Čeʹvetjäuʹrr – Pulmanki -ǩeäin vuäppõõzz da vuâkkõõzz

Vuâkkõõzz ǩeäinast jååʹttem diõtt

Ouʹddel mätkka vuâlggmõõžž

Mäʹtǩǩteʹlfooni kolljummuš

 • Håʹt Lääʹddjânnam mäʹtǩǩsaakksääiʹm käʹtte eža puârast kollʼjemvuõđ. Kaldoaivi poostaijânnmest liâ jäänaš õõtkâspääiʹǩ. Mäʹtǩǩteʹlfoon vueiʹtte kollʼjed čuõkku kuâŋŋsest leʹbe ââʹlab paaiʹǩin. Lââʹssen mäʹtǩǩteʹlfooni kollʼjemvuõđi kõõskâst liâ jeäʹrdõõzz.

Staanvuõtt

 • Maainest jååʹttemplaan puärrsid, dååmast åårrjid leʹbe tobbdsid leʹbe Pâʹjj-Sääʹmjânnam luâđkõõskõs Siida (lääddas) oummid. Muuʹšt lââʹssen iʹlmmtõõttâd, ǥu puädak mååusat. Ǩeeʹrjed nõõmad da plannum jååʹttemǩeäin meäʹccǩeâmpai kueʹssǩerjja, teʹl mââimõõzzâst kuõđđum teâtt veäʹǩǩad ooccâmtuâjast.
 • Ǩeäinn mâânn poostaijânnmest, koʹst vieʹǩǩvuäǯǯmõš veekk ääiʹj. Veäʹǩǩ tiʹllʼjet pâi jieʹttnââmrest 112.
 • Ǩeäin jååttmõš ouddlâʹstt teäʹttemsilttõõzzid mieʹccestjooʹttjest. Altteei jooʹttjest leʹčči šiõǥǥ jååʹtted teäʹttevjooʹttjivuiʹm.
 • Šoŋŋ muttâz liâ krõõtai jeäʹrben tälvva, seämma alggǩieʹssest da mâŋŋa veâl čâhčča. Šõõŋ še hueʹnee teʹlfooni koʹlljemvuõđ.

Jååʹttemneävv

 • Mieʹccest da tuõddârvuuʹdin jååʹttmen pihttâz âʹlǧǧe leeʹd piõgg- da ââʹrbtueʹllʼjeeja da juâlgga läädnai väʹǯǯemkäʹmme.
 • Kartt da kompass liâ aainâs vääznai mätkka väʹlddem niâvv, äʹššmieʹlddsaid mäʹtǩǩneävvaid koʹlle leeʹd ǩeʹttemneävv, innsuejj, vuõssveäʹǩǩlaukk da mäʹtǩǩjeäʹvves.

Eeʹǩǩääiʹj

 • Čuõškkpodd âlgg leeʹd ǩieʹssmannu peäʹlrääʹjest. Särnnamvueʹjj mieʹldd čuõšk puäʹtte evvanpeivva – håʹt väʹǯǯemsueʹbbin. Pääʹres čuõškkpodd lij sueiʹnnmannust. Muõttgâʹttem nallšem täʹlvv da ââʹbrteʹm kåʹšǩǩʼǩeä´zzi tiinjeʹm mueʹǩǩeei liâ uuʹccben.
 • Ǩeârõkäiʹǧǧ puätt čõhččmannu aalǥâst da peʹštt kueʹhtt leʹbe koumm neäʹttel. Euʹnnčuõvvõõzz čuõvvâdvuõtt vaajtââvv piirieeʹjji.
 • Põõšši muõtt kuâldd jânnma kåldgg- leʹbe skammʼmannust. Muõtt vuäitt leeʹd ooccanj pâi eeʹjjloopp räjja. Pueʹrmõs cuõŋŋu liâ pâzzlâʹšttam–njuhččmannust. Muõtt sodd vueʹssmannu peäʹlrääʹjest. Tuʹlvväi´ǧǧen ääbbstam jooǥǥi da vuåjai pâiʹljååʹttempaaiʹǩid feʹrttai jooʹtti jiõčč smiõttâd. Tuʹlvv da tuuʹlv pešttmuš lij tääʹlv da ǩiđđääiʹj mieʹldd, måkam täʹlvv nåkam-i ǩiđđ.

Turisttäiʹǧǧ

 • Sueiʹnn- da påʹrǧǧmannust liâ jäänmõsân jooʹtti. Jooʹttji äʹrttlest liâ še Njauddâmjooǥǥ årra mõõnni kueʹllšiiʹlli.
 • Njuhččmannust lij nuʹbb nåkam tuʹristäiʹǧǧ: poostaijânnmest ij leäkku teäsan, pukid jooʹttjid lij päiʹǩǩ koozz mõõnnâd.