Ǩeäinnčiõʹlǧǧõs Čeʹvetjäuʹrr – Pulmank, 60–70 ǩm

Čeʹvetjäuʹrr – Opukasjäuʹrr – Eessakjäuʹrr, 19 ǩm

Čeʹvetjääuʹrest vueʹljeest jååʹđet vuõššân kuålvvši, jooǥǥi da jaauʹri kuâŋŋsi mieʹldd. Mâŋŋa dââʹst pääʹljes mâânn sieʹǩǩmieʹccest. Kuʹǩes da ǩeeʹʒʒes Sundeejääuʹr vuäitt kâʹrvved nuõrtibeäʹl leʹbe motorpieʹǩǩiraʹnni ǩeeʹjjmieʹldd viõstârbeäʹl. Ouʹddel ku puäʹđet Opukasjääuʹr tolstõõllâmpäikka, âlgg vuõʹššân kääʹlled Äylijooǥǥ rââst leʹbe mõõnnâd motorpieʹǩǩjid rajjum moost ǩeeʹjjmieʹldd.

Nuʹtt 2 ǩm Opukasjääuʹrest lij Pâʹjj 1 -nõmmsaž tolstõõllâmpäiʹǩǩ. Tõt lij Njauddâmjooǥǥ saujjreeddast, sorččimoostâst 0,8 ǩm pââi årra. Mâŋŋa Njauddâmjooǥǥ, kååʹtt lij peäglvaž luõssjokk, puäʹđet Silisjoʹǩǩe (lääddas), kååʹtt kääʹlet rââst leʹbe tuʹlvvääiʹj suuǥǥât/mõõnât troossin vaʹrrjum võnnsin. Määŋgpeällsaž kueʹstelm årrai määŋgin elemeentin: pieʹccmieʹccest, tuõddârjõlggsest, jieʹǧǧin, kaʹlljin, juõvin da lääddin. Mäʹtǩǩkõskk poott Eessakjääuʹr meäʹccǩiõmppu (lääddas).

Eessakjäuʹrr – Huikkimajokk, 9 ǩm

Tuõddârčeäʹr mojjee jõlggâz, läädd da uʹcc vuåju. Ku lij jottum 4 ǩm Eessakjääuʹrest tââʹv årra , puäʹđet palggsi räätktõʹǩǩe. Räätktõõǥǥâst liâ kuõiʹt årra rätkkjeei pälggaz: jooʹtti vuäitt juäʹtǩǩed tââʹv årra Huikkimajooǥǥ meäʹccǩiõmppu (lääddas) leʹbe jååʹtted ääppla Rousajääʹur meäʹccǩiõmppu. Räätktõõǥǥâst lij 5 ǩm:r mäʹtǩǩ kuhttu meäʹccǩiõmppu.

Leʹbe mäʹtǩǩ-kõskk Eessakjäuʹrr – Rousajäuʹrr – Huikkimajokk, 15 ǩm

Pääʹljes Rousajäurra rätkkai 4 ǩm tââʹv årra Eessakjääuʹrest. Lyöttijääuʹr tâʹvvǩeeʹjjest lij vuåjuž pâʹjjelmõõnnâmnalla. Tuõddârčeäʹrr da eža muõrrteʹmes tuõddârõllâs vuârâʹtte pälggaz kuâŋŋsest. Rousajääuʹr meäʹcckeâmpp (lääddas) lij Rousajääuʹr saaujbeäʹlnn, 9 ǩm:r ǩeeʹjjest Eessakjääuʹrest.

Rousajääuʹrest pääʹljes mäʹcc 6 ǩm määʹtǩ oʹđđest väʹlddǩieinnu da Huikkimajoʹǩǩe. Rousajääuʹr meäʹcckeâmpast vueʹljeest pääʹljes mâânn jooǥǥ kuâŋŋad Rousajääuʹr årra da kârvv jääuʹr viõstârbeäʹl. Pääʹljes kaggaatt tuõddâr rõddja, koʹst kueʹstelm liâ äävas kookkas čâʹlmmkueddma. Huikkimajooǥǥ meäʹcckeâmpp (lääddas) käunnai suõʹǩǩes tuõddârčeäʹr peeitast.

Huikkimajokk – Tsaarajäuʹrr, 12 ǩm

Huikkimajooǥǥâst jååʹđet miâlggât muõrteʹmes tuõddârõllsest mueʹtǩi čõõđteʹm Tsaarajääuʹri årra. Pääʹljes mâânn čõõđ Kaldoaaiv da Njauddâm paalǥâskooʹddi kõskksa ääiʹt ââlda Tsaarajääuʹr meäʹcckeâmp (lääddas).

Tsaarajäuʹrr – Tsuomasjäuʹrr, 11 ǩm

Pääʹljes mâânn muõrteʹmes tuõddârčieʹlj ǩieʹjjmieʹldd. Pälggaz kuâŋŋsest kaggõõtti Golmmesoaivi (379 m) čååʹǩǩest lij Lääʹddjânnam da Taarr raajjtiõtt. Ǩeäinn mââimõs ǩeâmpp lij Tsuomasjääuʹr meäʹccǩeâmpp (lääddas). Ǩeâmp tueʹǩǩen pâjjan Cuomasvääʹrr (435 m) âlladvuõʹtte, mooččâs peiʹvven čåkka kuärŋŋai kuärŋŋamvääiʹv tuõddâr moštt späʹssbõõššâd, čuäʹjteel suʹnne kueʹstelmi mooččâdvuõđ Taʹrre da pâʹjjel põõstaijânnam.

Tsuomasjäuʹrr – Pulmankjäuʹrr, 13 ǩm

Pääʹljes mâânn Lääʹddjânnam da Taarr raajj kuâŋŋ ǩeäin tââʹv årstempäikka, Pulmankjääuʹrr saujjǩeâcca. Jååʹttem loppmääʹtǩest Pulmankjooǥǥ pâʹjjel mõõnât moost ǩieʹjjmieʹldd.