Čeʹvetjäuʹrr – Pulmank -ǩeäin kääzzkõõzz

Äʹššneǩ-kääzzkõs da vuäʹpstõs

Juukkâmčääʹcc

  • Juõʹǩǩ meäʹccǩeâmpast lij čääʹccväʹlddempäiʹǩǩ.
  • Čääʹcc lij juukkâmnalla ǩeäin kuâŋŋsest, leša luâttčaaʹʒʒi ââʹnnem-/juukkâmčääʹccen âânnmõš lij jooʹtti jiiʹjjes vääʹldest. Ǩeässa čääʹʒʒ kaʹnnat kâʹl ǩeʹtted.

Njeäʹššhuõll

  • Ǩeäin kueʹhtten tuâǥǥmõs tââʹvbeäʹlnn åårrai meäʹccǩeâmpain lij ekopäiʹǩǩ, jeeʹres meäʹccǩeâmpain liâ sieʹǩǩnjeäʹššleeʹtt.
  • Jooʹttjest tuäivat, štõ põhtt rooskees meädda mieʹccest. Looǥǥ lââʹzz njieʹššteʹmes jååttmõõžžâst (lääddas).

Puäʹlddemmuõrrhuõll

  • Puäʹlddem-muõr vuejat meäʹccǩeâmpaid ǩiđđtääʹlvest. Muõr liâ saaʹđjum jobblõkkân da jäänaš luõddum. Puäʹlddem-muõrrhuõll ânnʼjâtt luâđreeʹǧǧesvuõđid – âânak tâma luõddum muõrid šieʹšteeʹl.

Huõlâst vaʹsttee

Nuuʹžniǩ

  • Juõʹǩǩ meäʹccǩeâmpain liâ kåʹšǩǩnuuʹžniǩ.

Instummuš

Innsuõjjan kååvas leʹbe čääcctueʹlljeei obbraaggâs

Meäʹccǩeâmp

Ǩeâmp, kook liâ saaujest tââʹv årra jååʹđeen:

Jeeʹres kääzzkõõzz

Lââʹssteâđ Čeʹvetjäuʹrr – Pulmank -ǩeäinast