagaide ja eará gávppálaš mátkelágideaddjiide. Mahlada láigostohpu heive smávva jovkkožii. Sealgeluovtta (Selgiluohtâ) melodandoarjjabáikki seaŋgabeaŋkka alde čáhket juoba logemat olbmo bálddalagaid oađđit. Gámppáid sáhttet láigohit maiddái ovttaskas johttit – ovddalgihtii várremiid ii sáhte dahkat go 7 beaivvi árabut.

Idjadeapmi lahkosiin

 • Idjadanbálvalusat gávdnojit ee. Avvilis, Veskonjárggas, Njellimis, Anáris, Ádjájávrris, Bárttehis ja Gápmasis.

Gohttensajit ja karavánariid bálvalusat

 • Avvilis, Anára girkobáikkis, Gápmasis, Bárttehis ja Ádjájávrris.

Hoteallat ja luopmobarttat

 • Anára girkobáikkis ja Avvilis.

Sávnnit

 • Avvilis, Anára girkobáikkis, Gápmasis, Bárttehis, Ádjájávrris ja Meahcirađđehusa láigobarttain.

Biergasiid láigoheapmi

Fanastalliid bálvalusat

Fávllit

 • Anárjávrris leat fávlemerkemat, maid gánnáha čuovvut, dasgo jávrris leat hui ollu gárgot.
 • Fávlliid dábálaš johtinčikŋodat lea 1.8 m, muhtun bogiin ja gáttiid lahkosiin johtinčikŋodat lea 1 m. Dábálaččat jávreguovlluid stobuid lusa lea álki beassat fatnasiin, muhto stobuid lusa eai leat merkejuvvon fávllit.
 • Anárjávrri fanastallankártii (nr 480) leat merkejuvvon fanasjohtolatfávllit ja čikŋodatsojut.

Hámmanat

 • Guolle- ja fanashámmanat leat Anáris, Fávllis (Vävli) Goahteluokta, Naŋŋanjárggas, Veskonjárggas ja Njellimis.

Fanasstáffut

 • Fanasluoitinsajit leat Avvilis, Veskonjárggas, Naŋŋanjárggas, Njellimis, Ádjájávrris, Anáris, Fávllis (Vävli), Bárttehis ja Njižžejávrris.

Boaldámuša juohkin

 • Hámmaniin ii fidne boaldámuša, muhto Anára girkobáikkis boaldámušvuovdinsadji lea dasttán hámmana lahkosiin.

Eará bálvalusat lahkosiin

 • Anára girkobáikkis leat báŋkoautomáhta, áššealmmáipoasta, dearvvasvuođadállu, guokte borramušgávppi, dálkkasskáhppe, táksebiilabálvalus ja bensenstašuvdna.
 • Avvilis lea lagamus dearvvasvuođaguovddáš, apteaika ja eará go beaivválašgálvogávppit.
 • Anáris gávdno girdinfievrridanbálvalus.
 • Báikkálaš fitnodatolbmot (laplandnorth.fi, suomagillii) fállet maiddái oahpistuvvon vánddardanbálvalusaid, dego guolástan-, fanas-, guoikaluoitin- ja mohtorgielkávánddardemiid.