Čeʹvetjäuʹrr – Polmak -ǩeäin kääzzkõõzz

Äʹššneǩ-kääzzkõs da vuäʹpstõs

Juukkâmčääʹcc

 • Vuuʹd čääʹʒʒ vuäitak takainalla juukkâd. Kolggi čääʹcc lij pueʹrab ko čueǯǯai. Siâzztõõlât kuuitâǥ, što juukkâmčääʹʒʒ ǩeeʹttet ǩieʹzz paaštpooddi ääiʹj.

Njeäʹššhuõll

 • Poostaijânnmest jååttjest raaukât jääʹǩǩted njeäʹššteʹmes jååttmõõžž vuâđđjurddi: jååʹđeen šõddâm mäddõõvǩâni njeäʹšš puuʹtet meädda luâđast da tõn šlajjeet.
 • Vuuʹd njeäʹššpääiʹǩ lie meäʹccǩeâmpai da kuäʹđi õhttvuõđâst. Tollraajjâmpaaiʹǩin lie njeäʹššleeʹtt.
 • Mäddõõvvi njeäʹšš piijât nuuʹžnka leʹbe kompoʹstte da uuʹcces mieʹrid puuʹttes põmmai da assâspõmmai vuäitt ââʹnned kuäʹcǩǩnjõssân. Puk jeeʹres njeäʹšš âlgg kueʹdded jiijjad rååʹšnest luâđast meädda.

Looǥǥ lââʹzz njeäʹššteʹmes luâđastjååttmõõžžâst.

Tollsââi

 • Puäʹlddem-muõrid vuejat meäʹccǩeâmpaid ǩiđđtääʹlvest. Muõr liâ saaʹđjum jobblõkkân da jäänaš luõddum. Puäʹlddem-muõrrhuâll âânn luâđreeʹǧǧesvuõđid – âânak tâma luõddum muõrid šieʹšteeʹl.

Huõlâst vaʹsttee

Kåʹšǩǩnuuʹžniǩ

 • Juõʹǩǩ meäʹccǩeâmpast da tollsââʹjest lie kåʹšǩǩnuuʹžniǩ.

Instummuš

Innsuõjjan kååvas leʹbe čääʹcctueʹlljeei obbraaggâs

 • Innsuõjjan kåvvaz leʹbe obbraggâz ciâggtummuš lij ǩeäin kuâŋŋsest sååʹvšum juõʹǩǩka vuõiggâdvuõđin (lääddas). Jânnam ânnʼjõõvvâm diõtt leʹčči šiõǥǥ ââʹnned juʹn instum instempaaiʹǩid da ǩeâmpai pirrõõzz.

Meäʹccǩeâmp

Ǩeâmp, saaujest tââvas:

 • Iisakjäuʹrr (lääddas), åårr Iisakjääuʹr vuärjjalreeddast (19 ǩm Čeʹvetjääuʹrest)
 • Rousajäuʹrr (lääddas), åårr Rousajääuʹr ooʹbbdneeʹǩǩvueʹzzest jooʹtti vuäj nuõrtireeddast, 100 mettar jääuʹrest. Rousajäuʹrr åårr väʹlddǩeäinast nuõrttja mõõnni mååʹǩǩ kuâŋŋsest. (28 ǩm Čeʹvetjääuʹrest.) 
 • Huikinvárjokk (lääddas), åårr Huikinvárjooǥǥâst nuʹtt 500 mettar tââvas uʹcc laaddu reeddast nuʹtt 100 mettar jooʹttemǩeäinast (28 ǩm Čeʹvetjääuʹrest väʹlddǩeäin mieʹldd jååʹđeen).
 • Čaarâjäuʹrr (lääddas), åårr Čaarâjääuʹr nuõrtireeddast (40 ǩm Čeʹvetjääuʹrest)
 • Čuõmâsjäuʹrr (lääddas), åårr Golmmesoaivi-raajjtuõddâr reddviõstârbeäʹlnn åårrai Čuõmâsjääuʹr tâʹvvreeddast (51 ǩm Čeʹvetjääuʹrest).

Jeeʹres kääzzkõõzz

Lââʹssteâđ Čeʹvetjäuʹrr – Pulmank -ǩeäinast