Väʹččär åårstem- da vuäʹppõspääiʹǩ

Äʹššlai vuäʹpstummuš

 • Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspäiʹǩǩ
  • Vuäʹpstummuš, vueʹǩǩummuš, kaart, čõõđtõõzz di kueʹllšee´llem, mieʹcstummuš- da motorǩeâlkklååʹvid voudda.
 • Pâjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siida
  • Vuäʹpstummuš, vueʹǩǩummuš, kaart, čõõđtõõzz di kueʹllšeeʹllem, mieʹcstummuš- da motorǩeâlkklååʹvid voudda.
  • Sääʹmmuʹzei čuäʹjtõõzz, norltõõǥǥ da jeeʹres vuäʹpstummuužž. Stuällõõttmõš, pävvrõõššmõš da jeävvsi vuästtmuš

Tollsââʹjjpääiʹǩ

 • Tollsââʹjjpääiʹǩ, koin ââʹnet huõl liâ Aanarjääuʹrest Čueʹlsmueʹtǩ da Pisternjaarǥ meäʹccǩeâmpai di Nammajääuʹrest Piilola meäʹccǩeâmpai luʹnn.
 • Riikk jânnmin Pâjj-Sääʹmjânnmest lij Meäʹcchaltõs ouddam lååʹv tool raajjmõʹšše riiʹssid da ååuʹsid ââʹneeʹl nõtta jeeʹres lååʹv. Mäddmuõrid leʹbe maddu viirrâm occnjaž ärvvsai muõri väʹlddmõʹšše da âânnmõʹšše taarbšet mäddmuõrrlååʹpp. Lååʹv vuäǯǯ Pâjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast leʹbe Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest. Tuäivet ââʹnned tollsââʹjjpaaiʹǩid.
 • Äävvtoolraajjmõš meäʹccpuâlljemvaarr äiʹǧǧen lij kiõlddum še tollsââʹjjpääiʹǩin.

Reissǩeʹttemniâvvaid vuäǯǯ seârvvna ââʹnned.

Juukkâmčääʹcc

Vuuʹd čääʹʒʒ liâ juukkâmnalla. Veʹrddčääʹcc lij pueʹrab. Ǩeässa čääʹʒʒ kännad ǩeʹtted. Čääʹʒʒ âânnmõš ǩeetǩâni lij jooʹtti jiiʹjjes vääʹldest.

Njeäʹššhuõll

Väʹččär põõstaijânnamvuuʹd meäʹccǩeâmpain liâ ääuʹǩteʹmes pååđnjeäʹššnoorrâmleeʹtt, leša pueʹrab lij puʹhtted juõʹǩǩkaž jiiʹjjes ääuʹǩteʹmes pååđnjeäʹššnuäʹđ meädda luâđast.

WC:t

 • Meäʹccǩeâmpain liâ kåʹšǩǩnuuʹžniǩ

Instummuš

Leeirrõõttmõš lij seännum juõʹǩǩoummuvuõiggâvuõtt mieʹlddsanja.

Meäʹccǩeâmp

Väʹččär põõstaijânnamvuuʹdest liâ nellj meäʹccǩeâmp, koʹst vuäitt insted iinn leʹbe kueʹhtt.

 • Pisternjargg lij Aanarjääuʹr tââvbeäʹlnn. Pisternjaarǥ nuõrtireeddast. Motorǩeâlkktueʹll jåått kuâŋŋad.
 • Čueʹlsmueʹtǩǩ lij Aanarjääuʹrest ääppla cäkkõõttâm Čueʹlsvuõn (Tsuolisvuona) čuõʹppiǩ da Čueʹlsjääu´r (Tsuolisjavri) mueʹtǩ kõõskâst. Motorǩeâlkktueʹll jåått ǩeâmp kuâŋŋad.
 • Raajjvueiʹvv lij äävai 1.6 - 30.9 da lij Väʹččär pâʹjjtuõddâr Raajjvueiʹv viõstârbeäʹlnn.
 • Piilola lij Nammijääuʹr nuõrtireeddast.

Võurrǩeâmpp

 • Riʹmnnjʼnjaarǥ võurrǩeâmpp 10 ǩm Partakko siidâst låʹddǩerddma.

Instummuš âʹlddvuuʹdest

 • Põrttaazztummuš da leirrsââ´jj põõstaijânnamvuuʹd pirrõõzzâst liâ Njeäʹllmest, Partakkost, Jorbbuljääuʹrest, Čeʹvetjääuʹrest da Njauddmest.
 • Leirrõõttmõš lij seännum juõʹǩǩoummuvuõiggâvuõđ mieʹlddsanja. Aanarjääuʹrest meäʹccǩeâmpai luʹnn liâ tollsââʹjjpääiʹǩi lââʹssen kuâtt tollsââʹjjpääiʹǩ Zååradsuâlljest, Tyllyluutâst da Pielpavuõnâst. Tollsââʹjjpääiʹǩ käunnje Jõnn-Maura jiõŋŋkuõđâšm da Veskonjaarǥ Kuõrbbsuâlljest.

Meäʹccǩeâmp

Aanarjääuʹrest liâ kutt meäʹccǩeâmp, koʹst vuäitt insted iinn leʹbe kueʹhtt.

 • Zååradsuâll, Aanarjääuʹr Källsačiõʹljest, tââvbeällsab Zååradsuâll saujjreeddast.
 • Aikksuâll, Aanarjääuʹr Sieʹǧǧes Aikksuõllu reddviâstârreeddast.
 • Jiõŋŋsuâll, Aanarjääuʹr Jõnn Jiõŋŋsuõllu låʹddǩeʹrddemreeddast.
 • Kaikunuora, Aanarjääuʹr saaujbeäʹlnn, Sarminjaarǥ tâʹvvǩeeʹjjest.
 • Puõiddisuâll, Aanarjääuʹr Varttasuõllu saaujbeäʹlnn. Puõiddisuõllu tâʹvvǩeeʹjjest.
 • Kahkusuâll, Aanarjääuʹr Viimassuõllu ääppalbeäʹlnn. Kahkusuõllu låʹddǩeʹrddemreeddast.

Võurrǩeâmp

Võurrǩeâmpp vaʹrrjed jiiʹjjes âânnmõʹšše

 • Källsajäuʹrr, Âʹvvel da Aanar kõõskâst, Väʹlddčuâǥǥas 4 kuâŋŋad, nuʹtt 16 ǩm Âʹvvlest tââvas, Källsajääuʹr reeddast.
 • Aikksuâll, Aanarjääuʹr Sieʹǧǧes-Aikksuõllu viõstârreeddast sueʹjjes luhtti käuʹllmest.

Niâvvai da reisspihttsi vuåkrjummuš

 • Programmpalvvlõspõrggi vuåkrje reisspihttsid, kanoottid, võnnsid da motorǩeâlkaid.

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

 • Väʹččär põõstaijânnamvuuʹdest jiâ leäkku kääzzkõõzz liikkeemcõgldõsnallšem oummuid.
 • Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siida suäpp puârast kueʹssreisspäiʹǩǩen liikkeemcõgldõsnallšem oummuid.

Võnnsin jooʹttji kääzzkõõzz

 • Vääl liâ tiõttum väälltiõttin. Aanarjääuʹr võõnâsmäʹtǩǩkaart 1:50 000.
 • Võõnâssäätk liâ Aanrest, Veskonjaarǥâst da Njeäʹllmest.
 • Võõnâslueʹšttempääiʹǩ liâ Âʹvvlest, Veskonjaarǥâst, Näŋŋnjaarǥâst, Njeäʹllmest, Källsajääuʹrest, Aanrest, Partakkost da Njeʹǯǯjääuʹrest.

Jeeʹres kääzzkõõzz âʹlddvuuʹdest

 • Ââldmõs baaŋk, pååʹšt, apteekk, tiõrvâsvuõđkõõskõs, auttʼteevvamstäällj da kaaup liâ Âʹvvlest.
 • Sijddkaaup da restraant liâ Njeäʹllmest, Aanrest, Čeʹvetjääuʹrest da Kammsest.
 • Puäʹlddemkuân kaaupšempäiʹǩǩ lij Njauddmest.