Tâʹvv-Sääʹmjânnam, Aanar
Čeʹvetjääuʹr-Njauddâm vuʹvdd, Kaldoaivi poostaijânnamvuʹvdd


Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt Čeʹvetjääuʹr siidâst tobddstâtt nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõʹtte da sääʹmkulttuur årra. Čeʹvetjäuʹrr lij nuõrttsääʹmkulttuur jäärnâǩpäiʹǩǩ Lääʹddjânnam sääʹmvuuʹdest aazzjimeäʹr da kulttuur ruõkkâm peäʹlest.

Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt vuâđđčuäjtõõzz tiiŋg, fiilm, snimldõõǥǥ da teekst maainste Čeʹvetjääuʹr-Njauddâm vuuʹd histoorâst. Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt tuåmmai vuäʹmm sääʹmpõõrtâst. Valdia raajti Aanar kååʹdd nuõrtibeälla määŋgaid seämmanallšem põõrtid 1940- lååǥǥ looppâst, ko Peäccmest täʹlvv-vääiʹn äiʹǧǧen evakko vuâlggam nuõrttsaaʹmid čuäʹjteš jälstempaaiʹǩid Lääʹddjânnam beäʹlnn. Čeʹvetjäurra aazzõʹtte âʹlddsin Suõʹnnʼjelsiid sääʹm, da sij diõtt voudda raʹjješ õhttseʹžže 52 sääʹmpõrttâd.

Äʹrbbvuõttpõrtt eeʹttkâstt väinnääiʹj loopp aazztem äiggsa põrttmaal, koon plaanumuužžâst vaʹlddeš lokku še nuõrttsaaʹmi raajjâmvuâkka. Äʹrbbvuõttpõrttân tuåimmjeei ruõʹpsses põrtt leäi vuõššân Kirakkajääuʹrest. Põõrt lââʹssen tallu kuuli še äiʹtt. Põrtt kuâđđji jälsteǩâni, da kuâras åårram põõrt siʹrddeš ânnʼjõš päikka 1990-lååǥǥ aalǥâst.

Sääʹm-muʹzei Siida lij raajjâm Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõđ ǩeʹddmärkka ålggmuʹzei. Ålggmuʹzeeʹjest liâ Suõʹnnʼjelsiid äiggsa ǩieʹspääiʹǩ rekonstruktio põõrtin da njõllääiʹtin.

Äävaiåårramääiʹj da õhttvuõđteâđ

Äävai ǩeässa. Vuåpp äävaiåårramaaiʹjid da õhttvuõđteâđaid (siida.fi).

Jååʹttemaddrõs: Sevettijärventie 9041, 99930 Čeʹvetjäuʹrr

Jååʹttemõhttvuõđ da mäddkaart

Aautin

  • Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõrtt lij Kaamâs - Njauddâm -čuõkku (nââmar 971) kuâŋŋsest Čeʹvetjääuʹr ceerkav paaldâst.

Takai jååʹttemneävvaivuiʹm

Liâdggsa kaart

Kääzzkõõzz

Põõšši čuäjtõs

  • Äʹrbbvuõttpõõrtâst lij čuäjtõs, kååʹtt jiiʹjjesnalla čuäjtââll ǩiõččja nuõʹrttsaaʹmi histoor da ânnʼjõžpeeiʹv tiiŋgeezvuiʹm, snimldõõǥǥeezvuiʹm da ǩiõtt-tuâjeezvuiʹm. Ålggmuʹzeeʹjest vuäitt tobdstõõttâd nuõʹrttsääʹm ǩieʹsspäikka.

Ǩeʹddmäʹrǩǩ

Liikkeemcõgldõsnallšem oummi kääzzkõõzz

  • Põʹrtte ij piâzz kååʹlezstuuʹlin.

Nuõrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt raʹddai: Sääʹm-museo Siida (siida.fi).

Tän seeid addrõs lij lundui.fi/saamkiolle/nuorttsaamiarbbvuottportt.

Ǩiõđâst teʹlfon, koʹst kuâsttai Retkikartta.fi. Ääʹved Retkikartta.fi:st (lääddas) mäddkaart, koʹst kuâsttai Nuõʹrttsaaʹmi äʹrbbvuõttpõõrt sâjjõs.

Auttsââʹjj

  • Sevettijärventie 9041, Čeʹvetjäuʹrr