Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuuʹd vuâkkõõzz

Vuâkkõõzz Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuuʹdest

  • Jooʹtti jåått vuuʹdest juõʹǩǩoummuvuõiggâdvuõđin.
  • Jeeʹresnallšem tuåimmʼmuužži raajjmõš õõlǥad Meäcchalltõõzz lååʹvv
  • Jõnn äʹrttlin lij šiõǥǥ saaǥǥstõõllâd vuõššân Meäʹcchalltõõzzin.
  • Tollstõõllmõš lij seännum mieʹrǩǩuum tollsõõjin. Looǥǥ tool raajjmest.

Õuddeʹl mätkka vuâlggmõõžž

Mäʹtǩǩteʹlfooni kolljummuš

  • Čeʹvetjääuʹr - Njauddâm vuuʹdest teʹlfoon jiâ kullu juõʹǩǩpääiʹǩest. Väccâr põõstaijânnamvuuʹdest liâ jiânnai õõtkâspääiʹǩ, koʹst teʹlfon jiâ kullu. Koʹlljemvuõđ vuäitak ooccâd kuäʹrŋeeʹl õʹlljab päikka leʹbe čuõkku kuâŋŋsest.

Staanvuõtt

  • Vuʹvdd lij poostaijânnamnallšem, da jååttmõš ouddlâʹstt teäʹttemsilttõõzzid. Veäʹǩǩvuäǯǯmõš jieʹđääiʹj veekk jiiʹjjes-i ääiʹj ij-ǥa leäkku pâi aʹlǩǩi. Jieʹttnââmar lij 112.
  • Lij šiõǥǥ iʹlmmted jååʹttem mäʹtǩǩplaan da äiʹǥǥtaull puärrsid, taaurõõžžid da âʹlddruåđid. Lââʹssen Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõʹsse, teʹlfon 0206 39 7740, vuäitt kueʹđđed iʹlmmtõõzz, leša teʹl âlgg aainâs muʹštted iʹlmmted mååusat puättmõõžžâst.

Jååʹttemniâvv

  • Meäʹccjânnam lij vaajtõõvlaž, leša pälggaz jiâ leäkku rääʹppes. Čääʹccpaaiʹǩi pâʹjjel mõõnnâmpääiʹǩ liâ eža jiânnai: mått-mi paaiʹǩin jiâ leäkku moost da mått-mi paaiʹǩin âlgg kääʹlled.
  • Čeʹvetjääuʹrest lij porrmõštarbsiǩioškk da Njauddmest liâ porrmõškaaup.
  • Vuuʹd čääʹʒʒ liâ juukkâmnalla.