Čeʹvetjäuʹrr – Polmak -ǩeäin, dooidmõš

Dooidmõš

Gálddoaivi poostaijânnam vuʹvdd lij vueʹss tââʹvmõs Tâʹvv-Lappi da seämmast tââʹvmõs Lääʹddjânnam. Poostaijânnam åårr väʹlddčuâǥǥas E75 nuõrti beäʹlnn da Čeʹvetjääuʹr čuõkku (nr 971) tâʹvvbeäʹlnn. Nuõrttjest tõn raajj seuʹrrai Taarjânnam raaj. 

Aautin

 • Ǩeäin saauj åʹrnn åårrai vueʹlǧǧempäikka, Čeʹvetjääuʹr siʹjdde, puäʹđet Kaamâs - Čeʹvetjäuʹrr - čuõkku (nââmar 971) mieʹldd, kååʹtt rätkkai väʹlddčuõkkust nr 4 nuʹtt 25 ǩilomettred Aanar tââʹvbeäʹlnn.
 • Ǩeäin tâʹvven åårrai ǩeäčča vuejat väʹlddčuõkku nr 4 mieʹldd Uccjoʹǩǩe, koʹst jueʹtǩet Nuorgam (čuâǥǥas nââmar 970) pääiʹǩ ooudâs Polmakjäurra.
 • Ǩeäin vueʹlǧǧem- da loopptempaaiʹǩi kõskksaž auttseʹrddemkääzzkõõzzid vuäitt kõõjjeed vuuʹd turismm- da takssauttpõõrǥâsniiʹǩǩin (laplandnorth.fi, lääddas). 

Buussin

 • Čeʹvetjäurra, ǩeäin saauj åʹrnn åårrai vueʹlǧǧempäikka, lij bussõhttvuõtt (www.matkahuolto.fi) Aanrest (mottjeteʹmes vuârr Âʹvvel - Njauddâm) da Uccjooǥǥâst (ǩiõʹrǧǧesvuâr Vadsø/Tana – Ruävnjargg da mottjeteʹmes vuârr Nuorgam - Âʹvvel). Uccjooǥǥâst puäʹđeen âlgg vaajted Kaamsest buʹsse, kååʹtt puätt Aanrest. Ruävnjaarǥâst peäss buussin juõʹǩǩ peiʹvv Aanra (matkahuolto.fi, lääddas).
 • Ââldmõsân ǩeäin tâʹvvǩeeʹjj peäss Aanrest Nuorggma (mottjeteʹmes vuâr Ruävnjargg - Nuorgam/Tana, Ivalo - Nuorgam) jooʹtti buussin (matkahuolto.fi, lääddas) Nuorggmest lij nuʹtt 20 ǩm mäʹtǩǩ čuõkku mieʹldd ǩeäin vueʹlǧǧempäikka.
 • Nuorggmest da Čeʹvetjääuʹrest lie takssauttkääzzkõõzz.
 • Ââldmõs jarplaanǩeʹdd (finavia.fi) lij Âʹvvlest.

Reeis vueʹlǧǧempääiʹǩ

Ǩeäin saauj åʹrnn åårrai vueʹlǧǧempäiʹǩǩ lij Čeʹvetjääuʹr nuõrttsaaʹmi sijdd da Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt ǩeʹddmäʹrǩǩ, koʹst lij årstempäiʹǩǩ da kåʹšǩǩnuuʹžniǩ.
Tâʹvven vueʹlǧǧempäiʹǩǩ lij Polmakjääuʹrest, koʹst lie årstempäiʹǩǩ, kåʹšǩǩnuuʹžniǩ da vuäʹpstemtaull. Polmakjääuʹrest lij nuʹtt 20 ǩm čuâǥǥasmäʹtǩǩ Nuorggma.

Ǩeäin vuäitt jååʹtted saaujâst tââvas leʹbe tââʹvest sauʹjje.

Mäddkaart

Jeeʹres kaart

 • Kaldoaivi Utsjoki Iijärvi, vedenkestävä topokartta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • Nuorgam Näätämöjoki Sevettijärvi vedenkestävä topokartta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. 
 • Kaldoaivi Sevettijärvi Nuorgam, vedenkestävä tunturikartta, 1:25 000, 1:100 000, Calazo 2019.
 • Čeʹvetjäuʹrr – Nuorgam virksmõõvvâmkartt, 1:100 000, Karttakeskus 2014. 
 • Topograaff kaart, nââmar W523, W524 da X513, 1:50 000, Topografikåʹdd. 
 • Gt čuâǧǧaskartt, 1:400 000.

Ǩiõđâst teʹlfon, koʹst kuâsttai Retkikartta.fi. Ääʹved Retkikartta.fi:st (lääddas) mäddkaart, koʹst kuâsttai Če'vetjäu'rr – Pulmank -ǩeäin sâjjõs.

Årstempääiʹǩ

 • Čeʹvetjääuʹrčuâǥǥas nr 971, Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt, Čeʹvetjäurr (Aanar)
 • Čeʹvetjääuʹrčuâǥǥas nr 971, Njuäʹmmeljäuʹrr
 • Čeʹvetjääuʹrčuâǥǥas nr 971, Njauddâm
 • Polmakjääuʹrčuâǥǥas, Polmakjäurr (Uccjokk)

Årstempaaiʹǩid jie leäkku täärǩab addrõssteâđ.