Väʹččär kääzzkõõzz

Äʹššneǩ-kääzzkõs da vuäʹpstõs

Stuällõõttmõš, pävvrõõššmõš da jeävvsi vuästtmõš

Tollsââʹjjpääiʹǩ

 • Tollsââʹjjpääiʹǩ, koin ââʹnet huõl liâ Aanarjääuʹrest Čueʹlsmueʹtǩ da Pisternjaarǥ meäʹccǩeâmpai di Nammajääuʹrest Piilola meäʹccǩeâmpai luʹnn.
 • Riikk jânnmin Pâjj-Sääʹmjânnmest lij Meäʹcchaltõs ouddam lååʹv tool raajjmõʹšše riiʹssid da ååuʹsid ââʹneeʹl nõtta jeeʹres lååʹv. Mäddmuõrid leʹbe maddu viirrâm occnjaž ärvvsai muõri väʹlddmõʹšše da âânnmõʹšše taarbšet mäddmuõrrlååʹpp. Lååʹv vuäǯǯ Pâjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast (lääddas) leʹbe Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest (lääddas). Tuäivet ââʹnned tollsââʹjjpaaiʹǩid.
 • Äävvtoolraajjmõš meäʹccpuâlljemvaarr äiʹǧǧen lij ǩiõlddum še tollsââʹjjpääiʹǩin. Reissǩeʹttemneävvaid vuäǯǯ seârvvna ââʹnned.

Juukkâmčääʹcc

Vuuʹd čääʹʒʒ liâ juukkâmnalla. Veʹrddčääʹcc lij pueʹrab. Ǩeässa čääʹʒʒ kännad ǩeʹtted. Čääʹʒʒ âânnmõš ǩeetǩâni lij jooʹtti jiiʹjjes vääʹldest.

Njeäʹššhuõll

Väʹččär põõstaijânnamvuuʹd meäʹccǩeâmpain liâ ääuʹǩteʹmes pååđnjeäʹššnoorrâmleeʹtt, leša pueʹrab lij puʹhtted juõʹǩǩkaž jiiʹjjes ääuʹǩteʹmes pååđnjeäʹššnuäʹđ meädda luâđast.

Nuuʹžniǩ

 • Meäʹccǩeâmpain liâ kåʹšǩǩnuuʹžniǩ.

Instummuš

Leeirrõõttmõš lij seännum juõʹǩǩka vuõiggâvuõđ (lääddas) mieʹlddsanja.

Meäʹccǩeâmp

Väʹččär põõstaijânnamvuuʹdest liâ nellj meäʹccǩeâmp, koʹst vuäitt insted iinn leʹbe kueʹhtt.

 • Pisternjargg (lääddas) lij Aanarjääuʹr tââvbeäʹlnn. Pisternjaarǥ nuõrtireeddast. Motorǩeâlkktueʹll jåått kuâŋŋad.
 • Čueʹlsmueʹtǩǩ (lääddas) lij Aanarjääuʹrest ääppla cäkkõõttâm Čueʹlsvuõn (Tsuolisvuona) čuõʹppiǩ da Čueʹlsjääu´r (Tsuolisjavri) mueʹtǩ kõõskâst. Motorǩeâlkktueʹll jåått ǩeâmp kuâŋŋad.
 • Raajjvueiʹvv (lääddas) lij äävai 1.6 - 30.9 da lij Väʹččär pâʹjjtuõddâr Raajjvueiʹv viõstârbeäʹlnn.
 • Piilola (lääddas) lij Nammijääuʹr nuõrtireeddast.

Võurrǩeâmpp

Instummuš âʹlddvuuʹdest

 • Põrttaazztummuš da leirrsââ´jj põõstaijânnamvuuʹd pirrõõzzâst liâ Njeäʹllmest, Partakkost, Jorbbuljääuʹrest, Čeʹvetjääuʹrest da Njauddmest. Lââʹssteâđaid vuäǯǯ Aanar kååʹddest (inari.fi).
 • Leirrõõttmõš lij seännum juõʹǩǩka vuõiggâvuõđ (lääddas) mieʹlddsanja. Aanarjääuʹrest meäʹccǩeâmpai luʹnn liâ tollsââʹjjpääiʹǩi lââʹssen kuâtt tollsââʹjjpääiʹǩ Zååradsuâlljest, Tyllyluutâst da Pielpavuõnâst. Tollsââʹjjpääiʹǩ käunnje Jõnn-Maura jiõŋŋkuõđâšm da Veskonjaarǥ Kuõrbbsuâlljest.

Meäʹccǩeâmp

Aanarjääuʹrest liâ vitt meäʹccǩeâmp, koʹst vuäitt insted iinn leʹbe kueʹhtt.

Neävvai da reisspihttsi vuåkrjummuš

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

Võnnsin jooʹttji kääzzkõõzz

 • Vääl liâ tiõttum väälltiõttin. Aanarjääuʹr võõnâsmäʹtǩǩkaart 1:50 000.
 • Võõnâssäätk liâ Aanrest, Veskonjaarǥâst da Njeäʹllmest.
 • Võõnâslueʹšttempääiʹǩ liâ Âʹvvlest, Veskonjaarǥâst, Näŋŋnjaarǥâst, Njeäʹllmest, Källsajääuʹrest, Aanrest, Partakkost da Njeʹǯǯjääuʹrest.

Jeeʹres kääzzkõõzz âʹlddvuuʹdest

 • Ââldmõs baaŋk, pååʹšt, apteekk, tiõrvâsvuõđkõõskõs, auttʼteevvamstäällj da kaaup liâ Âʹvvlest (inari.fi).
 • Sijddkaaup da restraant liâ Njeäʹllmest, Aanrest, Čeʹvetjääuʹrest da Kammsest.
 • Puäʹlddemkuân kaaupšempäiʹǩǩ lij Njauddmest.