Väʹččer vuäppõõzz da vuâkkõõzz

Vuâkkõõzz Väʹččrest jååʹttem diõtt

  • Vuuʹdest lie viõǥǥâst juõʹǩǩka vuõiggâdvuõđ (lääddas).
  • Meäʹcchalltõs lij tuʹmmstõõǥǥin ouddam õõlmlaž lååʹv tool raajjmõʹšše riikk jânnmin Lappist. Tool raajjmõʹšše vuäitt ââʹnned määddast åårrai kåʹšǩǩriiʹssid, ååuʹsid da uʹcc suõʹbddjid. Jõs peäʹl ǩilomettar seʹst lij huõllum tollsââʹjj, feʹrttai tollsõõllâd toʹben. Äävtool raajjmõš kuõrbbvaartõõzz äiʹǧǧen lij kiõlddum še huõllum tollsââʹjin.
  • Jieʹttšõddmest teʹlfon-nââmar, koozz õõlǥak vuõssmõsân soiʹttjed lij 112! Vuuʹd peälštemtåimm lij lääʹjjmeâldlânji jäʹrjstum, da tõn vuäǯǯ pueʹrmõsân da jåʹttlubun ǩidd jieʹttnââmar pääiʹǩ.

Õuddeʹl mätkka vuâlggmõõžž

Mäʹtǩǩteʹlfooni kollʼjummuš

  • Håʹt-i Lääʹddjânnam teʹlfon-neʹtt lie-i veeidas, Väʹččer poostvuuʹdest vuäitt leeʹd õõtkâspääiʹǩ, koʹst teʹlfon jie kullu. Tääʹrǩest teʹlfon kollʼjemvuõđ jiijjad teʹlfonoperaattoorâst. 

Staanvuõtt

  • Väʹččer poostvuʹvdd suäpp nåkam jooʹttjid, kook lie jiânnai jååttam mieʹccest. Kääzzkõõzz jie leäkku, ij-ǥa poostaijânnmest piʹrǧǧed ääʹššmeâldlaž  mäʹtǩǩneävvaitää: mäddkartt, kompass, innsuejj, pihttâz, vueʹđđemsiâkk da nokk mäʹtǩǩjeäʹvvez.
  • Väʹččer jeällmõõžž lie aartkla da mäʹtǩǩneävv âʹlǧǧe leeʹd tõn mieʹldd. Ǩieʹss šâdd emansa ǩieʹssmannu peäʹlrääʹjest da põõšši muõtt kuâldd täujja juʹn kålggmannust. Tääʹlv puõllši poodd puõlâš vuäitt põõššâd määŋg peeiʹv vuâlla -20 graaddâd. Vaalmštõõđǩâni da ääʹššmeâldlaž mäʹtǩǩneävvaitää occanj jååttam jooʹttja mäʹtǩǩ vuäitt leeʹd âʹǩǩed.