Väʹččär vuäppõõzz da vuâkkõõzz

Vuâkkõõzz Väʹččrest jååʹttem diõtt

  • Vuuʹdest liâ viõǥǥâst Juõʹǩǩka vuõiggâdvuõđ (lääddas).
  • Riikk jânnmin Pâʹjj-Sääʹmjânnmest lij Meäʹcchalltõs ouddam lååʹv tool raajjmõʹšše riiʹssid da ååuʹsid ââʹneeʹl nõtta jeeʹres lååʹv. Mäddmuõrid leʹbe maddu viirrâm occnjaž ärvvsai muõri väʹlddmõʹšše da âânnmõʹšše taarbšet mäddmuõrrlååʹv, koon vuäǯǯ Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast (lääddas) leʹbe Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest (lääddas). Tuäivet ââʹnned tollsââʹjjpaaiʹǩid. Äävvtoolraajmõš meäʹccpuâlljemvaaʹrr äiʹǧǧen lij kiõlddum še rajjum tollsââʹjjpääiʹǩin.
  • Muuʹšt kueʹđđed iʹlmmtõõzz jiijjad äiʹǥǥtaaulâst da mäʹtǩǩplaanâst taaurõõžžid, puärrsid da âʹlddruåđid leʹbe Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspäikka (lääddas). Jieʹđšõddmest teʹlfonnââmar, koozz vuäitak vuõssmõšân soiʹttjed lij 112! Vuuʹd peälštemveäʹǩǩ lij lääʹjjšiõttʼtõõžž mieʹlddsaž tuåimm, da tõn vuäǯǯ pueʹrmõššân da jåʹttluʹbun ǩidd jieʹttnââmar pääiʹǩ. Muuʹšt iʹlmmtõõttâd ǥu leäk puäʹttam reeisast mååusat, što tuu ij ääʹlǥče jääutai ooccâd. Peälštemveäʹǩǩ rääjj tuʹšše ooccmest laask.

Õuddeʹl mätkka vuâlggmõõžž

Mäʹtǩǩteʹlfooni kolljummuš

  • Põõstaijânnamvuuʹdest teʹlfoon jiâ kullu juõʹǩǩpääiʹǩest. Väʹččär põõstaijânnamvuuʹdest liâ jiânnai õõtkâspääiʹǩ, koʹst teʹlfon jiâ kullu. Koʹlljemvuõđ vuäitak ooccâd kuäʹrŋeeʹl õʹlljab päikka leʹbe čuõkku kuâŋŋsest.

Jååʹttemneävv

  • Väʹččär poostaijânnamvuʹvdd suäpp nåkam jooʹttjid, kook liâ jiânnai jååttam mieʹccest. Kääzzkõõzz jiâ leäkku, ij-ǥa põõstaijânnmest piʹrǧǧed nõtta ääʹššmieʹlddsai mäʹtǩǩniâvvaita: kartt, kompass, innsuejj, pihttâz, vueʹđđemsiâkk da mäʹtǩǩjeäʹvves liâ vääžnai mäʹtǩǩniâvv.
  • Väʹččär jäällmõõžž liâ aartkla, mäʹtǩǩniâvv âʹlǧǧe leeʹd tõnmieʹlddsa. Ǩieʹss šâdd emansa ǩieʹssmannu peäʹlrääʹjest da põõšši muõtt kuâdd täujja juʹn kålggmannust. Täʹlvv puõllšipoodd puõlâš vuäitt põõššâd vuâlla -20 graatted. Vaalmštõõđǩâni da nõtta ääʹššmieʹlddsai mäʹtǩǩniâvvaita ooccanj jååttam jooʹttja mäʹtǩǩ vuäitt leeʹd âʹǩǩed.