Vääʹld lokku puõccuid da puäʒʒhåidd – Luâtt lij puõccui da puäʒʒhoiʹddjeeʹj põrtt

Piirroskuva. Lumisessa tunturissa on porotokka, porokoira ja poroisäntä moottorikelkalla.

Puäʒʒ lij sääʹmkulttuur õhtt vuâđđ da puäʒʒhååidain liâ kuʹǩes äʹrbbvuõđ da veâl jõnn õhttsallaš da kulttuursaž miârktõs

 • Vuäitak vueiʹnned puõccuid põõrti kuâŋŋsin, mieʹccest da tuõddrest.
 • Vuäitak vueiʹnned puäʒʒhoiʹddjeeʹjid reâuggmen paalǥâskååʹddes vuuʹdest. 

Uuʹd puõccuid paalǥâsrääuh. Jeäʹl suõʹrǧǧtõõl puõccuid.

 • Jeäl âlddan puõccuid, pâi uuʹd åårrad rääuhast. 
 • Luzz haaʹleei ooumaž vuäitt tueʹjjeed puõccuid streeʹss, kååʹtt jeäʹrben kõrr täʹlvvšõõŋin da ǩeâđđa vuäitt leeʹd kuõʹddi ääldaid samai pråppeei. 
 • Puõccuid ij vuäǯǯ uurčted.
 • Jååʹđ puäʒʒčuâl čõõđ čuâlluus pääiʹǩ da piij ǩidd čuâlluus tâʹlles, jõs tõt leäi še puäʹđeen ǩidd. Jõs čuâlluhss lij kuʹǩes määʹtǩ ǩeeʹjjest, mõõn čuâl vueʹll. Jõs pååđtak puäʒʒčuâl nuõʹrid, čõõn tõid kuddnalla mååusat ǩidd. Jeäʹl mõõn čuâl pâʹjjel, što ij čuâll muårru leʹbe mõõn vuâlas.

Uuʹd puäʒʒhoiʹddjeeʹjid reâuggamrääuh

 • Jõs jooudak puäʒʒhoiʹddjeeʹji jååʹđtem čiõkkâr kõʹsǩǩe, põõžž pääiʹǩ âʹlnn, poka čiõǥǥâr lij jååttam rääi. 
 • Jõs vuäinak puäʒʒhoiʹddjeeʹjid jååʹđtem čiõkkâr âlddnem, jeäʹl åårast, pâi jueʹtǩ mätkkad meädda årra čiõkkrest da tõn mõõnnâmpuuʹttest.
 • Puäʒʒpikalõõzzid leʹbe vueʹssmieʹrǩǩeempoʹdde ij õõlǥ mõõnnâd lååʹvtaa. Kuõʹssi mõõnnmõš pikalõs- da vueʹssmieʹrǩǩeemääidaid vuäitt tueʹjjeed vaarrpooddid puõccuid, puäʒʒhoiʹddjeeʹjid da še kuõʹssid.

Jälstemsõõʹji luʹnn åårrai čuâlain puõccu jiâ leäkku turiisti diõtt

 • Puõccuid da puäʒʒčuâlaid ij vuäǯǯ âlddned puäʒʒvuäʹmsteeʹj lååʹvtaa. 

Jeäʹl suõʹrǧǧed puõccuid snimldõõǥǥid vääʹldeeʹl

 • Jos haaʹlääk sniimmâd, sniim riʹjttjeei kuʹǩǩen. Jõs jieʹlli reâgast tuu årra, leäk čuuʹt ââlda. 
 • Jeäʹrben drone põõlte puõccuid. 

Luâttjieʹllemvueʹǩǩ lij lääʹđes heâmmummšid. Uuʹcceld tobddjeei aaʹššin vueiʹtte leeʹd jõnn vaaiktõõzz puõccuid da jieʹllemvuâkka. Ciʹsttjak tâma tââʹv siidid jieʹllʼjen tuõʹllʼjeeʹj vuäʹmm da vääžnai jieʹllemvueʹjj. 

Lââʹssteâđ