Čeʹvetjäuʹrr – Polmak -ǩeäin väʹǯǯelvuõtt

Čeʹvetjäuʹrr – Polmak -jååʹttemǩeäinn lij tiõttum da viâhhtum eža puârast, da ǩeäin kuâŋŋsest liâ muäʹdd meäʹccǩeâmp da kueʹhtt tollsââʹj. Ǩeäinn lij väʹǯǯel, tõʹnt ǥu tõt mâânn veeidas da čuõkkuteʹmes poostaijânnam čõõđ. Tät peejj jooʹttja õõlǥtummuž teäʹttemsilttõõzzi diõtt. Lââʹssen tââʹv tuõddârvuuʹd krõõtai vaajtõõvvi šõõŋ âʹlǧǧe väʹldded lokku.

Luâtt

Ǩeäinast lie siõmmna õlladvuõttjeäʹrdõõzz, da pääʹljes lij jäänmõsân hiâlpp jååʹtted. Ǩeäin määʹtǩ pueʹtǩǩeei čäccõõzzi rââst mõõnât ǩeeʹjjmieʹldd moost, paaiʹǩi kääʹleeʹl leʹbe troossin vaʹrrjum võnnsin. Njauddâm- da Polmakjooǥǥâst lie sorččaimoost. Ǩeäin tâʹvv-vueʹss lij määŋgain paaiʹǩin jeäʹǧǧ, âʹte âʹbrreeʹjjaaiʹjin vuäitt tuõđi taarbšed reznkovkäʹmmid.

Jååʹttem peeštõs

Jååʹttmõõžž pešttmõʹšše vaiʹkkte määŋg jeeʹresnallšem ääʹšš, koid âlgg väʹldded lokku, jm. jooʹtti friskkvuõtt da måkam šõõŋ lie. Kõskkmeärrsaž ouʹddnemjåʹttelvuõttân luâđast vuäitt ââʹnned nuʹtt 3 ǩm čiâssâst. Ǩeäin vuäʹppõõzzlaž jååʹttemäi´ǧǧ lij 4–7 suutk.