Siâzz vuõigg, pääiklaž kääzzkõõzzid

Piirroskuva. Kolme ihmistä istuu iltahämyssä laavulla.

Sääʹmkulttuuʹre koʹlle äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemvueʹjj da tõi ânnʼjõžäiggsa vueʹǩǩâʹttem-maall, še uuʹcces turismmtoiʹmmjummuž. 

Haʹŋǩǩed vasttõõzzlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei pääiklaž ouddsid da kääzzkõõzzid

  • Vasttõõzzlaž pääiklaž vuäppaz veäkka vuäinak da toobdak jäänab da tobdstõõđak vuuʹd kulttuuʹre. 

Vueʹst vasttõõzzlaž da eettlaid, pääiklaž materiaalin valmštum mäʹtǩǩmooštaid da jeeʹres ouddsid

  • Sámi Duodji –miârkk täʹǩǩad vueʹsttja, što ooudas lij sääʹm ǩiõtt-tuâjjla raajjâm. Tõt čuäʹjat, što ooudas lij rajjum äʹrbbvuõđlaž materiaalin da ouddaz vueʹlǧǧemsââʹjjen lij äʹrbbvuõđlaž sääʹmkulttuur, ǩiõtt-tuâjj da häämeem (lääʹdd, samiduodji.com), (lääʹdd, samitrademarks.com).

Pääiklaž oummui vasttõsnallšeʹld puuʹtʼtem kääzzkõõzz puäʒʒ-, kueʹllšeeʹllem-, luâtt-turismm- da mäʹtǩǩmošttouddaz) di pääiklaž porrmõš- da ǩiõtt-tuâjjkulttuur tuärjjee vuuʹd jieʹllemviõkksažvuõđ da pääiklažkulttuur. 

Äuʹǩǩed taarbšeen pääiklaž põõrǥâsniiʹǩǩi taʹrjjeem auttseʹrddemkääzzkõõzzid.

Leäkku vasttõõzzlaž saaǥǥ uʹvddi! Jeäʹl jueʹjj etikeeʹtt (lääʹdd), vuuʹd šiõttõõzzi leʹbe pueʹrr naaʹli vuâsttsaž snimldõõǥǥid leʹbe gps-ǩiõjid (lääʹdd, samediggi.fi).

Lââʹssteâđ