Čeʹvetjäuʹrr – Polmak -ǩeäin vuäppõõzz da vuâkkõõzz

Vuâkkõõzz ǩeäinast jååʹttem diõtt

Ouʹddel mätkka vuâlggmõõžž

Mäʹtǩǩteʹlfooni kolljummuš

  • Håʹt Lääʹddjânnam mäʹtǩǩsaakksääiʹm käʹtte eža puârast kollʼjemvuõđ. Kaldoaivi poostaijânnmest liâ jäänaš õõtkâspääiʹǩ. Mäʹtǩǩteʹlfoon vueiʹtte kollʼjed čuõkku kuâŋŋsest leʹbe ââʹlab paaiʹǩin. Lââʹssen mäʹtǩǩteʹlfooni kollʼjemvuõđi kõõskâst liâ jeäʹrdõõzz.

Staanvuõtt

  • Ǩeäinn mâânn veeidas poostaijânnmest, koʹst vieʹǩǩvuäǯǯmõš veekk ääiʹj. Vieʹǩǩ tiʹllʼjet pâi jieʹttnââmrest 112.
  • Ǩeäin jååttmõš ouddlâstt teäʹttemsilttõõzzid da skoottrdemooddid. Altteei jooʹttjest lij šiõǥǥ jååʹtted õõutsââʹjest teäʹttevjooʹttin.
  • Šõõŋ muttâz lie krõõtai jeäʹrben tälvva, leâša seämma alggǩieʹssest da mâŋŋa veâl čâhčča. Šõõŋ vaikkte še teʹlfooni koʹlljemvuõʹtte.

Jååʹttemneävv

  • Mieʹccest da tuõddârvuuʹdin jååʹđeen pihttâz âʹlǧǧe leeʹd piõgg- da ââʹbrtueʹllʼjeei da jueʹljest läädnai väʹǯǯemkäʹmme.
  • Kartt da kompass lie aainâs vääžnai väʹldded mieʹldd mätkka, seämmanalla mäʹtǩǩneävvaid koʹlle innsuejj, ǩeʹttemneävv, vuõssveäʹǩǩlaukk da dovoʹlna mäʹtǩǩjeäʹvvez.

Eeʹjjääiʹj

  • Čuõškkpodd älgg leeʹd ǩieʹssmannu peäʹlrääʹjest. Särnnamvueʹjj mieʹldd čuõšk puäʹtte evvanpeivva – håʹt väʹǯǯemsueʹbbin. Pääʹres čuõškkpodd lij sueiʹnnmannust. Muõttǥâteʹmes taaʹlvi mâŋŋa da ââʹbrteʹmes kåʹšǩǩ-ǩieʹzzin tiinjeei čuõšk lie uuʹccab.
  • Ǩeârõkäiʹǧǧ puätt čõhččmannu aalǥâst da peštt kueʹhtt leʹbe koumm neäʹttel. Eeuʹni čuõvvâdvuõtt vaajtââll piirieeʹjji.

Turisttäiʹǧǧ

  • Sueiʹnn- da påʹrǧǧmannust liâ jäänmõsân jooʹtti. Jooʹttji äʹrttlest liâ še Njauddâmjooǥǥ årra mõõnni kueʹllšiiʹlli.
  • Njuhččmannust lij nuʹbb nåkam tuʹristäiʹǧǧ: poostaijânnmest ij leäkku teäsan, pukid jooʹttjid lij päiʹǩǩ koozz mõõnnâd.