Väʹččär ǩeäin

Jååʹttemǩeäin da pälggaz

Väʹččär põõstaijânnamvuuʹd oʹdinakai peälkkum pääʹljes, Piilola pääʹljes, 35 ǩm (lääddas), älgg Kessičuõkkust, nuʹtt 14 ǩm Njeäʹllem siidâst.

Jeeʹres reisspeäggtõõzz

Väʹččär tâʹvvraai räjja mâânn Kirakkajääuʹrest Pakanajooǥǥ Ǩiõmppu 14 ǩm mettsaž tiõttum vaaʒʒtõk. Pakanajooǥǥâst leʹbe Jankkilast, mât-a vuäʹmm leâsnaitääl še nõõmtet, vaaʒʒtõk jåårǥal mååusat tââv årra da mâânn Njauddma. Jankkila - Njauddâm jäämkõskk lij nuʹt 14 ǩm. Täk jiâ kuõsttu veâl ni pukin ođđsõmõs kaartin.

Čääʹcc- da meällamvääl

  • Aanarjäuʹrr (lääddas) suäpp puârast võnnsin suukkmõʹšše. Võõnâssäätk liâ Aanrest, Veskonjaarǥâst da Njeäʹllmest. Võõnâslueʹšttempääiʹǩ liâ mäŋgg. Vääl liâ väältiõttin tiõttum da Aanarjääuʹr võõnâsmäʹtǩǩkaart hiâlpte jååttmõõžž. Aanarjääuʹrest jååʹttmen âlgg muʹštted što šõŋŋ vuäitt motstõõvvâd jåʹttlânji da jõnn jõõrŋin liâ kuäʹss-ne ahttâr.
  • Čeʹvetjääuʹr meällamvääl mâʹnne Čeʹvetjääuʹrest Čueʹlsjääuʹr da Čueʹlsvuõn čõõđ Aanarjäurra da ooudâs Njeʹǯǯjäurra, koʹst lij ǩieʹssemmueʹtǩǩõhttõs Källvuõʹnne da ooudâs Partakko. Njeʹǯǯjääuʹrest vääll juätkkai Pääʹnnjääuʹr, Jorbbuljääuʹr da Mihkaljääuʹr čõõđ mååusat Čeʹvetjäurra. Määʹtǩ kõõskâst liâ mäŋgg muâtkõõǥǥ.

Motorǩeâlkktuäʹl da -ǩeäin

Motorǩeâlkktuäʹl da -ǩeäin liâ Nuorgam – Njauddâm – Čeʹvetjääuʹr – Njeäʹllem – Âʹvvel da Aanar kõõskâst. Lââʹssteâđaid da looʹvid vuäǯǯ Meäʹcchalltõõzz Âʹvvel kääzzkõspääiʹǩest (lääddas) da Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siidast (lääddas).