Väʹččer ǩeäin

Jååʹttemǩeäin da pälggaz

Piilola pääʹljes 35 ǩm

Piilola pääʹljes (lääddas) vueʹlǧǧempäiʹǩǩ lij Kessi čuõkkust, nuʹt 14 ǩm Njeällem siidâst.
Piilola pääʹljes, õhttad Taarrlaž Pâjj-Pâččjooǥǥ meermieʹcc da Väʹččer poostvuuʹd. Pälggaz tââvbeäʹlnn åårrai vuelǧǧempäiʹǩǩ lij Sortbryststjern-nõmmsaž jääuʹr reeddâst Pâjj-Pâččjooǥǥ meermieʹcc ääppalvueʹzzest. Pälggaz saujjbeäʹlnn åårrai vuelǧǧempäiʹǩǩ lij Kessi čuõkku kuâŋŋsest Väʹččer poostvuuʹd saujjvueʹzzest.

Jeeʹres reisspeäggtõõzz

Väʹččer tâʹvvraai räjja mâânn Kirakkajääuʹrest Pakanajooǥǥ Ǩiõmppu 14 ǩm mettsaž tiõttum vaaʒʒtõk. Pakanajooǥǥâst leʹbe Jankkilast, mâʹte vuäʹmm leâsnaitääl še nõõmtet, vaaʒʒtõk jåårǥal mååusat tââʹv årra da mâânn Njauddma. Jankkila - Njauddâm jäämkõskk lij še nuʹt 14 ǩm. 

Čääʹcc- da meällamvääl

  • Aanarjäuʹrr (lääddas) suäpp puârast võnnsin suukkmõʹšše. Võõnâs-säätk lie Aanrest, Veskonjaarǥâst da Njeäʹllmest.  Võõnâslueʹšttempääiʹǩ  lie määŋg. Vääl lie väältiõttin tiõttum da Aanarjääuʹr võõnâsmäʹtǩǩkartt hiâlpat jååttmõõžž. Aanarjääuʹrest jååʹđeen âlgg muʹštted što šõŋŋ vuäitt motstõõvvâd jåʹttlânji da jõnn jõõrŋin lie kuäʹss-ne ahttâr.
  • Tâʹvv-Aanar meällamvääll mâânn Aanarjääuʹrest leʹbe Njeʹǯǯjääuʹrest Čueʹlsvuõn pääiʹǩ Čueʹlsjäurra. Njeʹǯǯjääuʹrest vueʹljeen lij ǩieʹssem-mueʹtǩǩõhttõs Källvuõʹnne da ooudâs Päärtõʹǩǩe. Määʹtǩ kõõskâst lie mäŋgg muâtkõõǥǥ, kooi ââʹnnemââʹnteeivuõtt vââjtââll.
    • Kääzzkõõzz: Ǩeäin kuâŋŋsest lij meäʹccǩeâmpp Čueʹlsmueʹtǩest da vuåkrrǩeâmpp Riʹmnnj-njaarǥâst. 

Motorǩeâlkk-ǩeäin da -raʹnni

Motorǩeâlkkraʹnni lie Nuorgam - Njauddâm - Čeʹvetjääuʹr - Njeäʹllem - Âʹvvel - Aanar kõõskin.
Njeäʹllem siidâst älgg motorǩeâllraʹnni Âʹvvla da Väʹččer poostvuuʹd čõõđ Njeʹǯǯjäurra da Čeʹvetjäurra.
Mueʹtǩǩvääʹrr lij peäglvaž motorǩeâllreisspäiʹǩǩ. Mueʹtǩǩvärra peäss tobdstõõttâd tåʹlǩ vuäpstum motorǩeâlkksafarivuiʹm, teʹl tõt åårr raajjvuuʹdest.