Ciʹstte sääʹmkulttuurpirrõõzz

Piirroskuva. Aikuinen ja lapsi seisovat tunturin reunalla ja katsovat alas laaksoon, jossa on asutusta, poroja, poroaita ja järvi.

Poostjânnam jiâ leäkku kuõsktem, pâi tõk liâ sääʹm dommvuuʹd, äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji da sääʹmõhttsažkooʹddi arggpeeiʹv kulttuurpirrõõzz.

Kuâsttjeeʹjest da kuestʼteʹmes aaʹššin, tõin šâdd säʹmmlai kulttuurpirrõs 

 • Kuâsttjeei lij raajjâmäʹrbbvuõtt, tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz da sääʹmjieʹllemvuõʹjji šõddeem äʹrbbvuõttkueʹstelm (siida.fi).
 • Äʹrbbteâtt oudd kueʹstlma miârktõõzz da serddai puõlvvõõǥǥi kuällsest mainnsen, päiʹǩǩnõmmân da äʹrbbvuõđlaž sääʹm-musikkân: juõiggân, livđđân da leuʹdden. 
 • Juõigg leʹbe luõđ lij tâʹvvsäʹmmlai, livđe aanarsäʹmmlai da leuʹdd nuõrttsäʹmmlai musikk (lääʹdd, oktavuohta.com).

Ciʹstte sääʹmkulttuurpirrõõzz

 • Vääʹld lokku säʹmmlai pââʹzz paaiʹǩid da jääʹǩǩet pueʹrr jälstõõttâmnaaʹlid. 
  • Ouddmiârkkân Aanar Ääʹjjsuâllǥa leʹbe Äjja vuäitt tobdstõõttâd jääuʹrest suâllǥa mõõnǩâni tok da ciʹsttjed nääiʹt pââʹzz pääiʹǩ. 
  • Jeäʹl tåårm kulttuuräʹrbbpirrõõzz da toʹben åårrai kulttuuräʹrbbpaaiʹǩid – vuäǯǯ ǩiõččâd leša ij õõlǥ likktõõllâd.
  • Jeäʹl ââʹn kulttuurpirrõõzz veeʹresǩeʹrjjen ǩeeʹrjteeʹl seeiʹnid, maddu leʹbe raajeeʹl ǩieʹđjin saaʹnid leʹbe mieʹtt ǩieʹđjid pâjjlõõžži leʹbe čuäʹǧǧen.
  • Uuʹd ǩieʹđji, rajjsi da vuäʹmm ǩeäinnmeärkkõõzzid åårrad jiijjâs pääiʹǩest. 

Vääʹld lokku põrtträäuh da pääiklaž oummui spesiaalvuõiggâdvuõđid

 • Põrtträäuh kuâskk jälstempõõrt, šeellj da ǩeʹddmääʹrǩ puäʒʒčuâl. Põrtträäuh suõjjad še puäʒʒ- da kueʹllšeeʹllemǩeâmp, luõvâsvuõttǩeâmp, privaatt vuäʹmstem kåvvaz ǩeʹddmaaʹrǩineez, kooi privattvuõđ âlgg ciʹsttjed.
 • Pääiklaž oummuin vueiʹtte leeʹd spesiaalvuõiggâdvuõđ, kook vueiʹtte čårrned jiijjad vuõiggâdvuõđin. Pääiklaž oummuin lij täujja šiõǥǥ vuõđđuum mäinn vaiddsab vuõiggâdvuõđid, kook kueʹsǩǩe jm. luâttjååttlõõǥǥ, kueʹllšeellmõõžž da mieʹcstummuž. 
 • Jääʹǩǩet aalmilaž pääiʹǩest sniimmâm poodd pueʹrr naaʹlid. Raauk lååʹv, jõs haaʹlääk sniimmâd oummu. 

Jeäʹl muuʹtt kueʹstelm jiijjad tååimain leʹbe jeäʹl kueʹđ ǩiõjid kueʹssreeistad!

 

Lââʹssteâđ